Amnesty Wales Conference/Cynhadledd Amnest Cymru

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Thank you for booking onto the first Amnesty Wales conference. If you have any questions please contact Stuart Penny at stuart.penny@amnesty.org.uk. We are looking forward to seeing you on the 19th October! Diolch i chi am archebu lle yng Nghynhadledd gyntaf Amnest Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Stuart Penny ar stuart.penny@amnesty.org.uk Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 19 Hydref!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth

Penglais

Aberystwyth

SY233FL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Thank you for booking onto the first Amnesty Wales conference. If you have any questions please contact Stuart Penny at stuart.penny@amnesty.org.uk. We are looking forward to seeing you on the 19th October! Diolch i chi am archebu lle yng Nghynhadledd gyntaf Amnest Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Stuart Penny ar stuart.penny@amnesty.org.uk Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 19 Hydref!
Event description
Amnesty Wales conference: speakers, workshops, action / Cynhadledd 1af Amnest Cymru: siaradwyr, gweithdai, gweithredu

About this Event

Wales: small nation; global human rights defender

Cymru: gwlad fechan; amddiffynnwr hawliau dynol byd-eang

We are pleased to announce Amnesty's first Wales conference in the beautiful seaside town of Aberystwyth. The day will include excellent speakers (such as Amnesty UK Director Kate Allen) and panel discussions along with workshops on a range of human rights subjects. There will be an Action Centre with stalls and exhibits from other organisations. The conference will be bilingual in Welsh/English.

The day will be action-focused, not only updating attendees on human rights issues, but giving them a clear path to furthering their own activism. The conference will bring activists together to share experiences and opportunities to plan working together in the future.

Everyone is welcome, including non-Amnesty members. The conference fee of £5 (plus booking fee) will contribute to the running of the conference and include tea and coffee on arrival and a finger buffet lunch.

Potential attendees who's circumstances may prohibit them from being able to pay the fee should contact the conference organiser on stuart.penny@amnesty.org.uk.

Our materials are suitable for persons aged 14 and over. Persons under 14 are welcome at the conference but must attend with an accompanying adult.

To find out more about how Amnesty uses your information, please read our privacy notice. Your information will be held securely by Amnesty International United Kingdom Section – a limited company registered in England (01735872), and Amnesty International UK Section Charitable Trust - a charity registered in England & Wales (1051681) and in Scotland (SC039534).

Cymru: gwlad fechan; amddiffynnwr hawliau dynol byd-eang

Mae’n bleser cyhoeddi Cynhadledd gyntaf Amnest Cymru yn nhref glan môr brydferth, Aberystwyth. Bydd y diwrnod yn cynnwys siaradwyr ysbrydoledig (fel Cyfarwyddwr Amnest Rhyngwladol DU, Kate Allen), ynghyd â thrafodaaethau panel a gweithdai ar amrywiaeth o bynciau hawliau dynol. Bydd Canolfan Gweithredu gyda stondinau ac arddangosfeydd gan sefydliadau eraill. Bydd y Gynhadledd yn ddwyieithog, Cymraeg / Saesneg.

Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar weithredu, nid yn unig ar ddiweddaru cynadleddwyr ar faterion hawliau dynol ond hefyd yn darparu llwybr clir ar gyfer datblygu’u gallu hwy i weithredu. Bydd y Gynhadledd yn dwyn ynghyd actifwyr i rannu profiadau a chyfleoedd i gynllunio cyd-weithio yn y dyfodol.

Mae croeso i bawb, gan gynnwys rhai nad ydynt yn aelodau o Amnest. Codir ffi o £5 y pen am fynychu’r Gynhadledd (a ffi bwcio yn ychwanegol at hynny), a fydd yn cyfrannu at gostau’r Gynhadledd ac yn cynnwys te a choffi wrth gyrraedd a chinio bys a bawd.

Petai sefyllfa bersonol cynadleddwyr posib yn golygu bod talu’r ffi yn anodd, dylid gysylltu â threfnydd y Gynhadledd ar stuart.penny@amnesty.org.uk.

Mae ein deunydd yn addas i bobl 14 oed a throsodd. Mae croeso i bobl o dan 14 oed i fynychu’r gynhadledd ond rhaid iddynt ddod yng nghwmni oedolyn.

Er mwyn darganfod mwy am y modd y mae Amnest yn defnyddio eich gwybodaeth, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd os gwelwch yn dda. Cedwir eich manylion yn ddiogel gan Adran DU o Amnest Rhyngwladol – cwmni cyfyngedig a gofrestrwyd yn Lloegr (01735872), ac Amnest Rhyngwladol Adran DU Ymddiriedolaeth Elusennol - elusen a gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru (1051681) ac yn yr Alban (SCO39534).

Date and Time

Location

Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth

Penglais

Aberystwyth

SY233FL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved