Cearcall Chaluim 2019: Guthan Leòdhais

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Old Dr Bells' Baths

121 Great Junction Street

Edinburgh

EH6 5LD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Tha Bothan Dhùn Èideann toilichte fàilte chridheil a chur air Agnes Rennie agus Norrie MacÌomhair airson an treasamh Cearcall Chaluim mar chuimhneachan air Calum Camshron. Am bliadhna thèid an tachartas a chumail ann an àite ùr, Seann Taigh-snàmh an Dr Bell ann an Lìte.

Bidh Agnes Rennie a’ toirt seachad òraid stèidhte air na bliadhnaichean mòra a tha i air a bhith an sàs ann am buidhnean Gàidhlig agus buidhnean coimhearsnachd ann an Leòdhas, eilean a h-àraich. Tha Agnes os cionn companaidh foillseachaidh Acair agus tha i na cathraiche air bòrd-stiùiridh Urras Oighreachd Ghabhsainn. Bidh an òraid ann an Gàidhlig.

An dèidh na h-òraid bidh Norrie MacÌomhair a’ seinn. ’S ann à Carlabhagh, Leòdhas, a tha Norrie, agus tha cliù aige mar neach-ciùil air a cheann fhèin, agus cuideachd mar phrìomh sheinneadair Skippinish agus ron a sin Mànran. Bhuannaich e ‘seinneadair Gàidhlig na bliadhna’ aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba ann an 2011.

“The Gaelic cross-over voice of his generation. Norrie is a singer of range, clarity and melody, and although firmly rooted in Gaelic tradition, he has a voice completely at ease with a backbeat, effortlessly exploring rhythm and modern idioms.”

Calum Dòmhnallach, Runrig

Bidh taic-chiùil ann bho sgoilearan Sheumais Ghilleasbuig agus Riomball.


Bothan Dhùn Èideann is delighted to welcome Agnes Rennie and Norrie MacIver for the third annual Cearcall Chaluim, in memory of Calum Cameron. This year the event will be held in an exciting new venue, the Old Dr Bell’s Baths in Leith.

Agnes Rennie will be delivering a lecture drawing on her years of experience in Gaelic and community organisations in her native Lewis. Agnes is manager of the publishing company Acair and chairperson of the board of directors of Galson Estate Trust. The lecture will be in Gaelic.

Following the lecture, Norrie MacIver will take to the stage. Originally from Carloway, Lewis, Norrie has won aclaim as a solo artist, and also as lead singer in Skipinnish and formerly Mànran. He won ‘Gaelic Singer of the Year’ in 2011 at the Scots Trad Music awards.

“The Gaelic cross-over voice of his generation. Norrie is a singer of range, clarity and melody, and although firmly rooted in Gaelic tradition, he has a voice completely at ease with a backbeat, effortlessly exploring rhythm and modern idioms.”

Calum MacDonald, Runrig

There will be musical support from pupils from James Gillespie's High School and Riomball.

Share with friends

Date and Time

Location

The Old Dr Bells' Baths

121 Great Junction Street

Edinburgh

EH6 5LD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved