360 degree Safe Cymru Framework

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Pembrokeshire Archives

Haverfordwest

SA61 2PE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn ddiweddar, mae fframwaith 360 Safe Cymru, sydd ar gael i bob ysgol trwy Hwb, wedi cael ei ddiweddaru. Mae ERW yn gwahodd aelod o staff, sydd â chyfrifoldeb dros Ddiogelwch Ar-lein ar draws eu hysgol, i fynychu'r sesiwn hon, lle bydd cydweithiwr o South West Grid for Learning (SWGfL) yn cyflwyno'r newidiadau hyn ac yn ateb unrhyw ymholiadau a godwyd ynglŷn â'r fframwaith. Bydd cydweithwyr ERW a’r ALl yn bresennol i sicrhau bod gan bawb y mynediad a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddefnyddio'r fframwaith i wella diogelwch ar-lein yn eu hysgolion.


Bydd pob ysgol sy'n mynychu yn gallu hawlio diwrnod (£180) o gostau cyflenwi, trwy ffurflenni i'w cwblhau ar y diwrnod. Bydd hanner diwrnod ar gael i fynychu'r digwyddiad, ac yna fydd hanner diwrnod gyda'r ysgol i gynllunio a gwerthuso diogelwch ar-lein yn eich ysgol chi.
The 360 degree Safe Cymru framework, available to all schools via Hwb, has recently undergone a major update. ERW are inviting a member of staff, with responsibility for Online Safety across their school, to attend this session, where a colleague from South West Grid for Learning (SWGfL) will introduce these changes and answer any queries raised regarding the framework. ERW and LA colleagues will be in attendance to ensure that everyone has the necessary access and understanding to use the framework to enhance online safety in their schools.


Each school attending will be able to claim a full day of supply (£180), via forms to be completed on the day. Half day of the supply costs will be used to attend the event, with the other half day being used back in school to plan and evaluate online safety procedures.

Date and time

Location

Pembrokeshire Archives

Haverfordwest

SA61 2PE

United Kingdom

View Map

Organiser ERW

Organiser of 360 degree Safe Cymru Framework

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

ERW is an alliance of 4 local authorities governed by a legally constituted joint committee. Its aim is to implement the agreed regional strategy and business plan to support school improvement.

 

Save This Event

Event Saved