Free

360 degree Safe Cymru Framework

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Village Hotel

Fabian Way

Waterfront

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn ddiweddar, mae fframwaith 360 Safe Cymru, sydd ar gael i bob ysgol trwy Hwb, wedi cael ei ddiweddaru. Mae ERW yn gwahodd aelod o staff, sydd â chyfrifoldeb dros Ddiogelwch Ar-lein ar draws eu hysgol, i fynychu'r sesiwn hon, lle bydd cydweithiwr o South West Grid for Learning (SWGfL) yn cyflwyno'r newidiadau hyn ac yn ateb unrhyw ymholiadau a godwyd ynglŷn â'r fframwaith. Bydd cydweithwyr ERW a’r ALl yn bresennol i sicrhau bod gan bawb y mynediad a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddefnyddio'r fframwaith i wella diogelwch ar-lein yn eu hysgolion.

Bydd pob ysgol sy'n mynychu yn gallu hawlio £90 tuag at unrhyw gostau cyflenwi, trwy ffurflenni i'w cwblhau ar y diwrnod.

The 360 degree Safe Cymru framework, available to all schools via Hwb, has recently undergone a major update. ERW are inviting a member of staff, with responsibility for Online Safety across their school, to attend this session, where a colleague from South West Grid for Learning (SWGfL) will introduce these changes and answer any queries raised regarding the framework. ERW and LA colleagues will be in attendance to ensure that everyone has the necessary access and understanding to use the framework to enhance online safety in their schools.

Each school attending will be able to claim £90 towards any release costs, via forms to be completed on the day.

Date and Time

Location

Village Hotel

Fabian Way

Waterfront

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved