£10

Adnobod eich Steil Rheoli (Peilot) / Recognising your Management style (Pil...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Suite 2/3

Unite

1 Heol Y Gadeirlan/1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Gweithdy peilot newydd cyffrous mewn partneriaeth gyda Coleg Caerdydd a'r Fro

Ydych chi yn rheoli neu'n goruwchwylio unigolion neu tim neu a diddordeb o gwneud hyn yn y dyfodol? Ydych am adnabod gwahanol mathau o dilliau reoli neu goruwchwylio er mwyn gwella ar eich steil chi? Ydych chi eisiau gweithredu'n fwy effeithiol? Os ydych, bydd y cwrs un dydd hwn o ddefnydd i chi.

Pwy ddylai fynychu?

Mae'r adnodd a'r gweithdy hwn yn berthnasol i reolwyr neu goruwchwylwyr ar bob lefel (cyflogedig neu llawrydd), yn ogystal â unigolion sydd eisiau dysgu mwy am ei steil cyfathrebu neu am rheoli/goruwchwylio yn y dyfodol. Byddwn yn defnyddio gwaith ar-lein cyn y cwrs, sicrhau hwyluso gyda fideo cyfoes, a dilyniant ar-lein i greu profiad dysgu personol. Bydd mynychwyr yn dysgu sut i ddarllen steil pobl wrth iddynt reoli ac addasu eu steil eu hunain yn fwy effeithiol.

Wedi'i gyfuno gyda gweithdy undydd sy'n seiliedig ar arferion gorau, mae Rheolaeth DISC yn cysylltu eich steiliau rheoli unigryw a gofynion y byd go iawn, gan greu sgyrsiau pwerus sy'n cynorthwyo gyda gweithio'n fwy effeithiol fel rhan o tim.

A new exciting pilot workshop in partnership with Cardiff and Vale College

Do you mangage or oversee individuals or teams? Do you want to learn more about different styles of management and learn how you can improve yours? Do you want to be more effective at work? If yes, then this course will be useful to you.

Who should attend?

This tool and workshop is relevant for managers and supervisors at all levels (employed or freelance), as well as individuals who want to learn more about their communication style or about future management/supervising roles.We will use online work before the course, ensure facilitation with an up-to-date video, and online follow-up to create a personal learning experience. Attendees will learn how to read people's style as they manage and adapt their own style more effectively.

Combined with a one-day workshop based on best practices, DISC management connects your unique management styles and real-world requirements, creating powerful conversations that help with working more effectively as part of a team.
Cynnwys y Cwrs

Bydd pob mynychwr yn derbyn manylion mewngofnodi unigryw ar gyfer ymchwil ar - lein fer cyn y gweithdy.

Ar ddiwrnod y gweithdy, byddwch yn cael adroddiad personol yn manylu ble rydych chi'n perthyn ar Fap DISC, beth yw eich blaenoriaethau rheoli a sut gallant effeithio ar y meysydd allweddol mewn rôl reoli.

Bydd hwyluso difyr, trafod a rheolwyr/goruwchwylwyr/gweithwyr eraill a naratif cryf yn ychwanegu dyfnder ar y data a bydd cymhorthion gweledol cadarn yn cefnogi'r broses ddysgu a negeseuon allweddol.

Mae'r diwrnod yn canolbwyntio ar y canlynol

Cyfarwyddo a Dirprwyo
Gwella Cymhelliant y Gweithwyr
Datblygu Gweithwyr
Gweithio gyda'ch Rheolwr/Goruwchwylydd

Pob un gyda'ch adroddiad proffil unigol.

Content of Course

Each delegate will be sent a unique log -in for a short online questionnaire prior to the workshop.

On the day of the workshop, a personalised report will be given to you detailing where you fall on the DISC Managers Map, what your management priorities are and how they can impact the key areas of a manager's role.

Engaging facilitation, discussion with other managers/supervisors/workers and rich, compelling narrative adds depth to the data while strong visuals support the learning process and key messages.

The day focuses on

Directing and Delegating
Improving Worker Motivation
Worker Development
Working with your manager / supervisor

All with your own individual profile report.


Mae'r hyfforddiant yma wedi ei gefnogi gan Goleg Caerdydd a'r Fro a bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen er mwyn derbyn y ffi ostyngedig.

This training is supported by Cardiff and Vale College funds and you will be required to complete a form to access the discounted cost.


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â siwan@bectu.org.uk os oes yna unrhyw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb).

Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact siwan@bectu.org.uk if you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.Share with friends

Date and Time

Location

Suite 2/3

Unite

1 Heol Y Gadeirlan/1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved