Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

AWCIC 2018

7th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference

All Wales Continuous Improvement Community

Thursday, 22 November 2018 from 09:00 to 16:30 (GMT)

7th Annual All Wales Continuous Improvement Community...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price * Fee Quantity
Public and Third Sector Admission
Public and Third Sector admission to the 7th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference
21 Nov 2018 £75.00 £0.00
Public and Third Sector Admission - Group of 5
5 tickets for the price of 4
21 Nov 2018 £60.00 £0.00
Public and Third Sector Admission - Group of 10
10 tickets for the price of 7
21 Nov 2018 £52.50 £0.00
Stand Space
This provides stand space (and up to 2 persons to man the stand) for non commercial organisations at the 6th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference. If you are from a commercial organisation and are interested in attending the event please contact us.
20 Nov 2018 £250.00 £0.00
* Prices include VAT

Share 7th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference

Event Details


 

The 7th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference is being held on the 22nd November 2018. In May this year the All Wales Continuous Improvement Community returned to Margam Park for the 2018 annual awards and we are pleased to announce this year’s conference is returning to the All Nations Centre in Cardiff

 Take this opportunity to network and meet others from across the CI community in Wales and beyond and hear how colleagues in Scotland are inspiring communities to collaborate, improving Public services. Engage with others to explore what Transformation is and listen to some keynote speakers who will share their experiences.

This year's theme is:

Transforming Public Services – Communities, Collaboration & Continuous Improvement

 More and more public service organisations are recognising that significant changes in the way we deliver services are needed. Ensuring sustainable services that reliably meet the expectations of service users now and in the future will require different levels of thinking, Transformation seems to be the approach that more and more organisations want to take. However, many organisations struggle with what transformation is and how it is delivered, this conference aims to give delegates the opportunity to explore transformation and how communities that collaborate around common goals using Continuous Improvement techniques to work out the solutions.

 Along with the keynote speakers there will be the chance to hear from this year’s winners of the AWCIC awards and presentations/workshops covering a variety of topics. With the networking opportunities you will be able to grow your personal connections as well creating networks that will make a difference.

 With over 200 attendees and good feedback we feel that last year’s event was a success for the community. The last three conferences have been enhanced through the introduction of a small fee, which has enabled the conferences to be the success that they were, with that in mind it is important that we retain the fee. The good news is that there will be no change in the fee and the conference will be once again £75. This year there is also discount for group booking with 5 tickets for £300 or 10 for £525.

 Bydd 7fed Cynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan yn cael ei chynnal ar 22 Tachwedd 2018. Ym mis Mai eleni, dychwelodd Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru i Barc Margam ar gyfer gwobrau blynyddol 2018, ac mae’n braf cyhoeddi bod cynhadledd eleni yn dychwelyd i Ganolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd.

 Manteisiwch ar y cyfle hwn i rwydweithio a chwrdd ag eraill o'r Gymuned Gwelliant Parhaus yng Nghymru a thu hwnt a chlywed sut mae cydweithwyr yn yr Alban yn ysbrydoli cymunedau i gydweithio, gan wella Gwasanaethau Cyhoeddus. Ymgysylltwch ag eraill i archwilio beth yw Gweddnewid a gwrando ar rai siaradwyr gwadd a fydd yn rhannu’u profiadau.

Thema eleni yw:

Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus - Cymunedau, Cydweithredu a Gwelliant Parhaus

 Mae mwy a mwy o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn cydnabod bod angen gwneud newidiadau sylweddol i'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau. Bydd cael gwasanaethau cynaliadwy sy’n bodloni disgwyliadau defnyddwyr gwasanaethau heddiw ac yn y dyfodol mewn ffordd ddibynadwy yn gofyn am ffyrdd gwahanol o feddwl. Gweddnewid, i bob golwg, yw’r dull y mae mwy a mwy o sefydliadau am ei ddefnyddio.  Ond, mae llawer o sefydliadau’n cael trafferth pennu beth ydy gweddnewid a sut mae’n cael ei gyflwyno. Nod y gynhadledd hon fydd rhoi’r cyfle i’r cyfranogwyr archwilio’r broses gweddnewid a sut mae cymunedau sy’n cydweithio mewn perthynas â nodau cyffredin yn defnyddio technegau Gwelliant Parhaus i gael yr atebion.

 Ynghyd â’r siaradwyr gwadd, bydd cyfle hefyd i wrando ar enillwyr gwobrau AWCIC eleni, ac i gael gweithdai/cyflwyniadau a fydd yn sôn am bob math o bynciau. Gyda chyfleoedd i rwydweithio, bydd modd i chi ehangu eich cysylltiadau personol yn ogystal â chreu rhwydweithiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

 Cafwyd adborth da ar gyfer digwyddiad y llynedd ac roedd dros 200 o bobl yn bresennol, felly rydym yn teimlo bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant i’r gymuned. Mae'r tair cynhadledd ddiwethaf wedi datblygu wrth i ni gyflwyno ffi fechan, ac mae hyn wedi helpu i sicrhau bod y cynadleddau yn llwyddiant. Ac ystyried hynny, mae’n bwysig ein bod yn codi ffi unwaith eto. Y newyddion da yw na fydd y ffi yn newid, a £75 fydd cost y gynhadledd unwaith eto. Eleni, fe fydd gostyngiad ar gael ar gyfer grwpiau, gyda 5 tocyn am £300 neu 10 am £525. 

 


 

Keynote Speakers / Y Prif Siaradwyr

 

Sir Tim Smit

Sir Tim Smit is best known for his achievements in Cornwall.  He ‘discovered’ and then restored ‘The Lost Gardens of Heligan’ with John Nelson, which is now one of the UK’s best loved gardens having been named ‘Garden of the Year’ by BBC Countryfile Awards (Mar 2018).  Tim’s book ‘The Lost Gardens of Heligan’ won Book of the Year in 1997.

 Tim is Executive Vice-Chair and Co-founder of the multi award-winning Eden Project in Cornwall. Since its opening in 2001, 20 million people have come to see a once sterile pit, turned into a cradle of life containing world-class horticulture and startling architecture symbolic of human endeavour.  Tim is also Executive Chairman for Eden Project International which aims to have an Eden Project on every habited continent by 2025.

Mae Syr Tim Smit yn fwyaf adnabyddus am ei lwyddiannau yng Nghernyw.   Fe wnaeth ‘ddarganfod’ ac yna adnewyddu Gerddi Coll Heligan gyda John Nelson. Mae’r ardd bellach yn un o hoff erddi’r DU ar ôl i Wobrau Countryfile y BBC ei henwi’n ‘Ardd y Flwyddyn’ (Mawrth 2018).  Enillodd llyfr Tim, ‘The Lost Gardens of Heligan’ wobr Llyfr y Flwyddyn yn 1997.

 Mae Tim yn Is-gadeirydd Gweithredol ac yn Gyd-sylfaenydd Prosiect Eden yng Nghernyw - prosiect sydd wedi ennill llu o wobrau.  Agorodd ei ddrysau yn 2001, ac ers hynny, mae 20 miliwn o bobl wedi dod i weld yr hyn a oedd yn arfer bod yn bwll anffrwythlon ond sydd bellach yn fwrlwm o fywyd yn cynnwys garddwriaeth o’r radd flaenaf a phensaernïaeth drawiadol sy’n brawf o waith caled.  Mae Tim hefyd yn Gadeirydd Gweithredol Prosiect Rhyngwladol Eden. Nod y prosiect hwn yw cael prosiect o’r fath ar bob cyfandir lle mae pobl yn byw erbyn 2025.

 Fire Starter 

The Fire Starter Festival is a series of collaborative learning events, illuminating creative, disruptive and innovative ways in which we can all transform ourselves, our organisations and the wider system.

The First Minister for Scotland has provided a clear commitment to empowering individuals and communities to become involved in designing public services. Many people across Scotland are currently lighting their own small fires by exploring genuine, participatory methods of engagement, creating innovative and transformative changes.

 The Fire Starter Festival provides a unique opportunity to share the stories of these fires of change, as well as deepening our knowledge and skills that underpin transformation. It allows people from all aspects of public service to share innovative and creative ways that we are all making a difference to Scotland.

 Cyfres o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd ydy’r Fire Starter Festival, sy’n rhoi sylw i ddulliau creadigol, aflonyddgar ac arloesol o weddnewid ein hunain, ein sefydliadau a'r system ehangach.

Mae Prif Weinidog yr Alban wedi darparu ymrwymiad clir i rymuso unigolion a chymunedau i fod yn rhan o'r gwaith o gynllunio gwasanaethau cyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae llawer o bobl ledled yr Alban yn cynnau eu tanau bychain eu hunain drwy ystyried dulliau ymgysylltu dilys a chyfranogol, gan greu newidiadau arloesol sy’n gweddnewid.

 Mae’r Fire Starter Festival yn gyfle unigryw i rannu straeon y tanau newid hyn, yn ogystal â dyfnhau ein gwybodaeth a’n sgiliau sy’n sail i weddnewid. Mae’n gadael i bobl ar draws y gwasanaethau cyhoeddus rannu dulliau arloesol a chreadigol sydd i gyd yn gwneud gwahaniaeth i’r Alban.

 

Karen Lawson

Karen will share how the Fire Starter Festival:  a two-week self-organising phenomenon, has grown from a few sparks to an exciting, illuminating beacon for public service engagement and transformation. She will discuss the kindling for the festival, what stokes the fires of change, and the ways that the fire is spreading beyond Scotland.

Bydd Karen yn rhannu â ni sut mae’r Fire Starter Festival:  ffenomen hunan-drefnu dros bythefnos, wedi tyfu o ychydig o wreichion i fod yn batrwm dadlennol a chyffrous ar gyfer ymgysylltu a gweddnewid yn y gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yn trafod beth sbardunodd yr ŵyl, beth sy’n procio tanau newid, a’r ffyrdd y mae’r tân yn lledaenu y tu hwnt i'r Alban.

Conference Chair / Cadeirydd y Gynhadledd

Rita Singh

Rita Singh is Director of Size of Wales, an international climate change charity which works to protect tropical forests twice the size of Wales and to educate and raise awareness of the impacts of climate change. Prior to this, she was involved in developing and implementing Wales' Well-being of Future Generations Act, at Cynnal Cymru and then at the Future Generations Commissioner's office. An engineer by qualification, Rita brings nearly twenty years of experience working in public, private and third sectors on issues where sustainable development has been a key driver. Rita is also trustee of Wales Millennium Centre, Fair Trade Wales, and Common Cause Foundation. 

Rita Singh yw Cyfarwyddwr Maint Cymru, elusen newid hinsawdd ryngwladol sy'n gweithio i amddiffyn fforestydd trofannol ddwywaith maint Cymru ac addysgu a chodi ymwybyddiaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd. Cyn hyn, roedd hi’n gysylltiedig â datblygu a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn Cynnal Cymru, ac yna yn swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. A hithau wedi cymhwyso fel peiriannydd, mae Rita yn dod â bron i ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ar faterion lle mae datblygu cynaliadwy wedi bod yn elfen hanfodol. Mae Rita hefyd yn ymddiriedolwr Canolfan Mileniwm Cymru, Masnach Deg Cymru, a’r Common Cause Foundation. 


 

Please Note: the agenda is subject to change/Sylwer: mae'r agenda yn agored i'w newid

 

  


 

 FAQs/Cwestiynau Cyffredin

 

 Where can I contact the organiser with any questions?/Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd bydd gennyf unrhyw gwestiynau?

 

email/e-bost: AWCIC@gov.wales 

Tel/Ffôn: 03000 256 687


 

Is my registration/ticket transferrable?/A oes modd trosglwyddo fy nghofrestriad/tocyn?

 

Yes, if you could inform us of any changes prior to the event. 

 

Oes, os gallwch roi gwybod inni cyn y digwyddiad am unrhyw newidiadau. 

 

 

 

Do I have to bring my printed ticket to the event?/A oes raid imi ddod â'r tocyn i'r digwyddiad?

 

Yes, this will be scanned at registration.

 

Oes, bydd yn cael ei sganio wrth gofrestru.

 

 Why is there a fee this year?/Pam fod yna ffi eleni?

 

 In the past the event has received funding from Welsh Government, unfortunately this year that funding is not available. We have set a fee that will just cover the cost of staging the conference and hopefully provides good value for organisations.

 

Yn y gorffennol, mae'r digwyddiad wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru, ond yn anffodus nid yw'r arian ar gael eleni. Rydym wedi gosod ffi a fydd yn talu am gost cynnal y gynhadledd yn unig, a gobeithio y bydd yn werth am arian i'r sefydliadau. 

 

 Where is the fee going?/Who is handling the fee?

 I ble mae'r ffi yn mynd?/ Pwy sy'n trin y ffi?

 

The fee will be handled for the All Wales Continuous Improvement Community by Welsh Government.

 

Bydd y ffi yn cael ei thrin gan Lywodraeth Cymru ar ran y Gymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan.

 

 What is the refund policy?/Beth yw'r polisi ar gyfer cael ad-daliad?

 

The following cancellation charges will apply to delegates/Bydd y ffioedd canslo canlynol yn berthnasol i'r cynadleddwyr:

 

Failure to attend event

 100% of delegate fee

 

Received cancellation 6 or fewer working days before event

 100% of delegate fee

 

Received cancellation 7 or more working days before event

 No fee

 

 

Peidio â dod i'r digwyddiad

 100% o’r ffi

 

Canslo 6 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad

 100% o’r ffi

 

Canslo 7 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad

 Dim ffi

 

 

The name on the registration/ticket doesn't match the attendee. Is that okay?

  Nid yw'r enw ar y cofrestriad/tocyn yn cyfateb i'r sawl sy'n mynychu. Ydi hynny'n iawn? 

 

Yes that is fine although ideally we would like to be aware of any changes.

 

Ydi, mae hynny'n iawn ond fe fydden ni'n hoffi cael gwybod am unrhyw newidiadau.

 

 

 AWCIC Conference 2018

 Audience

  The event is open to all public and third / voluntary sector staff in Wales. We can also offer a limited number of spaces for private sector delegates.

  Cancelling your place

  If you need to cancel your place for any reason, please do this as soon as possible. Please nominate a colleague from your organisation to attend in your place.

 Sharing your information

 We will ensure that if our partner organisations and/or contractors need to collect or handle your information, they will comply with the GDPR data protection law. We will manage this by requiring them to agree to these terms and by checking that they comply. This includes: 

 The information you provide to our website, our application forms and our online surveys will be processed by CDSM Interactive Solutions Limited and SmartSurvey.

We will share the information you provide in this order form with Eventbrite, in order to manage this event. Eventbrite handles your information in accordance with the EU-U.S. Privacy Shield Framework.

We may share your anonymised job role and organisation with course/event speakers, to enable them to adapt their learning content to meet your needs.

We may share your accessibility requirements with the venue. We will anonymise your dietary requirements.

 Storing your information

 We will store your information in accordance with the Welsh Government records policy.

 We will keep your personal information (including all successful and unsuccessful applications) for 13 months after we have evaluated the course/event. This enables us to report on our activity and use evaluation data to improve future courses/events. After this point we will anonymise your information.

 For some courses/events we need to keep some of your information for longer than 13 months. For example, we need to keep financial records of course fees for the standard Welsh Government period of 7 years.

 More information

 You can find out more details about how we manage our events and your personal information on our Terms and Conditions page.

  

  Cynhadledd AWCIC 2018

  Cynulleidfa

  Mae’r digwyddiad yn agored i holl staff y sector cyhoeddus a’r trydydd sector/ sector gwirfoddol yng Nghymru. Hefyd gallwn gynnig nifer cyfyngedig o lefydd i gynadleddwyr o’r sector preifat.

   Canslo eich lle

 Os oes angen i chi ganslo eich lle am unrhyw reswm, gwnewch hyn cyn gynted â phosibl. Enwebwch gydweithiwr o’ch sefydliad i fynychu yn eich lle.                                 

Rhannu eich gwybodaeth

 Byddwn yn sicrhau, os bydd ein sefydliadau partner a/neu gontractwyr angen casglu neu drin eich gwybodaeth, y byddan nhw’n cydymffurfio â chyfraith diogelu data GDPR. Byddwn yn rheoli hyn drwy ofyn iddyn nhw gytuno â'r telerau hyn a thrwy wirio eu bod yn cydymffurfio. Mae hyn yn cynnwys: 

Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar ein gwefan, yn ein ffurflenni cais ac yn ein harolygon ar-lein yn cael ei phrosesu gan CDSM Interactive Solutions Limited a SmartSurvey.

Os byddwn yn defnyddio Eventbrite i ddarparu ffurflen gais ar gyfer cwrs/digwyddiad, bydd Eventbrite yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â Fframwaith Tarian Preifatrwydd yr Undeb Ewropeaidd-Unol Daleithiau America.

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu teitl eich swydd heb eich enw, eich swydd a'ch sefydliad â siaradwyr y digwyddiad er mwyn eu galluogi nhw i addasu eu cynnwys dysgu i fodloni'ch anghenion chi.

Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich gofynion hygyrchedd gyda'r lleoliad. Byddwn yn troi eich gofynion dietegol yn ddienw.

 Storio eich gwybodaeth

Byddwn yn storio eich gwybodaeth yn unol â pholisi cofnodion Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol (gan gynnwys yr holl geisiadau llwyddiannus ac aflwyddiannus) am 13 mis ar ôl i ni werthuso'r cwrs/digwyddiad. Mae hyn yn ein galluogi i adrodd ar ein gweithgaredd a defnyddio data gwerthuso i wella cyrsiau/digwyddiadau yn y dyfodol. Ar ôl hynny byddwn yn troi eich gwybodaeth yn ddienw.

 Yn achos rhai cyrsiau/digwyddiadau, mae angen i ni gadw rhywfaint o'ch gwybodaeth am fwy na 13 mis. Er enghraifft, mae angen i ni gadw cofnodion ariannol o ffioedd cyrsiau am gyfnod safonol Llywodraeth Cymru o 7 mlynedd.

Rhagor o wybodaeth

 Gallwch gael rhagor o fanylion ynglŷn â sut rydym yn rheoli ein digwyddiadau a’ch gwybodaeth bersonol ar ein tudalen Telerau ac Amodau.

 

 


Do you have questions about 7th Annual All Wales Continuous Improvement Community Conference? Contact All Wales Continuous Improvement Community

Save This Event

Event Saved

When & Where


All Nations Centre
Sachville Avenue
CF14 3NY Cardiff
United Kingdom

Thursday, 22 November 2018 from 09:00 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

All Wales Continuous Improvement Community

AwcicAWCIC is a growing community of continuous improvement practitioners, working in Welsh Public Services, with a wide knowledge base of continuous improvement techniques.

           linkedin  

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.