Free

Active Approaches to Shakespeare. Cyrchddulliau Gweithredol tuag at Shakesp...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Memo Arts Centre / Memorial Hall Theatre

Gladstone Road

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This workshop is specifically designed for English teachers who don’t have a drama or performance background. It is designed to explore practical techniques for engaging with and exploring Shakespeare's texts . The facilitators, who work with such companies as the RSC and the Royal National Theatre, will use techniques and approaches from the professional rehearsal room to provide you with a practical toolbox to unlock the text with your students.


It is intended to give non-performance trained educators a portfolio of practical and physical approaches to text that can absorb and immerse a variety of different students in varying contexts and age groups.


In this workshop you will be given a practical guide and toolkit to help empower and engage your students with Shakespeare. No previous knowledge of approaching Shakespeare in this way is necessary.


We will cover practical approaches and exercises with the language and verse for all ages and abilities along with methods of breaking down the text, staging and directing approaches and ways into practical exploration of themes, characters and the world of the plays.This one day continuing professional development course has been specifically commissioned by A2 Connect- The Arts & Education network: Central south. It is free subject to application to teachers who have a letter of recommendation from a member of their school leadership team and provide evidence of how this will develop their professional practice. We will support schools with the cover costs of having teachers absent from the classroom for the duration of the course.


Refreshments and a light lunch will be provided.


Tutors


The course is led by Yvonne Murphy and Nia Lynn who are theatre professionals with specific and substantial experience of both working on Shakespearean texts in the rehearsal room and have an understanding of working in an educational context.


Yvonne Murphy


Yvonne has over 24 years experience of working with young people and Shakespeare. Yvonne founded Omidaze Productions in 2008 (www.omidaze.co.uk ) and has directed two sell-out Shakespeare co-productions with Wales Millennium Centre.


Yvonne has worked as a director and facilitator with the English Shakespeare Company, The Royal National Theatre, The Shakespeare Schools Festival and Plymouth Theatre Royal designing and delivering interactive productions and workshops and teacher training programmes on active approaches to Shakespeare for both Primary and Secondary students.


Nia Lynn


Nia is currently working on projects with the LYRIC Hammersmith, HOME Manchester, The Donmar Warehouse, The RSC and Theatr Genedlaethol Cymru.


Previously Nia was Head of Voice at the Music Theatre Academy and is Current member of the faculty at the Guildhall School of Music & Drama (Creative Learning Department). She is the principal study jazz singing teacher at the Royal Welsh College of Music & Drama, the Royal Academy of Music, and is a visiting lecturer at the Trinity Laban.


She is an Education Associate Practitioner for The Royal Shakespeare Company, representing their education department in the UK and internationally. She has also worked with BBC on their CBeebies production of 'A Midsummer Nights Dream' and then with Tim Crouch on 'The Complete Deaths' with SpyMonkey, and with The Premier League (creative learning coaching) and companies and artists such as Kate Tempest, Jean Abreau, Insight Productions, Phyzical Theatre Company, National Student Drama Festival, Sheffield Theatres and Sound Thinking Australia.Cyrchddulliau Gweithredol tuag at Shakespeare

19.07.17

9.30am-3.30pm

Neuadd Goffa’r Barri


Yn cynnwys gwahoddiad i ffrwd fyw Antony & Cleopatra yr RSC am saith o’r gloch nos Fercher 24ain Mai.


Cyrchddulliau Gweithredol tuag at Shakespeare


Lluniwyd y gweithdy yma’n benodol ar gyfer athrawon Saesneg sydd heb gefndir na drama na pherfformio. Fe’i lluniwyd i chwilio technegau ymarferol ymgysylltu â thestunau Shakespeare ac ymchwilio iddynt. Bydd yr hwyluswyr, sy’n gweithio gyda chwmnïau megis yr RSC a’r Royal National Theatre, yn defnyddio technegau a chyrchddulliau o’r ystafell ymarfer broffesiynol i roi i chi flwch offer ymarferol er mwyn datgloi’r testun gyda’ch myfyrwyr.


Ei ddiben ydi rhoi - i addysgwyr heb hyfforddiant perfformio - bortffolio o gyrchddulliau ymarferol a chorfforol tuag at destun, all ennyn diddordeb a thrwytho amrywiaeth o wahanol fyfyrwyr mewn cyd-destunau a grwpiau oedran amrywiol.


Yn y gweithdy yma cewch ganllaw a blwch offer ymarferol yn gaffaeliad i ennyn diddordeb eich myfyrwyr yng ngweithiau Shakespeare. Does dim angen gwybodaeth cynt o fynd i’r afael â Shakespeare yn y modd yma.


Byddwn yn cwmpasu cyrchddulliau ac ymarferion ymarferol o ran yr iaith a’r mydr i bob oed a gallu ynghyd â dulliau dadansoddi’r testun, cyrchddulliau llwyfannu a chyfarwyddo a ffyrdd i chwilio’n ymarferol themâu, cymeriadau a byd y dramâu.Comisiynwyd y cwrs datblygiad proffesiynol parhaus yma yn arbennig gan A2 Clymu - rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg: Canol De. Mae am ddim i athrawon sy’n gwneud cais a bwrw bod ganddynt eirda gan aelod o dîm arwain eu hysgol a’u bod yn cynnig tystiolaeth o sut y bydd hyn yn datblygu eu harfer proffesiynol. Byddwn yn cefnogi ysgolion â chostau cyflenwi athrawon sy’n absennol o’r ystafell ddosbarth yn ystod y cwrs.


Cynigir lluniaeth a chinio ysgafn.


Tiwtoriaid


Arweinir y cwrs gan Yvonne Murphy a Nia Lynn sy’n broffesiynolion theatr a chanddyn nhw brofiad penodol a helaeth o weithio ar destunau Shakespeare yn yr ystafell ymarfer ac a chanddyn nhw grebwyll o weithio mewn cyd-destun addysgol.


Yvonne Murphy


Mae gan Yvonne brofiad dros bedair blynedd ar hugain o weithio gyda phobol ifanc a Shakespeare. Ffurfiodd Yvonne Omidaze Productions yn 2008 (www.omidaze.co.uk ) a chyda Chanolfan Mileniwm Cymru cyfarwyddodd ddau gyd-gynhyrchiad Shakespeare a werthodd bob tocyn.


Mae Yvonne wedi gweithio fel cyfarwyddwr a hwyluswr gyda’r English Shakespeare Company, y Royal National Theatre, Gw^yl Ysgolion Shakespeare a Plymouth Theatre Royal yn dylunio ac yn cyflenwi cynyrchiadau rhyngweithiol a gweithdai a rhaglenni hyfforddi athrawon ar gyrchddulliau gweithredol tuag at Shakespeare i fyfyrwyr Cynradd ac Uwchradd fel ei gilydd.


Nia Lynn

Ar hyn o bryd mae Nia’n gweithio ar brosiectau gyda’r LYRIC Hammersmith, HOME Manchester, Donmar Warehouse, yr RSC a Theatr Genedlaethol Cymru.


Roedd Nia gynt yn Bennaeth Llais yn y Music Theatre Academy ac ar hyn o bryd mae’n aelod o’r adran yn y Guildhall School of Music & Drama (yr Adran Dysgu Creadigol). Mae’n athro canu jazz prif astudiaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, y Royal Academy of Music, ac mae’n ddarlithydd gwadd yn y Trinity Laban.


Mae’n Ymarferwr Cysylltiol Addysg y Royal Shakespeare Company, yn cynrychioli eu hadran addysg yn y Deyrnas Unedig a thrwy’r gwledydd. Gweithiodd hefyd gyda’r BBC ar eu cynhyrchiad CBeebies o 'A Midsummer Nights Dream' ac wedyn gyda Tim Crouch ar 'The Complete Deaths' gyda SpyMonkey, a gyda The Premier League (hyfforddi dysgu creadigol) a chwmnïau ac artistiaid megis Kate Tempest, Jean Abreau, Insight Productions, Phyzical Theatre Company, Gw^yl Ddrama Genedlaethol y Myfyrwyr, Sheffield Theatres a Sound Thinking Australia.


Share with friends

Date and Time

Location

Memo Arts Centre / Memorial Hall Theatre

Gladstone Road

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved