Free

24/09/2019 Brecwast Busnes a Rhwydweithio | Business Breakfast & Networking

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This is a bilingual invitation, Welsh can be found further down.


Join us for a free morning of networking at USW Exchange

We are pleased to once again be hosting the My Business Network for their monthly free networking event at USW Exchange on 24/09/2019, 08:00-10:00.


Join us from 08:00 for fresh pastries, coffee and a chance to make some new business connections. Members of the USW Exchange team will be on hand to connect with and discuss opportunities for working more closely with the University of South Wales.

Agenda:

08:00 Arrival, registration and breakfast networking

08:30 Welcome, My Business Network

08:45 Business Spotlight Sessions (Key Speakers)

09:15 Shout-out Session: Pitch Your Business

09:45 Informal networking and close


About My Business Network:
My Business Network welcomes businesses from across South Wales to share their experiences and support each other as well as engaging with our education partners in Wales.

Members can tell their business story at each network meeting we host, or if they wish can now promote our new member's website at an additional cost.

If you have not spoken at our network meetings before then this is the perfect event for you to get started.
Each meeting will be held at local colleges, Universities or schools based in South Wales, and promoted on our network channels.

We help to educate, promote, share & grow your Business in Wales.

My Business Network which is supported by the business world & partners with the local education sector in Wales.


About USW Exchange:
USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Treforest Campus. We work with organisations to create connections with bridge academia and industry.

Free parking will be available to attendees of the My Business Network, full directions and guidance on parking will be emailed out two days prior to the event.

Take a look at other events being held at USW Exchange on our events page here.
You can view our Privacy Statement here.

Ymunwch â ni am fore am ddim o rwydweithio yng Nghyfnewidfa PDC

Unwaith yn rhagor, pleser yw cael croesawu Fy Rhwydwaith Busnes ar gyfer eu digwyddiad rhwydweithio misol am ddim yng Nghyfnewidfa PDC ar 24/09/2019.

Ymunwch â ni o 08:00 i gael pastries ffres, coffi a chyfle i wneud cysylltiadau busnes newydd. Bydd aelodau o dîm Cyfnewidfa PDC wrth law i sgwrsio â nhw a thrafod cyfleoedd i gydweithio’n agosach â Phrifysgol De Cymru.

Agenda:

08:00 Cyrraedd, cofrestru a rhwydweithio dros frecwast

08:30 Gair o groeso, Fy Rhwydwaith Busnes

08:45 Sesiynau Ffocws ar Fusnes (Siaradwyr Allweddol)

09:15 Sesiwn Gyflwyno: Cyflwyno Eich Busnes

09:45 Rhwydweithio anffurfiol a chloi


Ynglŷn â Fy Rhwydwaith Busnes:


Mae Fy Rhwydwaith Busnes yn croesawu busnesau ledled dy Cymru i rannu eu profiadau a chefnogi ei gilydd yn ogystal ag ymwneud â’n partneriaid addysg yng Nghymru.

Gall aelodau adrodd stori eu busnes ym mhob cyfarfod o’r rhwydwaith a gynhaliwn, neu os ydynt yn dymuno gallant bellach hyrwyddo ar ein gwefan newydd i aelodau am gost ychwanegol.

Os nad ydych wedi siarad yng nghyfarfodydd ein rhwydwaith o’r blaen, dyma’r digwyddiad perffaith ichi gychwyn arni.

Caiff pob cyfarfod ei gynnal mewn colegau neu ysgolion lleol yn ne Cymru, a’i hyrwyddo ar sianeli ein rhwydwaith.

Rydym yn helpu i addysgu, hyrwyddo, rhannu a thyfu eich busnes yng Nghymru.

Fy Rhwydwaith Busnes, sy’n cael ei gefnogi gan fyd busnes ac yn partneru â’r sector addysg lleol yng Nghymru.


Ynglŷn â Chyfnewidfa PDC:

Cyfnewidfa PDC yw’r hwb ar gyfer busnes ac ymwneud â Phrifysgol De Cymru, ac mae wedi’i leoli ar Gampws Trefforest. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau gan bontio byd addysg a diwydiant.

Bydd parcio ar gael am ddim i’r rhai sy’n dod i Fy Rhwydwaith Busnes. Caiff cyfarwyddiadau llawn am barcio eu hanfon mewn e-bost ddeuddydd cyn y digwyddiad.

Cymrwch olwg ar ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC ar dudalen ein digwyddiadau fan hyn

Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd fan hyn.


Share with friends

Date and Time

Location

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved