£10 – £20

Working with Children / Gweithio gyda Plant (PART)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Accredited Children's Regulations Training/Hyfforddiant Achrededig Rheoliadau Plant

About this Event

PWYSIG: Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig.

IMPORTANT: CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Hyfforddiant Achrededig Rheoliadau Ymarferol

gweithio gyda phlant yn y sector greadigol

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybod am y rheoliadau sydd eu hangen i weithio gyda phlant yn y diwydiannau creadigol yn enwedig teledu/Ffilm a Theatr/Celfyddydau

AD 's - 1af, 2il a 3ydd, Cynhyrchwyr, Cyfarwyddwyr, Cynhyrchwyr Llinell, Cydlynwyr Cynhyrchu, Rheolwyr Cynhyrchu, Sgriptiau, Colur a Gwallt, Gwisogoedd/Wardrob, Rheolwyr Llwyfan, Chaperone, Tiwtoriaid , Perchnogion ysgolion Dawns a Theatr

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

  • Gyllidebu wrth weithio gyda phlant
  • Asesu oriau tiwtor
  • Disgrifio rheolau ynghylch oriau gwaith a seibiannau
  • Defnyddiwch lwybr archwilio i gefnogi eich cynyrchiadau ac unrhyw hap-wiriadau cyngor
  • Lliniaru'r risg ar gyfer y cynhyrchiad a'r plant

Pris Masnachol y cwrs: £185.00

Children’s Regulations Training

Practical Accredited Regulations Training (PART)working with children in the creative industries

This course is aimed at anyone interested in knowing about the regulations required to work with children in the creative industries in particular TV/Film and Theatre/Arts :

e.g. AD’s - 1st, 2nd and 3rd’s, Producers, Directors, Line Producers, Production Co-ordinators, Production Mangers, Script Continuity, Make-up and Hair, Costume/Wardrobe, Stage Managers, Chaperones, Tutors, Dance and Theatre school owners.....

By the end of the course you will be able to:

  • Budget when working with children
  • Aggregate tutor hours
  • Describe rules around working hours and breaks
  • Use an audit trail to support your productions and any council spot checks
  • Mitigate risk for production and the children

Commercial Price of course: £185.00

Beth yw PART?

Cwrs achrededig City & Guilds yw P-A-R-T sy'n cynnig canllaw ymarferol i bawb sy'n gweithio gyda phlant yn y diwydiant adloniant. Byddwch yn cael dealltwriaeth gadarn o'r Rheoliadau Perfformiad Plant presennol, yn ogystal â phrosesau trwyddedu'r Awdurdodau Lleol.

Gall llywio eich ffordd o amgylch y rheoliadau gwaith plant presennol ymddangos yn frawychus. Mae gan bob un ohonom ddyletswydd gofal tuag at y plant a'r oedolion ifanc sy'n gweithio ochr yn ochr â ni, neu sy'n mynychu ein dosbarthiadau actio, theatr a dawns.

Mae P-A-R-T– yn gydweithrediad ymarferol o Reoleiddio Perfformiad Plant, y broses gynhyrchu ac awydd i gefnogi ac annog pawb sy'n gweithio gyda phlant i gael gwell dealltwriaeth o'u cyfrifoldebau gwarchod diogel eu plant eu hunain. P'un ai gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o amgylch plant, mae cael dealltwriaeth glir o Reoliadau'r Llywodraeth a gofynion Awdurdodau Lleol yn hanfodol, ynghyd â sut i ddehongli'r rheini'n ymarferol. Yn unol â hyn, mae gennym gyfrifoldeb hefyd i ddiogelu plant, staff, cwmnïau a ni ein hunain gan sicrhau ein bod i gyd yn cael ein cefnogi gan yr offer a'r fframwaith cywir.

Mae cwrs achrededig P-A-R-T wedi'i gynllunio ac mae'n cael ei ddarparu gan arbenigwyr sy'n gweithio yn eu maes. Bydd gennych nid yn unig ddealltwriaeth glir a chryno o'ch cyfrifoldebau wrth weithio gyda phlant, ond hefyd byddwn yn rhoi canllawiau ymarferol i chi gyda'ch trywydd archwilio i'w cadw wrth law. Bydd eich tystysgrif achrededig City &; Guilds yn para am 3 blynedd a bydd yn cefnogi eich CV ar gyfer cyflogwyr, gwefannau cwmnïau a pholisi amddiffyn plant.

Gan fod gennym rywbeth newydd i'w ddysgu bob amser, drwy gymryd rhan mewn P-A-R-T, mae dysgwyr yn cymeradwyo eu hymrwymiad i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus eu hunain. Ar wahân i dynnu sylw at eich cyfrifoldeb cyfreithiol a risgiau cysylltiedig, mae trafodaethau senarios ein grŵp yn galluogi dysgwyr i herio sefyllfaoedd a gofyn cwestiynau.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i gefnogi'r rhai yn y diwydiannau creadigol sy'n gweithio gyda phlant. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer teledu ond mae'n berthnasol i theatr a'r celfyddydau hefyd.

Dim ond i raglenni o'r ansawdd uchaf y dyfernir achrediad City & Guilds ac mae'n arwydd o ansawdd a hygrededd y gellir ei adnabod ar unwaith.

Noder gan mai cwrs achrededig yw hwn felly bydd archwiliad yn ystod y dydd.

What is PART?

P-A-R-T is a City & Guilds accredited course offering a practical guide to everyone working with children in the entertainment industry. You will gain a sound understanding of both the current Child Performance Regulations, as well as the Local Authorities licensing processes.

Navigating your way around the current children’s working regulations can seem daunting. We all have a duty of care towards the children and young adults that work alongside us, or attend our acting, theatre and dance classes.

PART – is a practical collaboration of Child Performance Regulation, the production process and a desire to support and encourage everyone working with children to gain a better understanding of their own child safeguarding responsibilities. Whether directly or indirectly working around children, having a clear understanding of the Government Regulations and Local Authority requirements is essential, along with how to interpret those in practical terms. In line with this we also have a responsibility to safeguard children, staff, companies and ourselves ensuring we are all supported with the correct tools and framework.

P-A-R-T’s accredited course has been designed and is delivered by experts who actually work in their field. You will not only have a clear and concise understanding of your responsibilities when working with children, but also issue you with your audit trail with practical guides to keep on hand. Your City & Guilds accredited certificate, will last for 3 years and will support your CV’s for employers, company websites and child protection policy.

As we always have something new to learn, by taking part in P-A-R-T, learners endorse their commitment to support their own Continued Professional Development (CPD). Apart from highlighting your legal responsibility and associated risks, our group scenarios discussions enable learners to challenge situations and ask questions.

The course is designed to support those in the creative industries working with children. It has been designed for TV but is relevant to theatre and the arts too.

City & Guilds accreditation is only awarded to the highest quality programs and demonstrates commitment to excellence and is an instantly recognisable mark of quality and credibility.

Please note as this is an accredited course therefore there will be an examination during the course of the day.

Polisi Preifatrwydd

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.

Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.

What happens when you cancel?

There will be times when delegates book onto courses/events and subsequently find that they are unable to attend.

In these situations we ask that delegates notify us of their need to cancel as soon as possible.

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the course/event.

Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

What happens when we cancel?

There may also be times when we need to cancel a course/event.

In these situations we will provide a full refund to all delegates booked onto those courses/events.

Siân Gale, Rheolydd Sgiliau a Dablygu / Skills & Development Manager

Siwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinator

 

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved