Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

2020 MockCOP - Cardiff

Welsh Centre for International Affairs

Thursday, 15 October 2020 from 09:00 to 15:00 (BST)

2020 MockCOP - Cardiff

Ticket Information

Type End
Quantity
1 Delegation (3 students) / 1 grŵp (3 myfyriwr) 1 Oct 2020 Free  

Share 2020 MockCOP - Cardiff

Event Details

Cymraeg Isod

Please note, due to COVID-19 the format and date of this event is likely to change. We are currently considering a digital event and dates which would be suitable for schools following a lengthy closure. So please continue to sign up and express an interest - the more schools that take part the stronger Wales’ voice will grow on Climate Action!

Sign up your school for MockCOP 2020 so your Year 9-13 learners can experience a Model United Nations Climate Change Conference and have a chance to join our Youth Climate Ambassadors Network. Each school will be assigned a country to research, then will send a delegation of students to the conference representing that country. During the event, they will propose resolutions and amendments and negotiate their country's position. They will also have an opportunity to plan action in their own schools and communities on climate change. This is a fantastic opportunity to deliver cross-curricular learning and develop 'ethical informed citizens of Wales and the World', while also supporting learners to make an impact on the crucial issue of climate change. Learners will:

 • Develop knowledge of different nations and their perspectives
 • Learn how international coorperation and the UN works
 • Develop knowledge of global issues and how they are interlinked
 • Build skills in speaking and listening, research, negotiation, conflict resolution and compromise
 • Develop empathy and self-confidence
 • Plan projects in their own schools and communities on climate change

Please note, participants are asked to bring a packed lunch to regional events. 

MockCOP is a Size of Wales and Welsh Centre for International Affairs (WCIA) project funded by the ScottishPower Foundation. In order to deliver the project, participant data will be shared between the partners and the funder. Please see each organisation's website for more information about their Privacy Policies. 

Sylwer, oherwydd COVID-19 mae fformat a dyddiad y digwyddiad hwn yn debygol o newid. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried Digwyddiad Digidol a dyddiadau a fyddai'n addas ar gyfer ysgolion yn dilyn cyfnod hir o gau. Felly daliwch ati i gofrestru a mynegi diddordeb - po fwyaf o ysgolion sy'n cymryd rhan y cryfach y bydd llais Cymru’n tyfu ar weithredu ar newid hinsawdd!

Cofrestrwch eich ysgol i gymryd rhan mewn digwyddiad MockCOP, fel bod eich disgyblion Blwyddyn 9-13 yn cael y profiad o fynychu Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd, a chael cyfle i fod yn Llysgenhadon Ieuenctid ar Newid yn yr Hinsawdd. Bydd gwlad yn cael ei dyrannu i bob ysgol ymchwilio iddi, yna byddant yn anfon grŵp o fyfyrwyr i’r gynhadledd sy’n cynrychioli’r wlad honno. Yn ystod y digwyddiad, byddant yn cynnig atebion a gwelliannau, ac yn trafod sefyllfa eu gwlad. Byddant yn cael cyfle hefyd, i gynllunio camau gweithredu yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd. Mae hwn yn gyfle gwych i gyflwyno dysgu trawsgwricwlaidd ac i ddatblygu ‘dinasyddion gwybodus a moesegol o Gymru a’r byd’, ac ar yr un pryd, cefnogi dysgwyr i gael effaith ar y mater hollbwysig o newid yn yr hinsawdd. Bydd dysgwyr yn:

 • Datblygu gwybodaeth am wahanol genhedloedd a’u safbwyntiau
 • Dysgu sut mae cydweithio rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig yn gweithio
 • Datblygu gwybodaeth am faterion byd-eang, a sut mae’n nhw’n cysylltu
 • Adeiladu sgiliau siarad a gwrando, ymchwil, trafod, datrys gwrthdaro a chyfaddawdu
 • Datblygu empathi a hunanhyder
 • Cynllunio prosiectau yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd

Mae Mock COP yn brosiect Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), sydd yn cael ei ariannu gan ScottishPower Foundation. Er mwyn cyflwyno’r prosiect, bydd data cyfranogwyr yn cael eu rhannu rhwng y partneriaid a’r cyllidwr. Ewch i wefannau’r sefydliadau i gael rhagor o wybodaeth am eu Polisi Preifatrwydd.

Do you have questions about 2020 MockCOP - Cardiff ? Contact Welsh Centre for International Affairs

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff council
City Hall
Cardiff
United Kingdom

Thursday, 15 October 2020 from 09:00 to 15:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Welsh Centre for International Affairs

What in the world do you care about?

 

The WCIA wants a Wales where everyone here contributes to a fairer and more peaceful world. We do this by inspiring people to learn about and act on global issues. 

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.