Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
COVID-19 a'ch busnes: Academi Dechrau Arni | COVID-19 and your business: Startup Academy

About this Event

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

-----------------------------------------------------

Mae Tramshed Tech yn falch iawn o'ch gwahodd i ymrestru ar y rhaglen Academi Dechrau Arni, mewn partneriaeth â Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

Mae Academi Dechrau Arni Tramshed Tech yn rhaglen garlam 12 wythnos sydd wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau sydd ar fin dechrau arni sydd â syniad da, neu sefydliadau sydd newydd ddechrau arni.

Gan weithio â’ch carfan, byddwch yn rhannu syniadau, heriau lleol ac arferion gorau er mwyn datblygu a thyfu’ch busnes.

Bydd y rhaglen yn mynd i’r afael â’r prif heriau o sefydlu busnes ac yn cefnogi unigolion i ddatblygu cynllun busnes, i’w gyflwyno mewn Digwyddiad Paratoi i Fuddsoddwyr.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal bob dydd Iau rhwng 17 Medi a 10 o Ragfyr. Byddwch yn ymwybodol bod yr Academi Dechrau arni wedi'i hanelu at fusnesau yn ardal Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Beth fydd pynciau’r Academi Dechrau Arni?

Wythnos 1: Cyflwyniad a Chynllunio Busnes

Wythnos 2: Cynhyrchu Syniadau a Datblygu Cynnyrch

Wythnos 3: Adrodd Straeon ar gyfer Busnesau Newydd

Wythnos 4: Marchnata a Sianelau Gwerthu

Wythnos 5: Modelau Busnes Digidol

Wythnos 6: Cyllid i Ddechrau eich Busnes

Wythnos 7: Cyllid i Dyfu eich Busnes

Wythnos 8: Diogelu eich Busnes (Eiddo Deallusol, Diogelu Data a Seiberddiogelwch)

Wythnos 9: Gweithrediadau Busnes Cynhyrchedd Uchel

Wythnos 10 (AM): Sut i Adeiladu Tîm Arwain Llwyddiannus

Wythnos 10 (PM): Sut i Gyflwyno gerbron Buddsoddwyr

Wythnos 11: Panel Cyflwyno gerbron Buddsoddwyr

Wythnos 12: Sesiwn Adborth a Chanlyniadau

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Os ydych chi'n fusnes sydd wedi sefydlu, cwmni sydd wedi dechrau arni, neu'n fusnes sydd heb ddechrau arni eto ond sydd â syniad busnes cadarn a chyffrous, ac yn awyddus i gymryd y cam nesaf, dyma'r rhaglen berffaith i chi. Rhaid i gwmnïau fod yn fusnesau bach a chanolig sydd â photensial ar gyfer twf go iawn.

Barn cyfranogwyr blaenorol?

“Roedd y cyngor am gyllid yn hynod ddefnyddiol a difyr; Lauren a gynhaliodd y ddau o’n modiwlau cyllid, a threuliodd amser yn sgwrsio gyda phob un ohonom yn unigol gan roi cyngor penodol iawn i ni, ym mha le arall gewch chi hynny ar blât?” Alys Smith, Sudslure, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

“Rwy’n credu y dylai pob cwmni bach a chanolig anfon cynrychiolydd i fynychu’r cwrs gan y gallant gael persbectif gwahanol ar eu gwaith ar hyn o bryd ac ymgorffori syniadau newydd i’w busnes.” – Chris Wells, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

********

Tramshed Tech are delighted to invite you to enrol on the Startup Academy programme, in partnership with Focus Carmarthen Enterprise Hub.

The Tramshed Tech Startup Academy is a 12-week accelerator programme, designed for late pre-start organisations with a strong idea or early post start organisations.

Working with your cohort you will be able to share ideas, local challenges and best practices in order to develop and grow your business.

The programme will cover the key challenges of setting up a business and support individuals to develop a business plan, ready to present at an Investor Readiness Event.

The programme will take place every Thursday from 17th September to the 10th of December. Please be aware that the Startup Academy is aimed at businesses in the Carmarthenshire and Pembrokeshire area.

What will the Startup Academy cover?

Week 1: Introduction and Business Planning

Week 2: Idea Generation and Product Development

Week 3: Storytelling for Startups

Week 4: Marketing and Sales Channels

Week 5: Digital Business Models

Week 6: Finance to Start your Business

Week 7: Finance to Grow your Business

Week 8: Protecting your Business (IP, Data Protection and Cyber Security)

Week 9: High Productivity Business Operations

Week 10 (AM): How to Build a Successful Leadership Team

Week 10 (PM): How to Pitch to Investors

Week 11: Investing Pitching Panel

Week 12: Outcome and Feedback Session

Who is this workshop for?

If you’re an established, post-start or even pre-start business with a solid and exciting idea and eager to take the next step, this is the perfect programme for you. Companies must be SME’s and all have the potential for real growth.

What do previous participants say?

"The finance advice was incredibly helpful & interesting; Lauren ran both our finance modules, and took some time to speak with each of us individually giving us very specific advice, where else would you get that all arranged for you?" Alys Smith, Sudslure, Startup Academy Participant, Focus Newtown Enterprise Hub, Jan-April 2020.

"I think all SMEs should send a representative to attend the course since they may get a different perspective on what they are currently doing and incorporate new ideas into their business." - Chris Wells, Startup Academy Participant, Focus Newtown Enterprise Hub, Jan-April 2020.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved