Free

A2Connect: Cerddora – Ofn canu? / Making Music - Scared of Singing?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Memo Arts Centre

Gladstone Rd

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cerddora – Ofn canu?

i athrawon cyfnodau allweddol 1 a 2

dydd Mawrth 19 Chwefror 2019 | 09:30 - 15:30 Canolfan Celfyddydau Memo, Y Barri

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

Cyflwyniad hyddeall i ddefnyddio cân yn yr ystafell ddosbarth sy’n ddelfrydol i’r athro AN- Arbenigol sy’n ei chael hi’n anodd cerddora - ac yn arbennig canu - gyda’i ddosbarth. Sesiwn ddiwrnod o hyd fydd yn cynnig strategaethau i wneud canu yn hawdd, yn hwyl ac yn rhywbeth y gellir ei gynnwys mewn defnydd pob dydd.

Mae A2: Clymu yn cynnig y diwrnod yma o ddysgu proffesiynol i athrawon cyfnodau allweddol 1 a 2 ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru. Bydd y diwrnod yma o hyfforddiant yn eich gadael yn fwy hyderus ynoch eich hun ac yn tebol i fod yn gefn i ddisgyblion fod yn fwy hyderus hefyd. Byddwn yn chwilio gwahanol ffyrdd o fynd i’r afael â chanu gan ddefnyddio deunydd cefnogi ar-lein sydd ar gael yn rhwydd yn ogystal â llond gwlad o syniadau eraill i roi cynnig arnynt gyda’ch grwp dosbarth.

Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.
Making Music - Scared of Singing?

For Keystage 1 and 2 Teachers

Tuesday 19 February 2019 | 09:30 - 15:30 Memo Arts Centre, Barry

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £150 per day.

An accessible introduction to using song in the classroom that is ideal for the NON- Specialist teacher who finds doing music and especially singing with their class hard. A day long session that will provide strategies to make singing easy, fun and something that can be integrated into daily use. Through the day we will be looking at various free resources including the CânSing song bank.

A2:Connect is offering this day of Professional Learning for keystage 1 and 2 teachers in partnership with WNO. This training day will leave you more confident yourself and able to support pupils to be more confident too. We will explore different ways to approach singing using readily available online support material as well as lots of other ideas to try with your class group.

These day long courses aim to leave you with new strategies and ideas to take back to your classroom. Lead by practising artists with specific knowledge of arts in educational contexts each day combines both hands on and active practise as well as the opportunity to share and network with other teachers, colleagues and artists.

Share with friends

Date and Time

Location

Memo Arts Centre

Gladstone Rd

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved