Free

A2: Connect - Learning Through Film / Dysgu Drwy Ffilm

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanharan Primary School

4 Llwynbrain Terrace

Llanharan

Pontyclun

CF72 9PN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Dewch at Into Film Cymru ac A2 Clymu i sesiwn hyfforddi sy’n canolbwyntio ar adnodd Film in a Fortnight Into Film.

Cynhyrchwyd adnodd newydd Into Film, Film in a Fortnight, gan athrawon ac mae wedi’i lunio i’w draddodi gyda disgyblion CA2, fodd bynnag, mae modd addasu’r gweithgareddau i fod yn gydnaws â CA1 a CA3.

Yn ystod y sesiwn yma, bydd Into Film yn cynnig uwcholwg ar eu hadnodd Film in a Fortnight i athrawon ac yn mynd â chi drwy ei amryfal weithgareddau rhyngweithiol sydd wedi’u llunio i gefnogi athrawon i gyflwyno dysgu drwy ffilm a dysgu amdani. Lluniwyd llawer o’r gweithgareddau hefyd i fod yn gymorth i chi gwrdd ag amcanion dysgu allweddol sydd ynghlwm â’r fframweithiau llythrennedd a llythrennedd digidol.

At hynny datblygwyd Film in a Fortnight i helpu athrawon i gyflwyno ffilm yn unol â’r datblygiadau yn y cwricwlwm newydd i Gymru ac yn neilltuol cyflwyno ffilm yn elfen ym Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol.

Mae’r adnodd Film in a Fortnight yn cynnig saernïaeth benodol o ran sut i gyflwyno’r broses chwilio a dysgu drwy ffilm; sut i ymateb, dadansoddi a dadadeiladu ffilm, a chan hynny arwain at fwy o wybodaeth a sgiliau gwneud ffilmiau.

Ar ôl sesiwn Into Film bydd cyflwyniad gan Athro’r Flwyddyn Into Film, Rhys Roberts o Ysgol Gynradd Llanharan, fydd yn egluro sut y defnyddiodd ffilm yn effeithiol i ennyn diddordeb, i ysbrydoli ac i ysgogi ei ddysgwyr.

Manylion y digwyddiad
6ed Mehefin: 9am – canol dydd
Ysgol Gynradd Llanharan, Llanharan

  • 9am Cofrestru
  • 9.15-11.15am - Into Film + Rhys Roberts (yn cynnwys saib am baned!)
  • 11.15- canol dydd - A2 Clymu: diweddariad


Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.
Join Into Film Cymru and A2 Connects for a training session focusing on Into Film’s Film in a Fortnight resource.

Into Film’s new Film in a Fortnight resource has been produced by teachers and is tailored to be delivered with KS2 pupils, however, the activities can be adapted to suit KS1 and KS3.

During this session, Into Film will provide an overview of their Film in a Fortnight resource for teachers and talk you through its various interactive activities designed to support teachers to introduce learning through and about film. Many of the activities have also been tailored to help you meet key learning objectives linked to the digital literacy and literacy frameworks.

Furthermore Film in a Fortnight has been developed to help teachers introduce film in line with the developments within the new curriculum for Wales and in particular the introduction of film as an element within the Expressive Arts Area of Learning and Experience.

The Film in a Fortnight resource provides specific structure on how to introduce the process of exploring and learning through film; how to respond, analyse and deconstruct a film, thus leading to greater knowledge and skills on how to make films.

Into Film’s session will be followed by a presentation by Into Film Teacher of the Year, Rhys Roberts from Llanharan Primary School who will explain how he has effectively used film to engage, inspire and motivate his learners.

Event details:
6 June: 9am - 12pm
Llanharan Primary School, Llanharan

  • 9am Registration
  • 9.15-11.15am - Into Film + Rhys Roberts (to include a coffee break!)
  • 11.15-12pm - A2 Connect: update

All A2:Connect CPD and professional learning events are free and schools in the Central South region can claim up to £150 for supply cover.

Share with friends

Date and Time

Location

Llanharan Primary School

4 Llwynbrain Terrace

Llanharan

Pontyclun

CF72 9PN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved