Free

1 Day supporting people training (non accredited) Caerphilly

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Caerphilly

Wales Cooperative Centre

Y Borth, 13 Beddau Way

Caerphilly

CF83 2AX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Digital Communities Wales training is aimed at front line staff and volunteers who are supporting people to get online and become digitally included

Supporting people to get online
This session provides participants with the skills they need to engage with and support people who need help to get online on a group and one to one basis.

The training is aimed at front line staff and volunteers who work with the general public and deal with people with digital inclusion needs.

Overall session aims


 • Understand the present challenges facing digital inclusion in Wales.

 • Understand the role of digital champions.

 • Learn techniques for encouraging people to get online.

 • Discover resources available to support learners to get online.

 • Focus on Internet Safety, Social media and accessibility.

Pre-course requirements - Basic ICT, literacy and numeracy skills

Learning Objectives - At the end of the session participants should be able to:

 • Understand who isn’t online.

 • Explain the skills/qualities needed to be a digital champion.

 • Explain the barriers to getting online and how to overcome them.

 • Describe methods to inspire/motivate people to get and stay online.

 • Have the confidence to support others to get online.

Learning Outcomes - By the end of the course, participants will

 • Be able to confidently support clients/customers/tenants/services users to access basic online services.

 • Know where to find a range of resources to help get people online.

 • Understand why digital inclusion is important and be able to explain the barriers for different groups to getting online.

While training is free to attend any participants who fail to attend or cancel their place without 24 hours notice will incur a charge or £25.

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

Please contact:

Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian apRhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop
---------------------------------------------------------------------------------------------Mae hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru wedi'i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy'n cefnogi pobl i fynd ar-lein a chael eu cynnwys yn ddigidol

Cefnogi pobl i fynd ar-lein

Bydd y sesiwn hon yn rhoi y sgiliau sydd eu hangen ar gyfranogwyr i fynd ati i ymgysylltu a chefnogi pobl sydd angen help i fynd ar lein – mewn grwp neu un i un.

Mae’r hyfforddiant wedi’i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyfa’r cyhoedd ac yn delio a phobl sydd ac anghenion cynhwysiant digidol.

Nodau cyffredinol y sesiwn

 • Deall yr heriau presennol sy'n wynebu cynhwysiant digidol yng Nghymru.

  Deall rôl hyrwyddwyr digidol.

  • Dysgu technegau ar gyfer annog pobl i fynd ar-lein.

  • Darganfod adnoddau sydd ar gael i gefnogi dysgwyr i fynd ar-lein.

  • Canolbwyntio ar Diogelwch ar y Rhyngrwyd, cyfryngaucymdeithasol a hygyrchedd.

Gofynion cyn y cwrs – sgiliau TGCh, llythrennedd a rhifedd sylfaenol

Amcanion dysgu – Erbyn diwedd y sesiwn, dylai pob un sydd yn mynychu allu:

• Deall pwy sydd ddim ar-elin.
Egluro'r sgiliau / rhinweddau sydd eu hangen i fod yn bencampwr digidol.
Egluro'r rhwystrau i fynd ar-lein a sut i'w goresgyn.
Disgrifio dulliau i ysbrydoli / ysgogi pobl i fynd ar-lein ac aros.
Bod yr hyder i gefnogi eraill i fynd ar-lein.

Deilliannau dysgu – Erbyn diwedd y cwrs, bydd pawb yn:

 • Gallu cefnogi cleientiaid / cwsmeriaid / tenantiaid / defnyddwyr gwasanaeth yn hyderus i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein sylfaenol.

  • Gwybod ble i ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau er mwyn helpu i gael pobl ar-lein.

  Deall pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig ac yn gallu esbonio rhwystrau ar gyfer gwahanol grwpiau i fynd ar-lein.

Er fod yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim i fynychu, codir tal o £25 ar unrhyw un fydd ddim yn mynchu heb adael i ni wybod 24 awr cyn y sesiwn.

Cwesitynau Cyffredin:

Ble all i gysylltu a’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch a:


Helen Evans: helen.evans@wales.coop
Deian apRhisiart Deian.apRhisiart@wales.coop---------------------------------------


Share with friends

Date and Time

Location

Caerphilly

Wales Cooperative Centre

Y Borth, 13 Beddau Way

Caerphilly

CF83 2AX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved