Free

All you need is love? Reflecting on relationships in the care system

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Village Hotel Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Event description
ExChange Wales Autumn Conference: All you need is love? Reflecting on relationships in the care system

About this Event

Conference: All you need is love? Reflecting on relationships in the care system

All children need love to help them thrive. Love instils a sense of self-esteem and belonging that is especially important when facing difficult or traumatic experiences throughout life.

However, ‘love’ is a challenging concept to understand and apply in the context of caring for children and young people removed or estranged from their birth families. There are many concerns about feeling and expressing love towards children and young people we care for in a professional context, not least safeguarding issues and fears about unstable personal boundaries. Nonetheless, love is both felt and expressed by both children and professionals, and close personal relationships based around trust and nurture are strongly valued by children and young people in care.

At this conference we present a range of professional and academic speakers, as well as care-experienced young people themselves, to discuss the difficult topic of love in the care system. We will consider our understanding of what love might mean in care contexts, different ways to express it and nurture it, and how it impacts the lives of care-experienced people, both in childhood and throughout their adult lives.

***This event is free of charge. Registration is essential. Failure to attend or provide 2 working days' notice of cancellation will result in a £30 cancellation fee charge to a delegate's employers. This is a blanket policy and will be implemented regardless of circumstances. ExChange will honour a booking should you notify us of someone attending in your place. To successfully register you must include your EMPLOYER'S FULL ADDRESS (your own if self-employed) and your LINE MANAGER'S EMAIL ADDRESS.***

Cynhadledd: Ai cariad yw’r cyfan sydd ei angen? Myfyrio ar berthnasoedd yn y system ofal

Cariad yw’r cyfan sydd ei angen ar blant i’w helpu i ffynnu, Mae cariad yn rhoi ymdeimlad o hunan-barch a pherthyn sy’n arbennig o bwysig wrth wynebu profiadau trawmatig drwy gydol ein bywydau.

Fodd bynnag, mae ‘cariad’ yn gysyniad anodd i’w ddeall a’i ddefnyddio yng nghyd-destun gofalu am blant a phobl ifanc sydd wedi symud i ffwrdd o’u teuluoedd biolegol neu wedi ymddieithrio oddi wrthynt. Mae llawer o bryderon ynghylch teimlo neu fynegi cariad tuag at blant a phobl ifanc o dan ein gofal mewn cyd-destun proffesiynol, yn enwedig o ran ystyriaethau diogelu ac ofnau ynghylch ffiniau personol ansefydlog. Fodd bynnag, mae plant a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd yn teimlo ac yn mynegi cariad, ac mae plant a phobl ifanc sydd o dan ofal wir yn gwerthfawrogi perthnasoedd personol ac agos sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth ac anogaeth.

Yn y gynhadledd hon, rydym yn cyflwyno ystod o siaradwyr proffesiynol ac academaidd, yn ogystal â phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, er mwyn trafod pwnc dyrys cariad yn y system ofal. Byddwn yn ystyried ein dealltwriaeth o beth allai cariad ei olygu yng nghyd-destunau gofal, gwahanol ffyrdd o’i fynegi a’i annog, a sut mae’n effeithio ar bobl sydd wedi cael profiad o ofal yn ystod eu plentyndod yn ogystal â thrwy gydol eu bywydau fel oedolion.

***Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae cofrestru’n hanfodol. Bydd methu dod neu roi rhybudd o ganslo ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw yn arwain at ffi canslo o £30 i gyflogwyr y cynrychiolydd. Mae hyn yn bolisi cyffredinol, a bydd ar waith ni waeth beth fo’r amgylchiadau. Bydd ExChange yn gwarchod seddi a gedwir os ydych yn rhoi rhybudd i ni y bydd rhywun yn dod yn eich lle. Er mwyn cofrestru’n llwyddiannus, mae’n rhaid i chi gynnwys CYFEIRIAD LLAWN EICH CYFLOGWR (eich enw chi os ydych yn hunangyflogedig) a CHYFEIRIAD EBOST EICH RHEOLWR LLINELL.***

Share with friends

Date and Time

Location

Village Hotel Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved