Free

A2Connect: Making Marks - Diagrams, Plans, Sketches and Drawings / Gadael O...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cyfarthfa Castle

Brecon Rd

Merthyr Tydfil

CF47 8NN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Gadael Olion - Diagramau, Cynlluniau, Brasluniau a Lluniadau

dydd Mawrth 22 Ionawr 2019 | 10:00 - 15:30 Castell Cyfarthfa

Bydd y diwrnod hwn yn chwilio dysgu ar ei ffurf weledol. Mae lluniadu at ba ddiben bynnag y bo yn ymwneud ag astudio a deall y pwnc dan sylw. Pa un a’u tynnir o’r byw, o’r dychymyg ynteu yn ôl cyfarwyddyd, mae’r olion wnawn ni yn gyfrwng cyfathrebu a chlandro, cofnodi a chofio. Bydd y cwrs yma’n bwrw golwg ar wahanol fathau o’r defnydd rhyngddisgyblaethol o luniadu a bydd yn cefnogi athrawon celf arbenigol ac anarbenigol i fynd i’r afael â defnyddio lluniadu ar bob ffurf arno yn eu hystafelloedd dosbarth.

Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno. (Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn).

Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.


Making Marks - Diagrams, Plans, Sketches and Drawings

Tuesday 22 January 2019 | 10:00 - 15:30 Cyfarthfa Castle

This day will explore learning in its visual form. Drawing for whatever purpose involves a study and understanding of the subject matter. Whether drawn from life, imagination or to a brief, the marks we make are a medium to communicate and calculate, record and remember. This course will look at the interdisciplinary uses of drawing and will support both art specialist and non-specialist teachers to approach the use of drawing in all its forms in their classrooms.

All A2: Connect Masterclasses and Professional Learning training courses are free for both Teachers and artists to attend and we are able to support teachers to attend by covering the cost of supply staff back in the classroom while you are away. (This is limited to teachers from schools in the Central South region up to £150 per full day).

Our day long courses aim to leave you with new strategies and ideas to take back to your classroom. Lead by practising artists with specific knowledge of arts in educational contexts each day combines both hands on and active practise as well as the opportunity to share and network with other teachers, colleagues and artists.

Share with friends

Date and Time

Location

Cyfarthfa Castle

Brecon Rd

Merthyr Tydfil

CF47 8NN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved