Sales Ended

Adnabod a Chefnogi disgyblion MATh / Identifying & supporting MAT pupils

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MOSTYN Cymru | Wales

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

***Scroll Down for English info***

Adnabod a Chefnogi disgyblion mwy abl a thalentog i athrawon Bl5-9

Cyfle i ddysgu mwy am sut i adnabod a chefnogi disgyblion sy’n fwy abl a thalentog ym maes celf, yng nghwmni’r athrawes brofiadol Jane Barraclogh ac ar s ad proffesiynnol amrywiol. Dysgwch am brosiect Criw Celf a sut y gall gyfrannu tuag at ddatblygiad eich disgyblion fwyaf abl. Bydd y cwrs yn cynnig cyflwyniadau a thrafodaethau, yn ogystal a chyfle i gyfranogi mewn gweithgareddau celf cyffroes gyda rhai o artistiaid Criw Celf.

Artist: Maria Hayes

Amser: 9:30 - 15:15

Cost: Am ddim, darperir cinio

Telir cyfraniad tuag at gostau llanw

Hyfforddiant dwyieithog

***Ebostiwch janemuir25@hotmail.com i nodi os oes gennych anghenion dietegol ac os oes arnoch angen gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. Nodwch hefyd os oes gennych anghenion ychwanegol.***

Nodwch - dim ond y 60 athro cyntaf fydd yn derbyn cyfraniad tuag at gostau llanw, felly archebwch cyn gynted a phosib.

-------

Identifying & supporting more able & talented art pupils training for Yr5-9 teachers

An opportunity to learn more about how to identify and support pupils who are more able and talented in art, in the company of experienced teacher Jane Baraclough and various professional artists. Learn about the Criw Celf project and how it can contribute towards the development of your more able learners. The training will offer presentations and discussions as well as an opportunity to partcipate in exciting art activities with some of Criw Celf’s artists.

Artist: Maria Hayes

Time: 9:30 - 15:15

Cost: Free & lunch provided

Contribution towards supply costs

Bilingual training

***Email janemuir25@hotmail.com to let us know if you have any dietary requirements or if you need simultaneous translation. Also let us know if yo have any additional requirements.***

Note - only the first 60 teachers will receive a contribution towards their teacher cover costs, so book your place as soon as possible.

Date and Time

Location

MOSTYN Cymru | Wales

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved