Free

ACTIVATING COMMUNITIES FOR HEALTH:A Person-Centred Approach in North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alyn Waters Country Park

Mold Road

Gwersyllt

Wrexham

LL11 4AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Loneliness and isolation are high-priority issues in Wales, reported to affect 1 in 5 adults* across the whole population. How can we work better with local communities to improve their capacity to tackle these issues and improve health outcomes for all ages? In doing so, how can we ensure that marginalised groups, including those in more rural areas or in poorer financial circumstances, are not left behind?

*Samaritans Cymru 2017 survey

On 6th March, join award-winning time-banking social enterprise Tempo to explore how these challenges can be addressed through increasing participation in communities and building voluntary sector capacity and resilience. As part of the conversation, Tempo will be sharing examples of impact from its Active Ageing project, which is funded by the Welsh Government's Sustainable Social Services grant and connects older individuals across Wales with opportunities to contribute to their community and be recognised for their time.


We are excited to be joined by our excellent speakers and panellists for the day :

  • Ian Merrill, Tempo CEO

  • Karen Sankey, Clinical Director at The Community Care Collaborative in Wrexham

  • Mark John-Williams, Co-Director Flintshire DO-IT Building Communities Co-ordinator of Care and Repair North East Wales

The panel discussion will be followed by a short Q&A where we welcome you to join in on the conversation.

We would love to see you all for tea, coffee and networking after the event.

Please feel free to invite friends and colleagues you think would be interested in attending.

How to get there:

Alyn Waters is located 3 miles north of Wrexham between Gwersyllt, Bradley and Llay. To reach the visitor centre take the A541 Wrexham to Mold road, the park is signposted off this road. To reach the Llay side take the B5425 to Llay, the park is signposted off this road


For queries about any of our events, please contact
events@wearetempo.orgGWEITHREDU CYMUNEDAU AR GYFER IECHYD: Atodiad yn canolbwyntio ar bobl yng Ngogledd Cymru

Dydd Mercher 6ed Mawrth, 10yb – 12yh
Lleoliad:
Parc Gwledig Alyn Waters, Heol Mold, Gwesyllt, Wrecsam
L11 4AG

Mae unigrwydd ac arwahanrwydd yn broblemau o flaenoriaeth uchel yng Nghymru, yn effeithio 1 i 5 oedolyn dros y wlad. Sut gallwn weithio yn well gyda chymunedau lleol i wella eu gallu i fynd i afael ar y broblemau yma, ac i wella canlyniadau iechyd ar gyfer pob oedran? Trwy wneud felly, sut gallwn sicrhau nad yw grwpiau ymylol, gan gynnwys rheini mewn ardaloedd mwy gwledig neu mewn amgylchiadau ariannol tlotach, yn cael eu gadael i’r neilltu?
*Arolwg Samaritans Cymru 2017

Ar 6ed o Fawrth ymunwch a menter gymdeithasol Tempo i archwilio sut y gall mynd i’r afael a’r sialensau yma drwy gynyddu cyfranogaeth o fewn cymunedau ac adeiladu gallu ac hydwythedd y sector gwirfoddol. Fel ran o’r sgwrs bydd Tempo yn rhannu esiamplau o’u trawiad yn eu prosiect Heneiddio’n Heini, sydd wedi ei ariannu gan grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, ac sydd yn cysylltu unigolion hynach ar draws Gymru gyda chyfleoedd i gyfrannu i’w cymuned a chael adnabyddiaeth am eu hamser.

Rydym yn falch o gyflwyno dewis cyffrous o siaradwyr ac aelodau panel sydd yn ymuno â ni am y dydd:

  • Ian Merrill, CEO Tempo

  • Karen Sankey, Cyfarwyddwr Clinigol yn The Community Care Collaborative yn Wrecsam

  • Mark John-Williams, Cyd-Gyfarwyddwr Flintshire DO-IT Building Communities Cydlynydd Care and Repair Gogledd Ddwyrain Cymru

Bydd sesiwn Cwestiwn ac Ateb byr yn dilyn ein sgwrs banel ble bydd croeso i chi ymuno â’r sgwrs.

Hoffwn eich gweld i gyd am dê, coffi, a cyfle i rwydweithio wedi’r digwyddiad.

Mae croeso i chi wahodd ffrindiau a chyd-weithwyr y bydd gyda diddordeb mewn mynychu’r digwyddiad.

Am unrhyw gwestiynau ynglyn a’n digwyddiadau, cysylltwch â events@wearetempo.org

Share with friends

Date and Time

Location

Alyn Waters Country Park

Mold Road

Gwersyllt

Wrexham

LL11 4AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved