£5 – £10

Ail-feddwl Straen i bobl Greadigol : Re-thinking Stress 4 Creatives

Actions and Detail Panel

£5 – £10

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Ail- Feddwl Straen/ Re- thinking Stress

About this Event


		Ail-feddwl Straen i bobl Greadigol : Re-thinking Stress 4 Creatives image

Please see English text below Welsh

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru oherwydd rhesymau allan o'ch rheolaith yn sgîl Covid 19, cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

 If money is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses for reasons that are out of your control due to Covid 19, please  contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentially

Iaith y sesiwn:  Saesneg  /  Language of session:  English\

Pris Masnachol/Commercial Price : £55

Ail Feddwl Straen/ Re-thinking Stress

Trosolwg o'r cwrs:

Mae straen yn anochel mewn amgylcheddau perfformiad uchel fel y diwydiannau creadigol. Mae adeiladu meddylfryd cadarnhaol yn ein cefnogi i ailfeddwl ein perthynas â straen. Sut gallwn ni ryngweithio â'n straen bywyd a'n tiwnio i mewn i'r straen cadarnhaol sy'n ein galluogi i fod yn gynhyrchiol heb ansefydloleiddio ein bywydau?

Course overview:

Stress is inevitable in high performance environments like the creative industries. Building a positive stress mindset can support us to re-think our relationship with stress. How can we interact with our life stressors and tune into the positive stress that allows us to be productive without destabilising our lives?

Ar gyfer pwy?

Mae'r sesiwn hon ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sy'n teimlo eu bod yn cael eu effeithio'n negyddol gan lefelau eu straen. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai fynd i'r afael â'u perthynas â straen ac archwilio safiad a meddylfryd cadarnhaol gan ganiatáu ar gyfer mwy o berfformiad yn y gweithle a gwell ansawdd bywyd.

For who?

This session is for people working in the creative industries in Wales who feel they are negatively impacted by their stress levels. It is for anyone who would like to address their relationship with stress and explore a more positive stance and mindset allowing for increased performance in the workplace and better quality of life.

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylech allu:

 • Egluro bod straen wedi esblygu i ganolbwyntio ar straen negyddol yn hytrach na straen cadarnhaol.
 • Nodi yn union sut a ble mae straen yn effeithio arnoch yn negyddol.
 • Disgrifio y gwahaniaethau rhwng straen negyddol a straen cadarnhaol.
 • Canfod y gwahaniaethau rhwng bygythiad a her – symud eich meddylfryd a nodi eich adnoddau.
 • Ailddiffinio eich naratif straen a'ch iaith.
 • Creu cynllun 'adfer o straen' ar gyfer eich bywyd eich hun.

By the end of this session you should be able to:

 • Clarify that stress evolved to focus on negative stress rather than positive stress.
 • Identify precisely how and where stress is impacting you negatively.
 • Describe the differentials between negative stress and positive stress.
 • Discern the differences between threat and challenge – shift your mindset and identify your resources.
 • Redefine your stress narratives and language.
 • Create a ‘recovery from stress’ plan for your own life.

Tiwtor

Mae Michelle yn seicolegydd cymhwysol sy'n arbenigo mewn seicoleg gadarnhaol a seicoleg hyfforddi (MSc MAPPCP). Mae hi'n angerddol am ddatblygu dulliau ystyrlon a gwydn sy'n angori newid a thwf cadarnhaol a chynaliadwy. Yn sail i'w gwaith mae diddordeb mewn datblygu hyblygrwydd seicolegol. Mewn byd mwyfwy heriol a chymhleth mae'r gallu i symud, dysgu a thyfu drwy ein hemosiynau - sy'n aml yn rhai dyrys - yn sgil hollbwysig.

Mae ei chleientiaid presennol yn cynnwys Google, BAFTA, BFI, Teach First, Neo Leaders, Schneider Electric, ac Ysgol fusnes Insead, ac mae hi'n eistedd ar weithgor BAFTA/BFI sy'n argymell egwyddorion gwrth-fwlio o fewn y diwydiannau sgrin.

Mae Michelle yn gyd-sylfaenydd LIVEWISE, Menter sy'n ymroi i rannu, gwreiddio a datblygu technegau wedi'u seilio ar dystiolaeth sy'n galluogi sefydliadau ac unigolion i adeiladu dulliau cryf, hyblyg a chreadigol.

Tutor

Michelle is an applied psychologist, specialising in Positive Psychology and Coaching Psychology (MSc MAPPCP). She is passionate about the development of the meaningful and resilient approaches which anchor positive and sustainable change and growth. Underpinning her work is an interest in the development of psychological flexibility. In an increasingly demanding and complex world the ability to move, learn and grow through our often-tumultuous emotions is a crucial skill.

Current clients include Google, BAFTA, BFI, Teach First, Neo Leaders, Schneider Electric, and Insead Business School and she sits on the BAFTA/BFI working group advocating anti-bullying principles within the screen industries.

Michelle is Co-Founder of LIVEWISE, an enterprise dedicated to the sharing, embedding and developing of evidence-based techniques which enable organisations and individuals to build strong, flexible and creative approaches.

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


		Ail-feddwl Straen i bobl Greadigol : Re-thinking Stress 4 Creatives image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved