Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

South East Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru

Participation Cymru

Thursday, 6 October 2016 from 09:30 to 13:00 (BST)

South East Wales Participation Network / Rhwydwaith...

Registration Information

Type Remaining End Quantity
Participant space / Lle cyfranogwr Sold Out 3d 19h 31m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share South East Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru

Event Details

Participating through the arts

Are you interested in widening your engagement activities and exploring new approaches for participatory decision making?

These events will be an opportunity for people and projects to share their creative approaches to engagement; also for other engagement practitioners to share their perspectives on related issues of co-design, co-production and participation.

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement. This network event is also suitable for artists and academics who are interested in socially engaged practices and public participation.

 • Thursday 6th October - Cardiff
 • Tuesday 11th October - Rhyl
 • Thursday 13th October - Llanelli

Attendees come from a range of different organisations in the public and third sector that focus on a variety of issues. The events are suitable for anyone from any level within an organisation that has an interest in practical participatory work, including consultation officers, trustees, volunteers, development workers and managers.

These practitioner networks are lively, participatory workshops which provide an opportunity for peers to engage, share and support each other.

They provide an invaluable opportunity to:

 • Meet other practitioners in your area
 • Share good practice
 • Share ideas
 • Problem solve
 • Develop participatory skills
 • Acquire new skills

Cyfranogi drwy’r celfyddydau

Ydych chi’n awyddus i ehangu’ch gweithgareddau ymgysylltu ac ystyried ffyrdd newydd o gynnal proses benderfynu gyfranogol?

Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i bobl a phrosiectau rannu eu dulliau ymgysylltu creadigol; ac yn gyfle i ymarferwyr ymgysylltu eraill rannu eu safbwynt ar faterion cysylltiedig yn ymwneud â chyd-ddylunio, cydgynhyrchu a chyfranogi.

Mae'r rhwydweithiau cyfranogaeth ranbarthol yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym maes cyfranogaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus. Mae’r digwyddiad rhwydweithio hwn yn addas hefyd i artistiaid ac academyddion sydd â diddordeb mewn arferion sy’n ennyn diddordeb cymdeithas ac sy’n cynnwys y cyhoedd.

 • Dydd Iau 6 Hydref - Caerdydd
 • Dydd Mawrth 11 Hydref - Y Rhyl
 • Dydd Iau 13 Hydref - Llanelli (I'w gadarnhau)

Mae'r rhai sy'n mynychu yn dod o fudiadau amrywiol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ffocysu ar sawl mater gwahanol. Mae'r digwyddiadau yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw lefel o fewn mudiad sydd gyda diddordeb mewn gwaith cyfranogol ymarferol, gan gynnwys swyddogion ymgynghori, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion datblygu a rheolwyr.

Mae'r rhwydweithiau ymarferwyr yma yn weithdai bywiog a chyfranogol sydd yn darparu cyfle i gymheiriaid i rannu, cefnogi ac ymgysylltu â'i gilydd.

Maent yn darparu cyfle amhrisiadwy i:

 • Cwrdd ag ymarferwyr eraill yn eich ardal
 • Rhannu ymarfer da
 • Rhannu syniadau
 • Datrys problemau
 • Datblygu sgiliau cyfranogol
 • Ennill sgiliau newydd

Event poster: colourful notepad with pencil and musical notes

Do you have questions about South East Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru? Contact Participation Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


WCVA
Baltic House
Mount Stuart Square
CF10 5FH Cardiff
United Kingdom

Thursday, 6 October 2016 from 09:30 to 13:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Participation Cymru

Participation Cymru is a partnership of public and third sector organisations hosted by WCVA. 

 

We work with public service organisations in the public, private and third sectors to achieve better public engagement in the design, development and delivery of citizen-centred services for the people of Wales.

 

We have a comprehensive training programme, which includes a variety of courses for organisations that are looking to develop their skills in public engagement approaches, methods and techniques.

 

We can also provide in-house training to meet your needs or carry out practical engagement work with your organisation.

 

For more information on the service that we provide please contact us.

 

Partneriaeth o fudiadau o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector yw Cyfranogaeth Cymru sy'n cael ei chynnal gan WCVA.

 

Rydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn cael ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.

 

Mae gennym rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr, sy'n cynnwys cyrsiau amrywiol i fudiadau sy'n edrych i ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau, a thechnegau ymgysylltiad cyhoeddus.

 

Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol i ddiwallu eich anghenion neu wneud gwaith ymgysylltu ymarferol gyda'ch sefydliad.

 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth a ddarparwn, cysylltwch â ni.

  Contact the Organiser
South East Wales Participation Network / Rhwydwaith Cyfranogaeth Dde Ddwyrain Cymru
Things to do in Cardiff Networking Community

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.