Free

Active Inclusion Fund: the next chapter

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yr Hen Lyfrgell (The Old Library)

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dathlwch gyda ni! Celebrate with us!


Fe’ch gwahoddir yn wresog i ymuno â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i gydnabod a dathlu llwyddiannau ein Cronfa Cynhwysiant Gweithredol a’i buddiolwyr nos Iau 13eg Gorffennaf 2017 yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd.

Diben y gronfa, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yw darparu cyllid i fudiadau a all gefnogi pobl i symud yn nes at y farchnad gyflogaeth, a’r nod cyffredinol yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Mae’n gyfnod cyffrous i WCVA wrth i’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol wneud newidiadau yn barod at y bennod nesaf. Bydd y noson yn gyfle i ddathlu’r effaith mae’r Gronfa eisoes yn ei chael ac i edrych ymlaen at y dyfodol wrth iddi barhau i roi grantiau i fudiadau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl.

Ymysg y prif siaradwyr fydd swyddogion o Gynulliad Cymru.

Darperir swper bys a bawd a lluniaeth ysgafn.

Bydd rhaglen yn cael ei ddosbarthu cyn y digwyddiad.

Bydd WCVA yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen archebu i weinyddu ein digwyddiad.

=================================================================================

You are warmly invited to join WCVA in recognising and celebrating the achievements of our Active Inclusion Fund and its beneficiaries on the evening of 13th July 2017 in Yr Hen Lyfrgell (The Old Library), Cardiff.

The fund, which is supported by the European Social Fund through Welsh Government, is in place to provide funding to organisations that can support people to move closer to the employment market, with the overarching aim of reducing economic inactivity in Wales.

This is an exciting time for WCVA as the Active Inclusion Fund undergoes changes ready for the new phase. The event will be an opportunity to celebrate its existing impact and look forward to its continued future of making grants to organisations that truly make a difference to people’s lives.

Keynote speakers will include Welsh Assembly officials.

A buffet and refreshments will be provided.

A programme will be circulated prior to the event.

WCVA will use the information you provide on your booking form for administering this event.


Share with friends

Date and Time

Location

Yr Hen Lyfrgell (The Old Library)

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved