All Aboard: Improving Bus Passenger Information - CARDIFF

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St David's Lounge, Level 4 East Side

Principality Stadium

Gate 4, Westgate Street

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Pawb Ymlaen: Gwella Gwybodaeth ar gyfer Teithwyr Bysiau CAERDYDD

Dydd Mercher 29ain Awst, 10.30 – 15.00

Canolfan Cynadleddau Stadiwm Principality, Ystafell Gynadledda Dewi Sant, Caerdydd

===

Yn Awst 2018, bydd yr Adran Drafnidiaeth (DfT) yn cynnal gweithdy ar y cyd gyda ODI Leeds a Sefydliad Data Agored Caerdydd yng Nghaerdydd.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus sy'n cael ei gynnal gan yr Adran Drafnidiaeth ynglŷn â'r elfennau 'gwybodaeth hygyrch' arfaethedig o is-ddeddfwriaeth Deddf Gwasanaethau Bws 2017. Mae'r digwyddiad yn ddilyniant i'r gyfres o ddigwyddiadau “All Aboard”' a gynhaliwyd ym mis Tachwedd & Rhagfyr 2017. (https://odileeds.org/events/databus)

Bydd yr ymgynghoriad yn rhoi cyfle i awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau, darparwyr data trafnidiaeth, cyflenwyr trafnidiaeth, cwsmeriaid, a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb gyfrannu at y ddeddfwriaeth derfynol.

Lansiwyd y ddogfen ymgynghorol gan yr Adran Drafnidiaeth ar Ddydd Gwener 6ed Gorffennaf.

Nodyn: Fe'ch cynghorir - er nad yw'n hanfodol - bod y rheiny sydd am fod yn y gweithdy hwn yn gyfarwydd â chynnwys y ddogfen ymgynghorol o flaen llaw.

Bydd hwn yn ddigwyddiad mewn cydweithrediad â ‘Transport for the North’.

Pwy ddylai fynychu gweithdy?
Fe fydd y gweithdai yma o ddiddordeb i:

 • Awdurdodau lleol

 • Darparwyr cludiant bysiau – gan gynnwys cwmnïau bach a chanolig

 • Cyflenwyr a defnyddwyr data cludiant

 • Datblygwyr digidol – gan gynnwys darparwyr cynllunwyr taith

 • Sefydliadau sy’n cynrychioli teithwyr bws a’r diwydiant bysiau

 • Ysgolheigion ac academyddion cludiant

 • Darparwyr meddalwedd a gwasanaethau ar gyfer y diwydiant bysiau

 • Elusennau a busnesau sy’n cynrychioli teithwyr sydd ag anghenion clywedol ac/neu gweledol .

Pam Mynd ymlaen?

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn awyddus i gasglu eich adborth ar elfennau gwybodaeth hygyrch y fframwaith deddfwriaethol.

Er y byddwn ni yn trio ein gorau i ganiatau pawb i fynychu, mae lleoedd yn gyfyngedig felly rydym yn eich annog chi i gofrestru yn gynnar. Edrychwn ymlaen yn fawr i’ch croesawu!

Agenda [Arfaethedig]

10.30 - 11.00 Cyrraedd, cwrdd a choffi.
Paned a sgwrs cyn cymryd eich sedd, cyfle i gyfarfod â'r cyfranogwyr arall cyn cychwyn.

Sesiwn Gweithdy - Gwybodaeth Hygyrch

11.00 - Croeso a chyflwyniadau

11.15 - Sôn Sydyn (siaradwyr i’w cadarnhau)

11.45 - Gwybodaeth Hygyrch - Sesiwn Ymgynghori Agored

12.45 - 13.30 - Amser cinio

13.30 - 14.10 Gwybodaeth Hygyrch - Sesiwn Ymgynghori Agored (parhad)

14.10 - Cyflwyniadau'r hwyluswyr : Casgliadau heddiw
Fe fydd pob hwylusydd yn cyflwyno casgliadau sesiynau’r diwrnod i’r grŵp.

14.30 - Cloriannu a Chamau nesaf
Cloriannu a thrafod y casgliadau er mwyn dod i ben â’r diwrnod gyda’r allbwn pendant o gamau nesaf posib.All Aboard: Improving Bus Passenger Information - CARDIFF
Date: Wednesday 29th August 2018

St David's Lounge, Principality Stadium

Cardiff

===

In August 2018, and in collaboration with ODI Leeds and ODI Cardiff, The Department for Transport (DfT) is holding a workshop in Cardiff.

This event is part of the public consultation run by DfT on the proposed ‘accessible information' components of the secondary legislation of the Bus Services Act 2017. The events are a follow up to the ‘All Aboard’ series of events held in November & December 2017. (https://odileeds.org/events/databus)

The consultation process will give local authorities, bus operators, transport data providers, transport suppliers, customers, and other interested stakeholders an opportunity to contribute to the final legislation.

The consultation document was launched by the DfT on Friday 6th July.

Note: it is advised - although not essential - that attendees of this workshop are familiar with the content of the Consultation Document in advance.

This workshop will involve small groups considering and debating different aspects of the consultation document. We are keen to ensure people are able to participate in either Welsh or English. If you would prefer to contribute through the medium of Welsh, it would really help us if you could indicate in your answer to the question on the next page.

Who should attend a workshop?

These workshops will be of interest to:

 • Local authorities

 • Bus operators – including small and medium sized operators

 • Transport data providers and users

 • Digital developers – including journey planner providers

 • Organisations representing bus passengers and the bus industry

 • Transport academics

 • Software and service suppliers to the bus industry

 • Charities and businesses representing passengers with audio visual needs.

Why attend

DfT is keen to gather your feedback on the accessible information elements of the legislative framework.

Although we will do our best to allow everyone an opportunity to attend, places are limited so we advise early sign up.

We look forward to seeing you!

Agenda (subject to change)

10.30 - 11.00 Meet, greet, and coffee
Grab a cuppa and take a seat, get to know the other attendees.

Workshop Session - Accessible Information

11.00 - Welcome and introductions

11.15 - Lightning Talks (TBC)

11.45 - Open Consultation session - Accessible information

12.45 - 13.30 - Lunch

13.30 - 14.10 Open Consultation session - Accessible information (continued)

14.10 - Facilitator presentations & demos
Each facilitator presents back to the group their findings from sessions 1 and 2

14.30 - Wrap up & next steps & Close
Wrap up and discussion, final thoughts from the day, and discussion about what needs to happen next.

Date and Time

Location

St David's Lounge, Level 4 East Side

Principality Stadium

Gate 4, Westgate Street

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved