This event has ended

Sgiliau Rhwydweithio Cyflym -- Speed Networking Skills

CULT Cymru

Monday, 18 March 2013 from 18:00 to 21:00 (GMT)

Sgiliau Rhwydweithio Cyflym -- Speed Networking Skills

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod o Undeb/Union Member Ended £5.00 £0.00
Di-Aelodaeth/Non-Member Ended £10.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Sgiliau Rhwydweithio Cyflym -- Speed Networking Skills

Event Details

Bilingual message. Please scroll down.

*****************************************************************

Cefndir.

Mewn byd gwaith prysur a chystadleuol ambell waith, cyfnod bychan iawn sydd ar gael i gyflwyno eich hun a’ch syniadau i ddarpar gyflogwr, cleient neu rhywun hoffwch gyd-weithio a nhw. Drwy ddatblygu eich Sgiliau Rhwydweithio Cyflym bydd modd paratoi cyflwyniad cyflym fydd yn eich galluogi i egluro pwy ydych chi, beth yw eich sgiliau chi, a sut fath o waith sydd o ddiddordeb i chi.  

Nod y Gweithdy

 • Rhoi gofod gwbl gyfrinachol i drafod pryderon ynglŷn a rhwydweithio a ‘hyrwyddo eich hunain. 
 • Oes gwahaniaethau yn y ffyrdd mae merched a dynion yn ‘hyrwyddo’ eu hunain? 
 • Sesiwn ymarferol ar rwydweithio cyflym.
 • USP  - Beth sy’n ‘Unigryw, Sbeshal a Phwysig’ amdana i?
 • Datblygu eich ‘hunan hyder’ i alluogi y cyflwyniad gore posib wrth rwydweithio.
 • Mewn cysylltiadau rhwng pobol mae 55% o’r wybodaeth yr ydym yn ei drosglwyddo iddyn nhw yn ddi-eiriol, 38% yn ymwneud a thonyddiaeth y llais a dim ond 7% y geiriau yr ydym yn eu defnyddio – felly fe fyddwn yn rhoi cwpl o dips gwerthfawr iawn i chi ar sut i wneud y gorau o iaith eich corff i arddangos hunan hyder mewnol fydd yn eich helpu mewn sefyllfaoedd anodd.  
 • Adborth i bawb. 
 • Cael strwythur defnyddiol ar gyfer y dyfodol a’r hyder i’w ddefnyddio.

Gwenno Dafydd yw tiwtor y cwrs. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad fel Darlledwraig, Sgwenwraig, Perfformwraig ac Addysgwraig, mae Gwenno hefyd yn hyfforddwraig gymwysedig (ILM) sy'n gweithio gyda amrywiaeth o unigolion a sefydliadau, yn helpu i'w ysgogi i gyrraedd eu potensial ac i oresgyn rhwystrau.

Cynhelir y cwrs yn y Saesneg.

 

Background

In a work sector that is busy and competitive, we only have a very short space of time to introduce ourselves and our ideas to potential employers, clients or those we'd like to work with. By developing your Speed Networking Skills you’ll be able to prepare a swift introduction for yourself to explain who you are, what skills you possess, and what kind of work you’re interested in

Workshop Objectives 

 • Provide a safe space to discuss your worries about speed networking and how to ‘promote yourself.
 • Are there differences between how women and men ‘promote’ themselves?
 • Practical session on speed networking.
 • USP – what is your personal ‘Unique Selling Point’?
 • Develop your ‘self-confidence’ to ensure the best possible introduction while networking.
 • In human communication 55% of the information we transfer is non-verbal, 38% is to do with pitch and just 7% with the words we use – with this in mind we will give you useful tips to use body language to display inner self-confidence in difficult situations.
 • Feedback for everyone.
 • A useful structure for the future  and the confidence to use it.

The workshop will be run by Gwenno Dafydd. With over 30 years professional experience as a Broadcaster, Performer, Writer and Educator. Gwenno is also a qualified Coach (ILM) who works with a variety of individuals and organisations, helping to motivate individuals to reach their potential and overcome barriers.

The coursee will be run in English. 

 

 

 

Do you have questions about Sgiliau Rhwydweithio Cyflym -- Speed Networking Skills? Contact CULT Cymru

When & WhereTy Oldfield
Llantrisant Rd


United Kingdom

Monday, 18 March 2013 from 18:00 to 21:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.