Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

AWCIC 2016

Hurry, get your tickets before the end of October

Last year’s event was a huge success, and those who attended found it was valuable to them and their organisation

“Great to meet likeminded people from other services”        “Excellent throughout”

“Excellent very well run event with an opportunity to network with people from a range of public sector organisations”

“It provided me with a completely different perspective on CI issues”   “Speaking to other organisations facing similar challenges.”

5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference

All Wales Continuous Improvement Community

Thursday, 24 November 2016 from 09:15 to 16:30 (GMT)

5th Annual All Wales Continuous Improvement Community...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price * Fee Quantity
Public and Third Sector Admission
Public and Third Sector admission to the 5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference
31 Oct 2016 £75.00 £0.00
Stand Space
This provides stand space (and up to 2 persons to man the stand) for non commercial organisations in the main auditorium at the 5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference. If you are from a commercial organisation and are interested in attending the event please contact us.
31 Oct 2016 £250.00 £0.00
* Prices include VAT

Share 5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference

Event Details

AWCIC Logo

The 5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference is being held on the 24th November 2016. Following last year’s conference and the successful 2016 AWCIC awards held in May this year the community has gone from strength to strength, with this in mind the 2016 conference will return to the All Nations Centre in Cardiff with another opportunity to hear from leaders in the world of CI. So why not take the opportunity to network and meet others from across the CI community in Wales and beyond and hear from Nick Obolensky, David Shaked and Vilma Nikolaidou.

This year's theme is:

‘Forging innovation from complexity - innovating the how not the what'

The Public service is under ever increasing pressure to deliver higher quality services to the Welsh public. Given the pressure and often the complexity of public services, can innovation be an enabler to achieving this or is innovation too difficult?

Along with the keynote speakers there will be the chance to hear from this year’s winners of the AWCIC awards, Welsh innovation case studies and presentations/workshops covering a variety of topics. With the networking opportunities you will be able to grow your personal connections as well creating networks that will make a difference.

With over 200 attendees and good feedback we feel that last years event was a success for the community. The introduction of a small fee (£75) at last year’s event enabled the conference to be the success that it was, with that in mind it is important that we retain the fee. The good news is that there will be no change in the fee and the conference will be once again £75.

 

Cynhelir 5ed Cynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar 24ain Tachwedd 2016. Yn dilyn cynhadledd y llynedd a gwobrau llwyddiannus 2016 AWCIC ym mis Mai, mae’r gymuned wedi mynd o nerth i nerth. Gyda hynny mewn golwg, bydd cynhadledd 2016 yn dychwelyd i Ganolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd, lle bydd cyfle arall i wrando ar arweinwyr o’r maes Gwelliant Parhaus. Felly, beth am fanteisio ar y cyfle i rwydweithio ac i gwrdd â phobl eraill o’r gymuned Gwelliant Parhaus yng Nghymru a thu hwnt, ac i wrando ar Nick Obolensky, David Shaked a Vilma Nikolaidou.

Thema eleni yw:

‘Creu arloesedd o gymhlethdod – nid beth ond sut wrth arloesi’

Mae mwy a mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau o safon uwch i’r cyhoedd yng Nghymru. O ystyried y pwysau sydd ar wasanaethau cyhoeddus a’u cymhlethdod, mae arloesi yn gallu bod yn ffordd o sicrhau hynny – neu a yw arloesi’n rhy anodd?

Ynghyd â’r siaradwyr gwadd, bydd cyfle hefyd i wrando ar enillwyr gwobrau AWCIC eleni, i gael gwybod am astudiaethau achos yn ymwneud ag arloesi yng Nghymru, ac i gael gweithdai/cyflwyniadau a fydd yn sôn am bob math o bynciau. Gyda chyfleoedd i rwydweithio, bydd modd i chi ehangu eich cysylltiadau personol yn ogystal â chreu rhwydweithiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Cafwyd adborth da ar gyfer digwyddiad y llynedd ac roedd dros 200 o bobl yn bresennol, felly rydym yn teimlo bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant i’r gymuned. Roedd y ffi fechan (£75) a gyflwynwyd y llynedd yn help i sicrhau bod y gynhadledd yn llwyddiant. O ystyried hynny, mae’n bwysig ein bod yn codi ffi unwaith eto. Y newyddion da yw na fydd y ffi yn newid, a £75 fydd y gynhadledd yn ei gostio eto.

 


Keynote Speakers/Y Prif Siaradwyr

Nick Obolensky  

Nick Obolensky

Nick’s speciality is improving organisational-wide effectiveness, based on empowering forms of leadership, strategy and change. His experience includes:

 

Practitioner: Army Major; Property Director/COS of FTSE 100 firm; CEO Tomorrow’s Company; CEO of green energy technology start-ups.

 

Consultant: Executive Strategy Consultant of Ernst & Young; Managing Partner of The Vth Dimension; CEO Complex Adaptive Leadership Ltd.

 

Academic: Professor of Leadership Nyenrode; visiting leadership professor: LBS, INSEAD, EHL, CEDEP and Thunderbird.

 

Author: “Complex Adaptive Leadership – Embracing Paradox and Uncertainty” (Gower best seller) and “Practical Business Re-engineering – Tools and Techniques for Achieving Effective Change” (Kogan Page).

 

More at: www.uk.linkedin.com/in/nickobolensky

 

 

 

Arbenigedd Nick yw gwella effeithiolrwydd ledled sefydliad, yn seiliedig ar rymuso ffurfiau ar arwain, strategaeth a newid. Mae ei brofiad yn cynnwys:

 

Ymarferydd: Uwchgapten yn y Fyddin; Cyfarwyddwr Eiddo/Pennaeth Staff cwmni FTSE 100; Prif Swyddog Gweithredol Tomorrow’s Company; Prif Swyddog Gweithredol cwmnïau newydd ym maes technolegau ynni gwyrdd.

 

Ymgynghorydd: Ymgynghorydd Strategaeth Gweithredol gydag Ernst & Young; Partner Rheoli The Vth Dimension; Prif Swyddog Gweithredol Complex Adaptive Leadership Ltd.

 

Academydd: Athro Arweinyddiaeth yn Nyenrode; athro arweinyddiaeth sy’n ymweld: LBS, INSEAD, EHL, CEDEP a Thunderbird.

 

Awdur: “Complex Adaptive Leadership – Embracing Paradox and Uncertainty” (llyfr a werthodd orau i Gower) a “Practical Business Re-engineering – Tools and Techniques for Achieving Effective Change” (Kogan Page).

 

Rhagor o wybodaeth yma: www.uk.linkedin.com/in/nickobolensky

 


 David Shaked

David Shaked

David Shaked has more than 20 years’ experience of changing organisations in a positive way. He uses flexible, creative and practical strength-based approaches to help individuals and teams. It leads to fresh thinking, inspiring visions and the unlocking of problems.

 

David is an experienced practitioner, trainer and thought leader of several strength-based and dialogic approaches to change such as Appreciative Inquiry, Solution Focus Coaching, Positive Deviance and Positive Psychology. He regularly designs and leads organisational development interventions and training programmes. His areas of expertise are: high-engagement strategic planning, efficiency improvement, team building, coaching and leadership development, stakeholder/employee engagement, regulatory compliance and whole-system change.

 

His book ‘Strength-based Lean Six Sigma’ was published in 2013. In it he presents a ground-breaking strength-based approach to process and efficiency improvement. It combines the rigour of Lean Six Sigma with the energy, creativity and engagement of strength-based change. This blended approach helps build a more positive, engaging and sustainable culture of continuous improvement.

 

 

 

Mae gan David Shaked dros 20 mlynedd o brofiad o newid sefydliadau mewn ffordd gadarnhaol. Mae’n defnyddio dulliau hyblyg, creadigol ac ymarferol seiliedig-ar-gryfderau i helpu unigolion a thimau. Mae hyn yn arwain at syniadau newydd, gweledigaethau sy’n ysbrydoli ac at ddatrys problemau.

 

Mae David yn ymarferydd profiadol, yn hyfforddwr ac yn arweinydd agweddau yng nghyswllt dulliau deialogaidd seiliedig-ar-gryfderau amrywiol ar gyfer sicrhau newid megis Ymchwilio Gwerthfawrogol, Hyfforddiant ar gyfer Canolbwyntio ar yr Atebion, Gwyredigaeth Gadarnhaol a Seicoleg Gadarnhaol. Mae’n cynllunio ac yn arwain rhaglenni hyfforddiant ac ymyriadau datblygu sefydliadol yn rheolaidd. Dyma ei feysydd arbenigedd: -cynllunio strategol drwy ymgysylltiad sylweddol, gwella effeithlonrwydd, adeiladu tîm, datblygu ym maes arwain a hyfforddi, ymgysylltu â rhanddeiliaid/gweithwyr, cydymffurfio â rheoliadau a newid system-gyfan.

 

Cyhoeddwyd ei lyfr ‘Strength-based Lean Six Sigma’ yn 2013. Ynddo, mae’n cyflwyno dull arloesol seiliedig-ar-gryfderau ar gyfer gwella effeithlonrwydd a phrosesau. Mae’n cyfuno manylder y Chwe Sigma Darbodus (Lean Six Sigma) ag egni, creadigrwydd ac ymgysylltiad newid seiliedig-ar-gryfderau. Mae’r dull cyfunol hwn yn helpu i greu diwylliant o welliant parhaus sy’n gynaliadwy, yn ysgogol ac yn fwy cadarnhaol. 

 


  Vilma Nikolaidou

Vilma Nikolaidou

Head of Organisational Development / Pennaeth Datblygu Sefydliadol - Tate

Vilma Nikolaidou is Tate's Head of Organisational Development, having worked in HR at Tate Gallery for the last 8 years in HR and Culture Change roles. Vilma started her career in retail, working first in sales and then in HR for Monsoon Accessorize. She has also worked for Arts Council England and local government in strategic resourcing and policy roles, as well as a HR Business Partner. Her interests lie in using dialogue for organisational change, the power of networks in the workplace and how systems thinking can help organisations find solutions. Vilma also co-chairs Tate's LGBT employee network as well as the Tate for All-People and Culture Group, Tate's diversity and inclusion forum on workforce and organisational culture. . She recently led on the People and Culture plans for the new Tate Modern, a 260 million extension to the existing Tate building in London’s Bankside. She has a MSc in Organisational Psychology from City University, London and is MCIPD.

 

Vilma Nikolaidou yw Pennaeth Datblygu Sefydliadol y Tate ar ôl gweithio ym maes Adnoddau Dynol yn y Tate Gallery am yr 8 mlynedd diwethaf mewn swyddi Adnoddau Dynol a Newid Diwylliant. Dechreuodd Vilma ar ei gyrfa yn y byd adwerthu, gan weithio i ddechrau ym maes gwerthiant ac wedyn Adnoddau Dynol ar gyfer Monsoon Accessorize. Mae hi hefyd wedi gweithio i Arts Council England ac mewn llywodraeth leol mewn adnoddau strategol a swyddi polisi, yn ogystal â fel Partner Busnes Adnoddau Dynol. Ei diddordebau yw defnyddio trafod i greu newid sefydliadol, pŵer rhwydweithiau yn y gweithle a sut gall meddwl am systemau helpu sefydliadau i ddod o hyd i ddatrysiadau. Hefyd mae Vilma’n cydgadeirio rhwydwaith cyflogeion LHDT y Tate a Grŵp y Tate ar gyfer Pob Person a Diwylliant, sef fforwm amrywiaeth a chynhwysiant y Tate ar weithlu a diwylliant sefydliadol. Yn ddiweddar arweiniodd gynlluniau Pobl a Diwylliant y Tate Modern newydd, sef estyniad gwerth 260 miliwn ar adeilad presennol y Tate yn Bankside yn Llundain. Mae ganddi radd MSc mewn Seicoleg Sefydliadol o’r City University, Llundain ac mae’n MCIPD. 

 


Isobel Garner

Isobel Garner (Conference Chair / Cadeirydd y Gynhadledd)

Chair, Wales Audit Office / Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Isobel has a broad portfolio career where the common theme is improvement in public services. She provides leadership through her role as Chair of the Wales Audit Office. In addition, Isobel is also a Non-Executive Board Member of the Health and Safety Executive reporting into Ministers at a UK level, and an Advisory Board Member to the Wales Office in Whitehall. She also chairs the Audit and Risk Committees for the HSE and the Wales Office.

Isobel’s most recent senior executive role was as Chief Executive of Wrexham County Borough Council from 2003-11.

Isobel also undertakes leadership development work for executives and non-executives by mentoring a number of individuals.  

 

Mae gyrfa Isobel yn eang iawn, a’r thema gyffredin yw gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae hi’n cynnig arweinyddiaeth yn sgil ei rôl fel Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru. Mae Isobel hefyd yn Aelod Bwrdd Anweithredol o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch sy’n adrodd i Weinidogion ar lefel y DU, ac yn Aelod o Fwrdd Cynghori Swyddfa Cymru yn Whitehall. Mae hi hefyd yn gadeirydd ar Bwyllgorau Archwilio a Risg yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Swyddfa Cymru.

Rôl ddiweddaraf Isobel fel uwch swyddog gweithredol oedd Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rhwng 2003 a 2011.

Mae Isobel hefyd yn gwneud gwaith datblygu arweinyddiaeth i swyddogion gweithredol ac anweithredol drwy fentora nifer o unigolion.  


 

Find out about last years event/Darllenwch am ddigwyddiad y llynedd yn 

http://www.goodpractice.wales/awcic-national-conference-2015

Find out about this year’s AWCIC Awards

http://www.goodpractice.wales/awards-ceremony


Please Note: the agenda is subject to change/Sylwer: mae'r agenda yn agored i'w newid

 


 FAQs/Cwestiynau Cyffredin

 

Where can I contact the organiser with any questions?/Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd bydd gennyf unrhyw gwestiynau?

email/e-bost: AcademiWales@wales.gsi.gov.uk

Tel/Ffôn: 029 2082 6687

 

Is my registration/ticket transferrable?/A oes modd trosglwyddo fy nghofrestriad/tocyn?

Yes, if you could inform us of any changes prior to the event. 

Oes, os gallwch roi gwybod inni cyn y digwyddiad am unrhyw newidiadau. 

 

Do I have to bring my printed ticket to the event?/A oes raid imi ddod â'r tocyn i'r digwyddiad?

Yes, this will be scanned at registration.

Oes, bydd yn cael ei sganio wrth gofrestru.

 

Why is there a fee this year?/Pam fod yna ffi eleni?

 In the past the event has received funding from Welsh Government, unfortunately this year that funding is not available. We have set a fee that will just cover the cost of staging the conference and hopefully provides good value for organisations.

Yn y gorffennol, mae'r digwyddiad wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru, ond yn anffodus nid yw'r arian ar gael eleni. Rydym wedi gosod ffi a fydd yn talu am gost cynnal y gynhadledd yn unig, a gobeithio y bydd yn werth am arian i'r sefydliadau. 

 

Where is the fee going?/Who is handling the fee?

I ble mae'r ffi yn mynd?/ Pwy sy'n trin y ffi?

The fee will be handled for the All Wales Continuous Improvement Community by Welsh Government.

Bydd y ffi yn cael ei thrin gan Lywodraeth Cymru ar ran y Gymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan.

 

What is the refund policy?/Beth yw'r polisi ar gyfer cael ad-daliad?

The following cancellation charges will apply to delegates/Bydd y ffioedd canslo canlynol yn berthnasol i'r cynadleddwyr:

Description

Charged event

Failure to attend event

100% of delegate fee

Received cancellation 9 or fewer working days before event

100% of delegate fee

Received cancellation 10 or more working days before event

No fee

 

Disgrifiad

Digwyddiad y codir ffi amdano

Peidio â dod i'r digwyddiad

100% o’r ffi

Canslo 9 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad

100% o’r ffi

Canslo 10 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad

Dim ffi


The name on the registration/ticket doesn't match the attendee. Is that okay?

 Nid yw'r enw ar y cofrestriad/tocyn yn cyfateb i'r sawl sy'n mynychu. Ydi hynny'n iawn? 

Yes that is fine although ideally we would like to be aware of any changes.

Ydi, mae hynny'n iawn ond fe fydden ni'n hoffi cael gwybod am unrhyw newidiadau.


Do you have questions about 5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference? Contact All Wales Continuous Improvement Community

Save This Event

Event Saved

When & Where


All Nations Centre
Sachville Avenue
Heath
CF14 3NY Cardiff
United Kingdom

Thursday, 24 November 2016 from 09:15 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

All Wales Continuous Improvement Community

AwcicAWCIC is a growing community of continuous improvement practitioners, working in Welsh Public Services, with a wide knowledge base of continuous improvement techniques.

           linkedin  

  Contact the Organiser
5th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference
Things to do in Cardiff Conference Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.