Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

AWCIC 2017

We are pleased to announce that the All Wales Continuous Improvement Community annual conference is returning for a 6th year.

Last year’s event was a huge success, and those who attended found it was valuable to them and their organisation

“Great to meet likeminded people from other services” “Excellent throughout”

“Excellent very well run event with an opportunity to network with people from a range of public sector organisations”

6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference

All Wales Continuous Improvement Community

Wednesday, 29 November 2017 from 09:00 to 16:30 (GMT)

6th Annual All Wales Continuous Improvement Community...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price * Fee Quantity
Public and Third Sector Admission
Public and Third Sector admission to the 6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference
22 Nov 2017 £75.00 £0.00
Stand Space
This provides stand space (and up to 2 persons to man the stand) for non commercial organisations at the 6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference. If you are from a commercial organisation and are interested in attending the event please contact us.
22 Nov 2017 £250.00 £0.00
Public and Third Sector Admission - Group of 5
5 tickets for the price of 4
22 Nov 2017 £60.00 £0.00
Public and Third Sector Admission - Group of 10   more info 22 Nov 2017 £52.50 £0.00
* Prices include VAT

Share 6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference

Event Details

 

The 6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference is being held on the 29th November 2017. In 2017 the All Wales Continuous Improvement Community has been heading west, first the 2017 annual awards were held at Margam Park in May and we are pleased to announce this year’s conference is being held in the Liberty Stadium Swansea.

 So why not take the opportunity to network and meet others from across the CI community in Wales and beyond and hear from Jim Lawless, Tracy Myhill and Professor Bill Lucas.

 This year's theme is:

 ‘Improvement & Risk  – Failure is not an option'

 The Public service is under ever increasing pressure to deliver higher quality services to the Welsh public. To achieve this, services across the public sector will have to try new ways of working, use new technologies and take risks. However, do we really take risks both organisationally and as individuals? This year’s theme is about connecting the need for taking risk to good improvement.efforts and ultimately better public services.

 Along with the keynote speakers there will be the chance to hear from this year’s winners of the AWCIC awards and presentations/workshops covering a variety of topics. With the networking opportunities you will be able to grow your personal connections as well creating networks that will make a difference.

 With over 200 attendees and good feedback we feel that last year’s event was a success for the community. The last two conferences have been enhanced through the introduction of a small fee, which has enabled the conferences to be the success that they were, with that in mind it is important that we retain the fee. The good news is that there will be no change in the fee and the conference will be once again £75.

  

Cynhelir 6ed Cynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru ar 29 Tachwedd 2017. Yn 2017 mae Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru wedi bod yn mynd tua’r gorllewin. I ddechrau, cynhaliwyd gwobrau blynyddol 2017 ym Mharc Margam ym mis Mai ac mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd cynhadledd eleni yn cael ei chynnal yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

 Felly, beth am fanteisio ar y cyfle i rwydweithio ac i gwrdd â phobl eraill o’r gymuned Gwelliant Parhaus yng Nghymru a thu hwnt, ac i wrando ar Jim Lawless, Tracy Myhill a’r Athro Bill Lucas.

 Thema eleni yw:

  ‘Gwelliant a Risg – nidyw methiant yn opsiwn’

  

Mae mwy a mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau o safon uwch i’r cyhoedd yng Nghymru. I gyflawni hyn, bydd yn rhaid i wasanaethau ar draws y sector cyhoeddus roi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio, defnyddio technolegau newydd a chymryd risgiau. Ond, a ydym wir yn cymryd risgiau ar lefel sefydliad ac fel unigolion? Mae thema eleni yn ymwneud â chysylltu'r angen i gymryd risg ag ymdrechion da i wella a gwell gwasanaethau cyhoeddus yn y pendraw.

 Ynghyd â’r siaradwyr gwadd, bydd cyfle hefyd i wrando ar enillwyr gwobrau AWCIC eleni, ac i gael gweithdai/cyflwyniadau a fydd yn sôn am bob math o bynciau. Gyda chyfleoedd i rwydweithio, bydd modd i chi ehangu eich cysylltiadau personol yn ogystal â chreu rhwydweithiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

 Cafwyd adborth da ar gyfer digwyddiad y llynedd ac roedd dros 200 o bobl yn bresennol, felly rydym yn teimlo bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant i’r gymuned. Mae'r ddwy gynhadledd ddiwethaf wedi datblygu wrth i ni gyflwyno ffi fechan, ac mae hyn wedi helpu i sicrhau bod y cynadleddau yn llwyddiant. Ac ystyried hynny, mae’n bwysig ein bod yn codi ffi unwaith eto. Y newyddion da yw na fydd y ffi yn newid, a £75 fydd y gynhadledd yn ei gostio eto.

 


 

Keynote Speakers / Y Prif Siaradwyr

  

 

Jim Lawless

Jim Lawless is one of the world’s leading keynote speakers. Over half a million people on five continents have been entertained and inspired by Jim’s presentations and many more by his bestselling book “Taming Tigers” (Random House).

Jim acts as an elite team coach at board level and serves as a non-executive board chairman. He has advised companies globally on creating cultural change and elite teams. He has designed and implemented successful change programmes in companies including Apple, Barclaycard, Atos, Axa, BT, Aramark, Skrill Group and Badminton England.

He insists on testing his principles on himself before advising others, using “Taming Tigers” to become Britain’s deepest freediver. He is the first Briton to dive below the magic 100m barrier on a single breath of air.

 In response to an audience challenge, he proved “Taming Tigers” by becoming a jockey in 12 months. At the outset he was 3 stone (20kg) too heavy and could not ride.

These adventures - and the lessons he learned - bring him and his methodology immediate credibility with audiences on all continents.

Jim holds a Bachelor of Laws degree, qualified as a solicitor and practiced commercial law in the City of London and in a major IT company before founding Taming Tigers Limited (formerly “Optimise”).

He was elected a Fellow of the Royal Society for the Arts in 2008 in recognition of his business writing.

 

Mae Jim Lawless yn un o siaradwyr mwyaf blaenllaw'r byd. Mae dros hanner miliwn o bobl ar bum cyfandir wedi cael eu diddanu a’u hysbrydoli gan gyflwyniadau Jim a llawer mwy gan ei lyfr llwyddiannus “Taming Tigers” (Random House).

Mae Jim yn goetsiwr tîm elitaidd ar lefel bwrdd ac mae’n gadeirydd anweithredol ar fwrdd. Mae wedi cynghori cwmnïau ar raddfa fyd-eang ar greu newid diwylliannol a thimau elitaidd. Mae wedi cynllunio ac wedi gweithredu rhaglenni newid llwyddiannus mewn cwmnïau gan gynnwys Apple, Barclaycard, Atos, Axa, BT, Aramark, Skrill Group a Badminton England.

 Mae’n mynnu profi ei egwyddorion arno fo'i hun cyn cynghori eraill, a drwy ddefnyddio “Taming Tigers” llwyddodd i fod yr unigolyn sydd wedi deifio pellaf o dan y dŵr heb offer drwy Brydain gyfan. Ef yw’r Prydeiniwr cyntaf i ddeifio’n is na’r bar 100m ar un anadliad.

Wrth ymateb i her gan gynulleidfa, rhoddodd “Taming Tigers” ar brawf drwy ddod yn joci mewn 12 mis. Ar y dechrau, roedd yn 3 stôn (20kg) yn rhy drwm ac yn methu marchogaeth ceffyl.

Mae’r anturiaethau hyn – a’r gwersi a ddysgodd – wedi rhoi hygrededd iddo ef a’i fethodoleg ymhlith cynulleidfaoedd ar bob cyfandir.

Mae gan Jim radd Faglor mewn Cyfraith, cyn mynd ati i gymhwyso fel cyfreithiwr ac ymarfer cyfraith fasnach yn Ninas Llundain ac mewn cwmni TG mawr cyn sefydlu Taming Tigers Limited (“Optimise” cyn hynny).

 Fe’i penodwyd yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau yn 2008 i gydnabod ei waith ysgrifennu ym myd busnes.

 


  

 

Professor / Yr Athro Bill Lucas

Bill Lucas is Director of the Centre for Real-World Learning and Professor of Learning at the University of Winchester. Bill is an authority on practical and vocational learning and has undertaken ground-breaking research into pedagogy, creativity and habit change.

 For the last six years he has been advising The UK’s Health Foundation on leadership and learning, helping them to create the improvement science fellowships scheme. His 2015 research - The Habits of an Improver: Thinking about learning for improvement in health care – is one of the Health Foundation’s most downloaded publications and is being used and further developed by colleagues across the world. Bill has been the subject of and host of a number of Health Foundation webinars. With Paul Batalden, he co-leads an improvement science fellowship programme in Sweden. Recently he had taken on a role to help to develop improvement research capability with the new Improvement Research Institute in Cambridge.

In addition to his work at the University of Winchester, Bill is an international adviser to the Mitchell Foundation in Melbourne, a trustee of The English Project, and, with Philip Pullman, a Patron of the Pegasus Theatre in Oxford. His acclaimed five-dimensional model for creativity is the stimulus for a fourteen country study coordinated by the OECD which began in 2015 and Bill has recently been appointed to be co-chair of the new PISA 2021 test of creative thinking.

 Bill is known internationally as a speaker. He travels extensively to present key notes, most recently in Melbourne, Sydney, Auckland, Philadelphia, Helskinki, Qatar, Dubai, Dundee, Cardiff and Belfast. He is a prolific writer, and has authored and co-authored over forty books, many academic papers and, increasingly a blogger.

His most recent book, written with Guy Claxton – Educating Ruby: what our children really need to learn – asks some challenging questions of the current education system. Bill is the co-creator of one of the biggest teacher researcher groups in the world:  the Expansive Education Network, whose underpinning ideas are also featured in his book, Expansive Education: teaching learners for the real world.

 

Mae Bill Lucas yn Gyfarwyddwr Centre for Real-World Learning ac yn Athro Dysgu ym Mhrifysgol Winchester. Mae Bill yn awdurdod ar ddysgu galwedigaethol ac ymarferol ac mae wedi gwneud ymchwil arloesol ar addysgeg, creadigrwydd a newid arferion.

 

Dros y chwe blynedd diwethaf mae wedi bod yn cynghori Sefydliad Iechyd y DU (Health Foundation) ar arweinyddiaeth a dysgu, gan eu helpu i greu cynllun cymrodoriaeth gwyddoniaeth gwella. Mae ei ymchwil yn 2015 - The Habits of an Improver: Thinking about learning for improvement in health care – yn un o gyhoeddiadau’r Sefydliad Iechyd sy’n cael ei lwytho i lawr fwyaf ac sy’n cael ei ddefnyddio a’i ddatblygu ymhellach gan gydweithwyr ar draws y byd. Mae Bill wedi bod yn destun sawl gweminar y Sefydliad Iechyd ac wedi cynnal sawl un hefyd. Gyda Paul Batalden, mae’n cyd-arwain rhaglen cymrodoriaeth gwyddoniaeth gwella yn Sweden. Yn ddiweddar, ymgymerodd â rôl i helpu i ddatblygu’r gallu i gynnal ymchwil gwella gyda'r Sefydliad Ymchwil Gwella newydd yng Nghaergrawnt.

 

Yn ogystal â’i waith ym Mhrifysgol Winchester, mae Bill yn ymgynghorydd rhyngwladol i’r Sefydliad Mitchell ym Melbourne, yn ymddiriedolwr gyda The English Project, a, gyda Philip Pullman, yn Noddwr Theatr Pegasus yn Rhydychen. Ei fodel pum dimensiwn nodedig ar greadigrwydd sydd wedi ysgogi astudiaeth pedair gwlad ar ddeg wedi'i chydlynu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) a ddechreuodd yn 2015. Mae Bill wedi cael ei benodi’n ddiweddar i gyd-gadeirio prawf newydd PISA 2021 ar feddwl yn greadigol.

 

Mae Bill yn cael ei adnabod fel siaradwr ar lefel ryngwladol. Mae’n teithio llawer i gyflwyno anerchiadau pwysig, fwyaf diweddar ym Melbourne, Sydney, Auckland, Philadelphia, Helsinki, Qatar, Dubai, Dundee, Caerdydd a Belfast. Mae’n awdur toreithiog, ac wedi ysgrifennu a chyd-ysgrifennu dros ddeugain o lyfrau, llawer o bapurau academaidd ac mae’n ysgrifennu blogiau mwy a mwy erbyn hyn.

 

Mae ei lyfr diweddaraf, a ysgrifennodd gyda Guy Claxton – Educating Ruby: what our children really need to learn – yn gofyn cwestiynau heriol am y system addysg bresennol. Mae Bill wedi cyd-greu un o’r grwpiau ymchwilwyr athrawon mwyaf  yn y byd:  y Rhwydwaith Addysg Eang (Expansive Education Network), ac mae syniadau creiddiol y rhwydwaith hwn i’w gweld hefyd yn ei lyfr, Expansive Education: teaching learners for the real world.

 


  

 

Tracy Myhill

Tracy has worked in the NHS in Wales for 33 years, beginning her career in 1984. Tracy is qualified generally with a Masters in Business Administration (MBA) and professionally with Fellowship of the Chartered Institute of Personnel and Development (FCIPD).

Over the last 20 years Tracy Myhill has worked in a number of Board level roles including as Chief Executive, Deputy Chief Executive, Executive Director and National Director in a range of healthcare and government settings.

 

Tracy has been Chief Executive of the Welsh Ambulance Service since October 2014 leading the transformation of the service and organisation. She has been instrumental in providing stable and strategic leadership for the Trust driving performance improvements, a complete change in approach to employee relations and improvement engagement with staff, the public and stakeholders.

 

An engaging, authentic leader, with strong personal values of openness and integrity, Tracy has a passion for delivering the best possible service for patients with staff feeling valued supported and empowered in what they do. She is also committed to improving the health of the population with a strong commitment to connecting personally with patients, staff and the public.

 

Tracy has an energetic and charismatic approach to leadership and has won a number of accolades, including receiving the Institute of Directors (IOD) Wales Public Sector Director of the Year award, being a past holder of the Healthcare People Management Association (HPMA) UK President’s award for outstanding contribution to healthcare HR management and a Stonewall Wales Role Model of the Year.

 

Tracy chairs the National Ambulance Diversity Forum and All Wales Gender Partnership Board having held lead roles for Equality, Diversity and Inclusion throughout her career.

Tracy lives with her wife and one of their four children. In her spare time, she enjoys golf, travel and spending time with her friends and family.


Mae Tracy wedi bod yn gweithio i'r GIG yng Nghymru ers 33 o flynyddoedd, gan ddechrau ei gyrfa yn 1984. Mae gan Tracy gymhwyster cyffredinol, Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA), a chymhwyster proffesiynol gyda Chymrodoriaeth y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (FCIPD).

Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae Tracy Myhill wedi gweithio mewn nifer o swyddi ar lefel Bwrdd, gan gynnwys bod yn Brif Weithredwr, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol a Chyfarwyddwr Cenedlaethol mewn amrywiaeth o leoliadau llywodraeth a gofal iechyd.

Mae Tracy wedi bod yn Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ers mis Hydref 2014, yn arwain y gwaith o drawsnewid y gwasanaeth a'r sefydliad. Mae hi wedi bod yn rhan allweddol o ddarparu arweinyddiaeth sefydlog a strategol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth, gan fynd ati i wella perfformiad ac i newid dulliau o ran cysylltiadau â gweithwyr yn gyfan gwbl yn ogystal â gwella ymgysylltiad â staff, y cyhoedd a rhanddeiliaid.

Mae hi’n arweinydd hoffus a didwyll, sydd â gwerthoedd personol cadarn o ran uniondeb a bod yn agored. Mae Tracy’n angerddol dros ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gleifion, a sicrhau bod staff yn teimlo eu bod yn werthfawr ac yn cael eu cefnogi a’u grymuso i wneud yr hyn maent yn ei wneud. Mae hi hefyd wedi ymrwymo i wella iechyd y boblogaeth ac mae'n awyddus iawn i gysylltu â chleifion, staff a'r cyhoedd ar lefel bersonol.

Mae gan Tracy ddull egnïol a charismatig o arwain ac mae hi wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys gwobr Cyfarwyddwr Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yng Nghymru gan Sefydliad y Cyfarwyddwyr; mae hi’n gyn-ddeiliad gwobr Llywydd Cymdeithas Rheoli Pobl Gofal Iechyd (HPMA) y DU ar gyfer cyfraniad eithriadol i reolaeth adnoddau dynol, ac fe’i pennwyd yn Fodel Rôl y Flwyddyn yng Nghymru gan Stonewall.

Mae Tracy yn cadeirio Fforwm Amrywiaeth y Gwasanaeth Ambiwlans Cenedlaethol a Bwrdd Partneriaeth Rhwng y Rhywiau Cymru Gyfan, a hynny ar ôl ymgymryd â rolau cysylltiedig â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant drwy gydol ei gyrfa.

Mae Tracy yn byw gyda’i gwraig a’u pedwar o blant. Yn ei hamser hamdden, mae’n mwynhau chwarae golff, teithio a threulio amser gyda’i ffrindiau a’i theulu.

 


 

Conference Chair / Cadeirydd y Gynhadledd

Sophie Howe

 

Sophie Howe took up post as the first Future Generations Commissioner in early 2016. She is Chair of the International Network of Institutions for Future Generations.

 

Prior to this she was the first Deputy Police and Crime Commissioner for South Wales, where she led programmes to tackle violent crime and violence against women and girls, focusing on early intervention and partnership working. Sophie reformed programmes on substance misuse and offender management and negotiated the first shared work programme between Public Health Wales and South Wales Police.

 

Sophie has also served as a Government Special Adviser providing policy and political advice on communities, local government, community safety, housing, regeneration and equality. She’s previously worked for the Equal Opportunities Commission and the Equality and Human Rights Commission.

 

Sophie was the youngest Councillor in Wales, elected at the age of 21, and serving as a member of the Children and Young People Scrutiny and Planning Committees.

 

She lives in South Wales with her husband and five children.

 

 

 

Sophie Howe oedd y cyntaf i ymgymryd â swydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a hynny ddechrau 2016. Hi yw Cadeirydd y Rhwydwaith Rhyngwladol o Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Cyn hyn, hi oedd y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf dros Dde Cymru, lle bu’n arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddau a thrais yn erbyn benywod a merched, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gweithio mewn partneriaeth. Diwygiodd Sophie raglenni ar gamddefnyddio sylweddol a rheoli troseddwr a threfnodd y rhaglen gwaith ar y cyd gyntaf rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru.

 

Hefyd mae Sophie wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Arbennig i’r Llywodraeth, gan ddarparu cyngor polisi a gwleidyddol ar gymunedau, llywodraeth leol, diogelwch cymunedol, tai, adfywiad a chydraddoldeb. Mae hi wedi gweithio i'r Comisiwn Cyfle Cyfartal a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

 

Sophie oedd y Cynghorydd ieuengaf yng Nghymru. Fe’i hetholwyd yn 21 oed ac roedd yn gwasanaethu fel aelod o Bwyllgorau Cynllunio a Chraffu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

 

Mae’n byw yn Ne Cymru gyda’i gŵr a’u pump o blant.

 

 


 

Find out about last years event/Darllenwch am ddigwyddiad y llynedd yn 

 

http://www.goodpractice.wales/awcic-national-conference-2016

 

Find out about this year’s AWCIC Awards

 

http://www.goodpractice.wales/awards-ceremony

 

 

 

Please Note: the agenda is subject to change/Sylwer: mae'r agenda yn agored i'w newid

 

 

 


 

 FAQs/Cwestiynau Cyffredin

 

 Where can I contact the organiser with any questions?/Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd bydd gennyf unrhyw gwestiynau?

 

email/e-bost: AcademiWales@wales.gsi.gov.uk

 

Tel/Ffôn: 029 2082 6687

 

 

 

Is my registration/ticket transferrable?/A oes modd trosglwyddo fy nghofrestriad/tocyn?

 

Yes, if you could inform us of any changes prior to the event. 

 

Oes, os gallwch roi gwybod inni cyn y digwyddiad am unrhyw newidiadau. 

 

 

 

Do I have to bring my printed ticket to the event?/A oes raid imi ddod â'r tocyn i'r digwyddiad?

 

Yes, this will be scanned at registration.

 

Oes, bydd yn cael ei sganio wrth gofrestru.

 

 Why is there a fee this year?/Pam fod yna ffi eleni?

 

 In the past the event has received funding from Welsh Government, unfortunately this year that funding is not available. We have set a fee that will just cover the cost of staging the conference and hopefully provides good value for organisations.

 

Yn y gorffennol, mae'r digwyddiad wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru, ond yn anffodus nid yw'r arian ar gael eleni. Rydym wedi gosod ffi a fydd yn talu am gost cynnal y gynhadledd yn unig, a gobeithio y bydd yn werth am arian i'r sefydliadau. 

 

 Where is the fee going?/Who is handling the fee?

 I ble mae'r ffi yn mynd?/ Pwy sy'n trin y ffi?

 

The fee will be handled for the All Wales Continuous Improvement Community by Welsh Government.

 

Bydd y ffi yn cael ei thrin gan Lywodraeth Cymru ar ran y Gymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan.

 

 What is the refund policy?/Beth yw'r polisi ar gyfer cael ad-daliad?

 

The following cancellation charges will apply to delegates/Bydd y ffioedd canslo canlynol yn berthnasol i'r cynadleddwyr:

 

Failure to attend event

 100% of delegate fee

 

Received cancellation 6 or fewer working days before event

 100% of delegate fee

 

Received cancellation 7 or more working days before event

 No fee

 

 

Peidio â dod i'r digwyddiad

 100% o’r ffi

 

Canslo 6 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad

 100% o’r ffi

 

Canslo 7 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad

 Dim ffi

 

 

The name on the registration/ticket doesn't match the attendee. Is that okay?

  Nid yw'r enw ar y cofrestriad/tocyn yn cyfateb i'r sawl sy'n mynychu. Ydi hynny'n iawn? 

 

Yes that is fine although ideally we would like to be aware of any changes.

 

Ydi, mae hynny'n iawn ond fe fydden ni'n hoffi cael gwybod am unrhyw newidiadau.

 

 

 AWCIC Conference 2017

 Audience

  The event is open to all public and third / voluntary sector staff in Wales. We can also offer a limited number of spaces for private sector delegates.

  Cancelling your place

  If you need to cancel your place for any reason, please do this as soon as possible. Please nominate a colleague from your organisation to attend in your place.

 Sharing your information

 We operate this privacy notice as a part of Welsh Government. We will handle your personal information in accordance with the Data Protection Act 1998 and the General Data Protection Regulation, in accordance with the law in England and Wales as applied in Wales.

 We will share the information you provide in this order form with Eventbrite, in order to manage this event. Eventbrite handles your information in accordance with the EU-U.S. Privacy Shield Framework.

  

If you need any further information please email us at academiwales@wales.gsi.gov.uk or write to us at Academi Wales, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

 If you have concerns about the way we handle your information, you can contact the Information Commissioner’s Office ico.org.uk/concerns/handling/.

 You can find more details about how we manage our events on our Terms and Conditions page.

 

 Cynhadledd AWCIC 2017

  Cynulleidfa

  Mae’r digwyddiad yn agored i holl staff y sector cyhoeddus a’r trydydd sector/ sector gwirfoddol yng Nghymru. Hefyd gallwn gynnig nifer cyfyngedig o lefydd i gynadleddwyr o’r sector preifat.

 

  Canslo eich lle

 Os oes angen i chi ganslo eich lle am unrhyw reswm, gwnewch hyn cyn gynted â phosibl. Enwebwch gydweithiwr o’ch sefydliad i fynychu yn eich lle.                                 

 &l

Do you have questions about 6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference? Contact All Wales Continuous Improvement Community

Save This Event

Event Saved

When & Where


Liberty Stadium
Plasmarl
SA1 2FA Swansea
United Kingdom

Wednesday, 29 November 2017 from 09:00 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

All Wales Continuous Improvement Community

AwcicAWCIC is a growing community of continuous improvement practitioners, working in Welsh Public Services, with a wide knowledge base of continuous improvement techniques.

           linkedin  

  Contact the Organiser
6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference
Things to do in Swansea Conference Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.