Sales Ended

AM - Falls are Everyone’s Business with Neil Williams & CO / Codymau yn Fus...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pembroke Syndicate (3rd Floor)

View Map

Event description

Description

Falls are not an inevitable consequence of growing older and there are clearly things we can all do to reduce the risk of a fall. The cost to the NHS is millions of pounds, causing real pressures on staff time and bed availability, which is draining resources from other unavoidable health priorities.

This workshop will promote ways that services can make a real difference through consistently delivering public health (evidence-based) messages and maximising help by employing a making every contact count approach. This interactive workshop will explore ways of putting prudent health into practice.

Nid yw codymau yn ganlyniad anochel heneiddio ac mae'n amlwg fod pethau y gall pawb ohonom eu gwneud i ostwng risg codwm. Mae'r gost i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn filiynau o bunnau, gan achosi pwysau gwirioneddol ar amser staff ac argaeledd gwelyau, sy'n sugno adnoddau o flaenoriaethau iechyd eraill na fedrir eu hosgoi.

Bydd y gweithdy yn hyrwyddo ffyrdd y gall gwasanaethau wneud gwahaniaeth go iawn drwy gyflwyno negeseuon iechyd cyhoeddus (seiliedig ar dystiolaeth) a chynyddu help i'r eithaf drwy ddefnyddio dull gwneud i bob cysylltiad gyfrif. Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn ymchwilio ffyrdd o roi iechyd darbodus ar waith.

Share with friends

Date and Time

Location

Pembroke Syndicate (3rd Floor)

View Map

Save This Event

Event Saved