Free

All Wales Participation Network: Making Networks Work! / Digwyddiad Rhwydwa...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Media Resource Centre

Oxford Road

Llandrindod Wells

Powys

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

(English below / Saesneg isod)

Digwyddiad Rhwydwaith Cyfranogi Cymru Gyfan 2017

Dan ofal Cyfranogaeth Cymru gyda chymorth Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Yn gynyddol rydym yn ein cael ein hunain yn mynd neu’n perthyn i beth wmbreth o rwydweithiau, mae rhai wedi bod mewn bodolaeth ers cyn cof tra mae eraill yn codi mewn ymateb i syniad neu ddatblygiad newydd. Diben rhwydweithiau yw creu amgylchedd, un gwirioneddol neu un rhithwir, i bobl ddod at ei gilydd i rannu syniadau, cydweithio a chreu rhywbeth newydd.

Dywed llawer o bobl wrthym eu bod yn cael eu llethu a’u drysu gan nifer y rhwydweithiau sy’n bodoli ac mai’r un bobl yn aml sy’n ymddangos ym mhob un. Mae pethau wedi mynd braidd yn hurt!!

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i lawer o gyrff cyhoeddus fabwysiadu’r 5 Ffordd o Weithio. Dwy o’r rhain yw Cynnwys a Chydweithio, sydd ill dwy wrth wraidd yr hyn rydym ni gyd yn ei wneud fel ymarferwyr ymgysylltu.

FELLY…mae’r Rhwydwaith Cymru Gyfan eleni yn canolbwyntio ar Rwydweithiau. Pa rwydweithiau sydd ar gael? A ydynt yn addas i’r diben? A oes cyfle i gydweithio ymhellach neu i uno? Os ydych yng nghanol y cwlwm Rhwydweithio yna dyma’r digwyddiad i chi!

Nod

Creu cyfle i’r rheini sy’n rhwydweithio i ystyried diben rhwydweithio a ffyrdd o’i wneud yn fwy effeithiol.

Erbyn diwedd y dydd bydd cyfranogwyr wedi...

  • Ennill gwell dealltwriaeth o ba rwydweithiau sy’n bod a beth maent yn ei wneud

  • Rhannu arfer da ar gyfer rhwydweithio effeithiol

  • Rhannu eu hasedau a chanfod cyfleoedd i’w rhannu

  • Cymryd rhan mewn ychydig o rwydweithio effeithiol!

-------------

All Wales Participation Network Event 2017

Hosted by Participation Cymru and supported by Public Health Wales, WLGA and Co-production Network Wales.

Increasingly we are finding ourselves attending or being part of a plethora of networks, some have been in existence since the year dot whilst others pop up in response to a new idea or emerging trend. The purpose of networks is to create an environment, real or virtual, where people can come together to share ideas, collaborate and create something new.

Many people tell us that they are overwhelmed and confused by the number of networks out there and that it is often the same people who appear at each one. It’s all gone a bit crazy!!

The Wellbeing of Future Generations Act requires many public bodies to adopt the 5 Ways of Working, two of which are Involvement and Collaboration, both of which are at the heart of all we do as engagement practitioners.

SO…this year’s All Wales Network is all about Networks. What is out there? Are they fit for purpose? What is good practice? Is there scope for further collaboration and merger? If you are in the midst of the Networking knot then this is the event for you!

Aim

To create an opportunity for those who network to consider the purpose of networking and how to make it more effective.

By the end of the day participants will...

  • Have a better understanding of what networks there are and what they do

  • Share good practice in effective networking

  • Share their assets and identified opportunities to share them

  • Participate in some effective networking!

Share with friends

Date and Time

Location

Media Resource Centre

Oxford Road

Llandrindod Wells

Powys

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved