Free

17th Annual UK Association for Food Protection Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hilton Cardiff

Kingsway, Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3HH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

17th Annual UK Association for Food Protection Conference

“How allergens affect business and society”

Join us for the 17th annual conference with over 100 food and drink industry professionals. At this free conference you’ll hear from industry leading speakers and there’ll be great opportunities to network with delegates from food and drink processing and manufacturing businesses, academia, environmental health and trading standards.

Date: Wednesday 23rd October 2019

Time: 09:00 - 16:00

Topics: A range of speakers will discuss the impact of allergens on business and society. Topics will include allergen control requirements, allergen management, successfully manufacturing products that are free from allergens and the role played by regulators, industry and consumers.

Registration closing date: 8th October 2019

Venue: Hilton Cardiff (opposite Cardiff Castle in the city centre), Kingsway, Greyfriars Rd, Cardiff CF10 3HH

For those flying into the city, Cardiff International Airport (CWL) is just a 30 minute drive from the hotel. There is limited parking available at the Hilton (£15 a day) and you can find other car parking by Cardiff City Hall on King Edward VII Avenue and Museum Avenue as well as at the NCP Greyfriars Road.

Teas, coffees and lunch will be provided during the day.

Nearby transport options

Cardiff Central Street train station – 0.7 miles
Cardiff Queen Street – 0.4 miles
M4 at junction 32 – 4.4 miles
Cardiff International Airport (CWL) - 13.4 miles

Best Student and Early Career Researcher Poster Competition

For the first time this year we are holding a student and early career researcher poster competition. For further details about eligibility and entering, please click here.

FAQs:

Who are the speakers?

 • Lynne Regent – Anaphylaxis Campaign
 • Mike Wood – Just Love Foods
 • Dr Paulino Schembri - The University of Central Lancashire
 • Paul Valder – BRC Global Standards - BRC Guidance on Allergen Labelling, Gluten Free Certification Program Global Standard Issue 3
 • TBC – Holchem – Allergen Management in Industry
 • TBC – Food Standards Agency

Will there be disabled access?
Yes

Registration?
09:00 – 09:30. Conference will start promptly at 09:30.

Where can we exhibit?
There will be spaces made available within the conference area and lounge. Please contact ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk for more details. These exhibition spaces are limited.

Will there be an opportunity to network?
There will be an opportunity to network with a variety of food and drink industry professionals and experts including food and drink processors, enforcement, government and academia.

Who do we contact?
For all enquiries regarding the UKAFP conference please contact ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk.

The UKAFP is affiliated with the International Association for Food Protection

ZERO2FIVE, HELIX and EU logos17fed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Diogelu Bwyd y DU

"Sut mae alergenau'n effeithio ar fusnes a chymdeithas".

Ymunwch â ni ar gyfer yr 17fed cynhadledd flynyddol gyda thros 100 o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd a diod.Yn y gynhadledd, sydd am ddim, fe glywch chi gan siaradwyr blaenllaw y diwydiant a bydd cyfleoedd gwych i rwydweithio â chynadleddwyr o fusnesau prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod, a'r byd academaidd, iechyd yr amgylchedd a safonau masnach.

Dyddiad: Dydd Mercher 23ain Hydref 2019, 09:30 - 16:00

Pynciau: Bydd amrediad o siaradwyr yn trafod effaith alergenau ar fusnes a chymdeithas. Ymhlith y pynciau bydd gofynion rheoli alergenau, rheolaeth alergenau, gweithgynhyrchu cynnyrch rhydd o alergenau'n llwyddiannus a rôl rheoleiddwyr, y diwydiant a'r defnyddwyr.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: Hydref 8fed 2019

Lleoliad: Hilton Caerdydd (gyferbyn â Chastell Caerdydd yng nghanol y ddinas), Ffordd y Brenin, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3HH

I'r rhai sy'n hedfan i'r ddinas, dim ond taith 30 munud mewn car yw hi o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (CWL) i’r gwesty. Mae ychydig o lefydd parcio yn yr Hilton (£15 y dydd) ond mae digon o lefydd parcio eraill i’w cael ger Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar Rodfa’r Brenin Edward Vll a Rhodfa’r Amgueddfa yn ogystal ag yn NCP Heol y Brodyr Llwydion.

Darperir te, coffi a chinio yn ystod y dydd.

Opsiynau cludiant cyfagos

Gorsaf drenau Caerdydd Canolog – 0.7 milltir
Gorsaf Caerdydd Heol y Frenhines – 0.4 milltir
Cyffordd 32 o'r M4 – 4.4 milltir i ffwrdd
Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (CWL) - 13.4 milltir

Cystadleuaeth i Fyfyrwyr/Ymchwilwyr Dechrau Gyrfa am y Poster Gorau

Eleni, am y tro cyntaf, rydyn ni'n cynnal Cystadleuaeth i Fyfyrwyr/Ymchwilwyr Dechrau Gyrfa am y Poster Gorau.
Am ragor o wybodaeth am sut byddwch chi'n gymwys ac yn gallu cystadlu, cliciwch yma.

Cwestiynau Cyffredin:

Pwy yw'r siaradwyr?

 • Lynne Regent – Ymgyrch Anaffylacsis
 • Mike Wood – Cwmni 'Just Love Food'
 • Dr Paulino Schembri – Prifysgol 'Central Lancashire'
 • Paul Valder – Safonau Byd-eang y Consortiwm Manwerthu Prydeinig (BRC) – Canllawiau BRC ar labelu Alergenau, 3ydd Rhaglen Ardystio Di Glwten Safon Byd-eang
 • I'w Gadarnhau – Holchem – Rheolaeth Alergenau mewn Diwydiant
 • I'w Gadarnhau – Yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

A fydd mynediad i bobl anabl?
Bydd.

Cofrestru?
09:00 – 09.30. Bydd y gynhadledd yn cychwyn yn brydlon am 09.30.

Ble allwn ni arddangos?
Bydd llefydd ar gael yn ardal y gynhadledd a'r lolfa. Cysylltwch ag ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk am ragor o fanylion. Nifer cyfyngedig o fannau arddangos sydd yna.

A fydd cyfle i rwydweithio?
Bydd cyfle i rwydweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol ac arbenigwyr o’r diwydiant bwyd a diod, gan gynnwys proseswyr bwyd a diod, maes gorfodaeth, y llywodraeth a’r byd academaidd.

 phwy ddylen ni gysylltu â nhw?
Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â chynhadledd UKAFP, cysylltwch â ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk.


Mae UKAFP yn gysylltiedig â'r Gymdeithas Ryngwladol dros Diogelu Bwyd

logos

Share with friends

Date and Time

Location

Hilton Cardiff

Kingsway, Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3HH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved