Free

A2: Connect — Cyflwyno Expo Celfyddyd ac Addysg/Present An Arts & Education...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2 Connect — Byddai’r rhwydwaith celfyddydau ac addysg rhanbarthol yn falch iawn pe baech yn ymuno â nhw ar ddiwrnod San Ffolant yn lansiad eu teclyn ‘matchmaker’ digidol i artistiaid ac ysgolion, yn rhan o Expo Celfyddydau ac Addysg rhanbarthol ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Chapter. Mae’r digwyddiad undydd hwn yn gyfuniad o farchnad a seminar ac fe fydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i athrawon ac artistiaid — cyfle i rwydweithio, i ymgysylltu, i drafod ac i gymryd rhan. Bydd yna siaradwyr gwadd, cyflwyniadau bywiog a gweithdai ymarferol ac fe allwch chi ymuno â ni am y diwrnod cyfan neu am ran ohono.


Amserlen A2: Connect Expo mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Chapter – Dydd Mercher Chwefror 14eg 2018.

10.00am-11.30am – Gwylio’r Gweithdy Ymarferol Cyntaf

10.00am-10.45am – Cyfarfod o Grŵp Rhanbarth Engage Cymru a chyflwyniad i’r Fframwaith Cymhwyster Digidol
(Ar agor i aelodau Engage a’r rheini sydd heb fod yn aelodau)

11-11.15am - Coffi/Te

11.15am-12.00pm -
Lansio App A2: Clymu, marchnadfa celfyddydau ac addysg ar lein newydd.
Bydd y teclyn dihafal yma a ddyfeisiwyd ac a grëwyd gan A2: Clymu yn rhoi lle i athrawon ac artistiaid bostio cyfleoedd i gydweithredu, cael gweld gwaith ei gilydd, cychwyn prosiectau ar y cyd, rhannu sgiliau a meithrin perthynas ffrwythlon.

12.00pm-6.00pm - Stondinau ac Arddangosfeydd Artistiaid mewn Addysg - Portffolio amrywiol o waith a grëwyd gan artistiaid mewn ysgolion.

11.45am-1.15pm – Gwylio’r Ail Weithdy Ymarferol

12.00pm-1.00pm – Cymhorthfa Cyfleoedd –
Sesiwn ryngweithiol ar sut y mae App Ar Lein A2 Clymu yn gweithio.

1.00pm-2.00pm - Cinio

1.00pm-2.00pm – Gweithdy Cymhwyster Digidol Engage Cymru
(Ar agor i aelodau Engage a’r rheini sydd heb fod yn aelodau)

1.30pm-3.00pm – Gwylio’r Trydydd Gweithdy Ymarferol

4.00pm-5.30pm – Cyfarfod Rhwydweithio A2: Clymu –
Bydd y cyfarfod yn bwrw golwg ar brosiectau sy’n chwalu ac yn toddi ffiniau a rhwystrau cynhenid y diwrnod ysgol arferol, ei amserlen, ei gwricwlwm a’i adeiladwaith.
Y modd y mae gadael i weithgaredd / cyrchddulliau dan arweiniad artistiaid lifo i bob agwedd ar yr ysgol yn rhoi lle i ni hybu a gwella dysgu yn y disgyblion a’r staff, sy’n cael effaith gadarnhaol barhaol. Y modd y mae lles, deall emosiynol yn ogystal â sgiliau sylfaenol, llythrennedd a rhifogrwydd - a chan hynny canlyniadau - i gyd ar eu hennill o fewnlifiad anhrefn dan reolaeth. Gobeithio y gallwn ddal y ddysgl yn wastad rhwng gwerth i’r dysgwyr yn erbyn tarfu

6.00pm – Diwedd yr Arddangosfa

GALWAD AR ARTISTIAID: Os ydych chi’n artist ac am gael y cyfle i arddangos eich gwaith yn Arddangosfa Celfyddydau ac Addysg A2: Clymu ddydd Mercher 14eg Chwefror, cysylltwch â Patricia@artsactive.org.uk i gadw’ch lle. Dyddiad terfyn cadw lle, dydd Gwener 26 Ionawr 2018 fan bellaf.


*****************

A2 Connect — the regional arts and education network would be delighted if you could join them on Valentine’s day to attend the launch of their online digital artist and schools “matchmaker” tool, as part of a regional Arts & Education Expo in partnership with Chapter Arts Centre. The day long event is part market-place, part seminar and will have on offer various opportunities for teachers and artists to network, engage, debate and participate. There will be guest speakers, lively presentations and practical workshops of which you can join us for the whole day or part of it.

Schedule for the Expo in partnership with Chapter Arts Centre - Wednesday 14th February 2018

9.30am-10.45am - Registration

10.00am-11.30am - Observe Practical Workshop 1

10.00am-10.45am - Engage Cymru Area Group meeting with introduction to the Digital Competency Framework (Open to Engage members & non-members)

10.45am-11.15am - Coffee/Tea

11.15am-12.00pm -
The Launch of the A2: Connect App, a new online arts and education marketplace. This unique tool devised and created by A2:Connect will enable teachers and artists to post opportunities for collaboration, access each other's work, initiate joint projects, share skills and start fruitful relationships.

12.00pm-6.00pm - Artists’ in Education Stalls & Exhibitions -
A diverse portfolio of work created by artists in schools.

11.45am-1.15pm - Observe Practical Workshop 2

12.00pm-1.00pm - Opportunties Clinic -
Interactive session on how the A2 Connect Online App works.

1.00pm-2.00pm- Lunch

1.00pm-2.00pm - Engage Cymru Digital Competency Workshop -
(Open to Engage Members & non-members)

1.30pm-3.00pm - Observe Practical Workshop 3

4.00pm-5.30pm - A2: Connect Networking Meeting -
This meeting will look at projects which cut through and dissolve the boundaries and barriers inherent in the usual school day, timetable, curriculum and structure. How letting artist led creative activity / approaches flood into every aspect of the school we can enable and enhance learning in pupils and staff that has a lasting positive impact. How wellbeing, emotional intelligence as well as basic skills, literacy and numeracy - and by association results - can all benefit from an influx of controlled chaos. We hope to solve the equation striking the balance of learner value vs disruption

6.00pm - Expo Finish.

A CALL OUT TO ARTISTS : If you are an artist who would like the opportunity to exhibit your work at the A2: Connect Arts & Education Expo on Wednesday 14th February, please contact Patricia@artsactive.org.uk to book your space. Deadline for booking, no later than Friday 26 January 2018.
Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved