Grŵp Technoleg SMART | SMART Technology Group

Grŵp Technoleg SMART | SMART Technology Group

Actions and Detail Panel

Free

  Location

  Online event

  Grŵp Technoleg SMART | SMART Technology Group

  About this event

  Mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal AR-LEIN.

  This event is delivered ONLINE.

  (Scroll down for English)

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Amserlen

  20eg o Fedi: Laurie Rowan, Red Medtech

  18fed o Hydref: Dave Kieft, EFT Consult

  Ydych chi’n fusnes sydd â diddordeb mewn Technoleg SMART ac IoT?

  Os felly, mae’r grŵp yma yn lle gwych i chi ddod i adnabod unigolion a sefydliadau tebyg.

  Mae’r grŵp Technoleg SMART wedi ei sefydlu fel lle i unigolion a sefydliadau rannu gwybodaeth, diweddariadau diwydiant, ac archwilio cyfleoedd gweithio cydweithredol.

  Mae'r grŵp, a ffurfiwyd ym mis Gorffennaf 2020 yn cynnwys ystod o unigolion sydd â diddordeb mewn defnyddio Technoleg SMART ac IoT a sut y gall y datblygiadau technolegol hyn gefnogi materion cymdeithasol ac economaidd yn ein cymunedau yn Ne Orllewin Cymru.

  Mae Technoleg SMART yn tyfu ac mae ei ddefnydd yn cael ei ddefnyddio'n ehangach erbyn bob dydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn rhan o'r rhwydwaith hwn, ac i helpu i arwain datblygiad Technoleg SMART yn yr ardal, cofrestrwch ar gyfer y sesiwn nesaf.

  ********************************************************************************************

  Timetable

  20th of September: Laurie Rowe, Red Medtech

  18th of October: Dave Kieft, EFT Consult

  Are you a business interested in SMART Technology and IoT?

  If so, this group could be a great place for you to get to know likeminded individuals and organisations.

  The SMART Technology Group has been set up as a place for individuals and organisations to share knowledge, industry updates, and potential collaborative working opportunities.

  The group, which was formed in July 2020 consists of a range of individuals interested in the use of SMART Technology and IoT and how these technological developments can support in rectifying social and economic issues within our communities in South West Wales.

  SMART Technology is growing and it's uses are becoming more widely used by the day. If you're interested in becoming a part of this network, and to help lead the development of SMART Technology in the area, please book on to our next session.

  Grŵp Technoleg SMART | SMART Technology Group image

  Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

  Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

  Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

  Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme are fully funded and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

  Share with friends