Free

11/02/2020 R&D Tax Credits with Limestone Grey | Credydau Treth Y&D Galw He...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC

Usk Way

Newport | Casnewydd

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Reward your company’s innovation

Find out how you can claim back up to 33p for every £1 spent on R&D activities through R&D tax credits


So what are R&D tax credits?

R&D tax credits are a valuable government tax incentive created to reward companies who try to achieve something technically challenging.

Their goal is to reward past and encourage future R&D spending, benefiting industry and the UK economy. R&D tax credits can reward profitable companies with a generous corporation tax deduction or provide loss-making companies with a sizeable cash repayment.

They are available to any company in any sector.

More companies qualify for the relief than you may first think. You do not need to be in bright white lab coats undertaking cutting edge research to make a claim. This is the biggest misconception surrounding R&D tax credits.

You simply need to demonstrate that your company has taken a risk by showing that you were faced with challenges that required additional efforts to overcome.

With the average SME claim currently standing at £54,000, R&D tax credits is something that all business should be exploring. These free 45 minutes drop-in sessions are a fantastic way to determine if your company qualifies for the scheme and to chat about the next steps.

Who are LimestoneGrey?

LimestoneGrey is a leading independent chartered R&D tax credit consultancy.

They specialise exclusively in R&D tax credits. This level of specialism provides them with a more thorough understanding of the tax legislation, HMRC practice and how it could impact your business.

About USW Exchange:


USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Treforest Campus. We work with organisations to create connections with bridge academia and industry.

Free parking will be available to attendees, full directions and guidance on parking will be emailed out two days prior to the event.

Take a look at other events being held at USW Exchange on our events page here.
You can view our Privacy Statement here.

Gwobrwywch arloesi eich cwmni

Dysgwch sut i adennill hyd at 33c am bob £1 sy’n cael ei wario ar weithgareddau Ymchwil a Datblygu drwy gredydau treth Ymchwil a DatblyguFelly beth yw credydau treth Ymchwil a Datblygu?

Mae credydau treth Ymchwil a Datblygu yn gymhelliad treth gwerthfawr gan y llywodraeth sydd wedi’u creu i wobrwyo cwmnïau sy’n ceisio cyflawni rhywbeth sy’n dechnegol heriol.

Eu nod yw gwobrwyo gwario ar Ymchwil a Datblygu yn y gorffennol a’i annog yn y dyfodol, sy’n o fantais i ddiwydiant ac economi’r DU. Gall credydau treth Ymchwil a Datblygu wobrwyo cwmnïau proffidiol gyda didyniad treth gorfforaeth hael neu gynnig ad-daliad ariannol sylweddol i gwmnïau sy’n gwneud colled.

Maent ar gael i unrhyw gwmni mewn unrhyw sector.

Mae mwy o gwmnïau yn gymwys i dderbyn yr ad-dalid nag y byddech yn tybio. Nid oes raid i chi fod mewn cot labordy wen lachar yn cyflawni gwaith ymchwil arloesol i wneud cais. Dyma’r gamdybiaeth fwyaf sydd ynghlwm â chredydau treth Ymchwil a Datblygu.

Yn syml, rhaid i chi ddangos fod eich cwmni wedi cymryd risg drwy ddangos fod heriau yn eich wynebu oedd angen ymdrechion ychwanegol i’w goresgyn.

Gan fod hawliad cyffredin cwmnïau BBaCh ar hyn o bryd yn £54,000, mae credydau treth Ymchwil a Datblygu yn rhywbeth y dylai pob busnes fod yn ei archwilio. Mae’r sesiynau galw heibio 45 munud rhad ac am ddim yn ffordd wych i benderfynu os yw eich cwmni’n gymwys ar gyfer y cynllun ac i sgwrsio am y camau nesaf.

Pwy yw LimestoneGrey?

Cwmni ymgynghori siartredig annibynnol blaenllaw Ymchwil a Datblygu credyd treth yw LimestoneGrey.

Maent yn arbenigo’n unswydd mewn credydau treth Ymchwil a Datblygu. Mae’r lefel hon o arbenigedd yn cynnig iddynt ddealltwriaeth fwy trylwyr o ddeddfwriaeth y dreth, arferion CThEM a’r modd y gallai hynny gael effaith ar eich busnes.

Ynglŷn â Chyfnewidfa PDC:


Cyfnewidfa PDC yw’r hwb ar gyfer busnes ac ymwneud â Phrifysgol De Cymru, ac mae wedi’i leoli ar Gampws Trefforest. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau gan bontio byd addysg a diwydiant.

Caiff cyfarwyddiadau llawn am barcio eu hanfon mewn e-bost ddeuddydd cyn y digwyddiad.

Cymrwch olwg ar ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC ar dudalen ein digwyddiadau fan hyn

Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd fan hyn.

Share with friends

Date and Time

Location

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC

Usk Way

Newport | Casnewydd

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved