360 degree safe Cymru Workshop and Updates - Newport
Sales Ended
360 degree safe Cymru Workshop and Updates - Newport

360 degree safe Cymru Workshop and Updates - Newport

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Newport

Castle Room, Newport Centre

1 Kingsway

Newport, United Kingdom

View Map

Event description

Description

360 safe Cymru is a free online tool which helps schools in Wales to self-review and improve e-Safety policy and practice. It is available to schools once logged into Hwb.

In partnership with Welsh Government, SWGfL are holding four regional events across Wales to inform educational practitioners on the recent updates to the 360 degree safe Cymru tool

This event is for you if:

• You currently use 360 degree safe Cymru, or
• You need to find out more about 360 degree safe Cymru, or
• You’d like to know more about the recent content changes in 360 degree safe Cymru, or
• You’d like to know more about good practice identified in schools

The event is open to educational practitioners in schools and local authorities in Wales, in particular those who lead on e-Safety, safeguarding, ICT and Digital Competency.

During this session we aim to inform you about the benefits of using the 360 degree safe Cymru tool and how it can help improve your school’s e-Safety policy and practice. We’ll discuss the new content in 360 degree safe Cymru tool following the recent update. We’ll also update you on any recent changes, documentation or issues that you may need to know about. Of course, we’ll be happy to listen to you too, so feel free to bring your questions and issues that you may need support with.


Teclyn sydd ar gael ar-lein am ddim yw 360 degree safe Cymru, a’i fwriad yw helpu ysgolion Cymru i adolygu eu hunain ac i wella arferion a pholisïau e-Ddiogelwch. Mae ar gael i ysgolion pan maent wedi mewngofnodi i Hwb.

Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae SWGfL yn cynnal pedwar digwyddiad rhanbarthol ar draws Cymru i roi gwybod i ymarferwyr addysgol am ddiweddariadau i declyn 360 degree safe Cymru.

Mae’r digwyddiad hwn yn addas i chi:

• Os ydych chi’n defnyddio 360 degree safe Cymru ar hyn o bryd, neu
• Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am 360 degree safe Cymru, neu
• Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau diweddar i gynnwys 360 degree safe Cymru
• Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am arferion da sydd wedi’u nodi mewn ysgolion

Mae croeso i ymarferwyr addysgol mewn ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru ddod i’r digwyddiad, yn enwedig y rheini sy'n arwain ar e-Ddiogelwch, diogelu, TGCh a Chymhwysedd Digidol.

Yn ystod y sesiwn, byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi am fanteision defnyddio’r teclyn 360 degree safe Cymru a sut y gall helpu i wella polisi ac ymarfer e-Ddiogelwch eich ysgolion. Byddwn yn trafod y cynnwys newydd yn nheclyn 360 degree safe Cymru ar ôl i'r adnodd gael ei ddiweddaru’n ddiweddar. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau, dogfennau neu faterion diweddar y gall fod angen i chi wybod amdanynt. Byddwn yn fwy na bodlon gwrando arnoch chithau hefyd, felly mae croeso i chi holi cwestiynau neu godi unrhyw faterion yr hoffech gael cymorth â nhw. 

 


Share with friends
Date and Time
Location

Newport

Castle Room, Newport Centre

1 Kingsway

Newport, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved