A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria

A Midsummer Night's Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria

Actions and Detail Panel

From £13.52

Date and time

Location

The Kymin

Beach Road

Penarth

CF64 1JX

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

A Midsummer Night's Dream at the Kymin Gardens, presented by Illyria!

About this event

Event: Illyria presents A Midsummer Night’s Dream, at The Kymin Gardens

Date: Friday 2nd September 2022

Time: 7.00pm (doors open 6.00pm)

Venue: The Kymin Gardens

Ticket: Adult: £18.00, Child (under 12yrs) £12.00 - booking fees apply

Join Illyria for its magical outdoor theatre production of A Midsummer Night’s Dream at the beautiful Kymin gardens.

Five couples – three human, one fairy, and one mythical – find their relationships sorely tested, intimately probed and indecently exposed when a troupe of amateur theatricals bumble into the forest to rehearse a play.

Shakespeare’s timeless comic masterpiece explores every colour in the spectrum of love, from arranged marriage to elopement, from infatuation to hatred, from chivalric devotion to raw sex. Add to this bawdy mix a heady brew of confusion, magic and mischief, and you have the most perfectly frothy comedy for a moonlit summer evening.

Running time (approx.): 2hrs 20mins (including 20 minute interval)

Notes: Please bring low-backed chairs or blankets and dress warm! You are welcome to bring a picnic (no BBQs sorry). Light refreshments will be available.

There is no shelter if wet. No gazebos or large garden parasols permitted. Umbrellas are not permitted unless you are seated in the back row and dogs other than assistance dogs are not permitted.

There is no car parking at this venue.

Terms & Conditions: Only severe thunderstorms will stop the performance and every effort will be made to re-start. Illyria will make every effort to complete the performance and reserve the right to stop and start the action as required. Performances are never cancelled or abandoned before the advertised starting time and then only in the event of severe weather. Please note that we cannot give refunds for cancellation or abandonment as a result of weather. Tickets are non-refundable unless the event is cancelled by the organiser for reasons other than the weather.

Cancellation in the event of dangerous weather only when performance will be rescheduled. Tickets are non-refundable.

Digwyddiad: Illyria yn cyflwyno A Midsummer Night's Dream, yng Ngerddi’r Cymin

Dyddiad: Dydd Gwener 2 Medi 2022

Amser: 7.00pm (drysau’n agor am 6.00pm)

Lleoliad: Gerddi'r Cymin

Tocyn: Oedolion: £18.00, Plant (dan 12 oed) £12.00 - ffioedd archebu yn berthnasol

Ymunwch â Illyria ar gyfer ei gynhyrchiad theatr awyr agored hudolus o A Midsummer Night's Dream yng ngerddi prydferth y Cymin.

Mae perthnasoedd pum cwpl - tri chwpl dynol, un tylwyth teg, ac un chwedlonol - yn cael eu profi a’u hamlygu pan fydd grŵp o berfformwyr theatr yn dod i'r goedwig i ymarfer drama.

Mae campwaith comig diamser Shakespeare yn archwilio pob lliw yn y sbectrwm cariad, o briodas wedi'i threfnu i ffoi, o gariad ffôl i gasineb, o ymroddiad boneddigaidd i ryw anweddus. A gyda dryswch, hud a drygioni, dyma’r comedi perffaith ar gyfer noson o haf dan olau leuad.

Hyd y perfformiad (yn fras): 2 awr 20 munud (gan gynnwys egwyl o 20 munud)

Nodiadau:

Dewch â chadeiriau â chefn isel neu flancedi a gwisgwch yn gynnes! Mae croeso i chi ddod â phicnic (dim barbeciws mae’n ddrwg gennym). Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Nid oes cysgod os yw'n wlyb. Dim gasebos na pharasolau gardd mawr. Ni chaniateir ymbarelau oni bai eich bod yn eistedd yn y rhes gefn ac ni chaniateir cŵn heblaw cŵn cymorth.

Nid oes maes parcio yn y lleoliad hwn.

Telerau ac Amodau:

Dim ond stormydd mellt a tharanau difrifol fydd yn atal y perfformiad a gwneir pob ymdrech i ail-ddechrau. Bydd Illyria yn gwneud pob ymdrech i gwblhau'r perfformiad ac mae’n cadw'r hawl i stopio a dechrau yn ôl yr angen. Ni chaiff perfformiadau byth eu canslo na'u hatal cyn yr amser cychwyn a hysbysebir ac yna dim ond os bydd tywydd garw. Sylwch na allwn roi ad-daliadau am ganslo neu atal o ganlyniad i'r tywydd. Ni ellir ad-dalu tocynnau oni bai bod y trefnydd yn canslo'r digwyddiad am resymau heblaw'r tywydd.

Canslo os bydd tywydd peryglus dim ond pan fydd perfformiad yn cael ei aildrefnu. Ni ellir ad-dalu tocynnau.

A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image
A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image
A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image
A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image

The Kymin

A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image
A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image
A Midsummer Night's  Dream at The Kymin Gardens, presented by Illyria image

Share with friends