Free

"An inclusive experience for disabled students in higher education?" (Swans...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Great Hall

Bay Campus

Swansea University

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

Event description

Description

SAILS 2019 conference: "An inclusive experience for disabled students in higher education? Sharing good practice in inclusive teaching, learning, assessment, and academic and pastoral support, for students with disabilities."

Welsh text is below.

Registration for Swansea University staff, students and Students' Union Officers:

  • Swansea University staff and students – sign up using your @swansea.ac.uk email address
  • Swansea University Students’ Union – sign up using your @swansea-union.co.uk email address
  • All orders using other email addresses will be cancelled.

If you are an external delegate, please register here.

Registration will be from 09:15 onwards.

Confirmed keynote presenters include:

  • Paddy Turner, Director, NADP, the Professional Association for disability and inclusivity practitioners in further and higher education
  • Dr Suanne Gibson, Associate Professor and Associate Director Teaching and Learning, Plymouth University, Institute of Education


There will also be a range of workshops, lightning talks and posters on offer providing practical examples of an inclusive experience for students with disabilities.

Download the conference programme.

Download information on keynotes, workshops, and lightning talks.

Read our useful information guide.

Delegates may choose what to attend on the day. Please note that some sessions will have limited capacity so spaces will be allocated on a first come first served basis.

A delegate list and presentation slides will be emailed to registered delegates after the conference.

Refreshments including a buffet lunch will be provided throughout the day, including vegetarian options. If you have other dietary requirements, any allergies or access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk.

For information on how SAILS will collect, store, and process your data, read our privacy statement.
FAQs

Read our useful information guide.

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

Travel directions to the Bay Campus are here: http://www.swansea.ac.uk/the-university/location/directions/. The event is on Bay not Singleton Campus

Please use public transport or the Park and Ride facility located at Fabian Way, Swansea, which is a very short distance from the Bay Campus. It costs £4.00 per car, per day.

If you have accessibility requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk


How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk


Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.


Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk


Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.Cymraeg

Cynhadledd SAILS 2019:
“Profiad cynhwysol ar gyfer myfyrwyr anabl ym maes addysg uwch? Rhannu arfer da o ran dulliau addysgu, dysgu, asesu a chymorth academaidd a bugeiliol cynhwysol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau.”

I staff, myfyrwyr ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe:

  • Staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe – cofrestrwch drwy ddefnyddio'ch cyfeiried e-bost @abertawe.ac.uk.
  • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe – cofrestrwch drwy ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost @swansea-union.co.uk.
  • Caiff pob cais o gyfeiriadau e-byst eraill ei ganslo.

Os ydych chi'n gynadleddwr allanol, cofrestrwch yma

Bydd modd cofrestru o 09:15 ymlaen.

Mae'r darlithwyr gwadd sydd wedi'u cadarnhau'n cynnwys:

  • Paddy Turner, Cyfarwyddwr, NADP, y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer ymarferwyr anabl a chynwysoldeb mewn addysg uwch a phellach.
  • Dr Susanne Gibson, Athro Cyswllt a Chyfarwyddwr Cyswllt Addysgu a Dysgu, Prifysgol Plymouth, Y Sefydliad Addysg


Bydd hefyd ystod o weithdai, cyflwyniadau cryno a phosteri ar gael i gynnig enghreifftiau ymarferol o brofiad cynhwysol i fyfyrwyr ag anableddau.

Gallwch lawrlwytho’r rhaglen y gynhadledd.

Lawrlwythwch gwybodaeth am weithdai a chyflwyniadau byr.

Darllenwch ein canllaw gwybodaeth defnyddiol.

Gall cynadleddwyr ddewis yr hyn i fynd ato ar y diwrnod. Sylwer y bydd gan rai sesiynau nifer gyfyngedig o lefydd ac felly fe'u neilltuir ar sail y cyntaf i'r felin.

Bydd rhestr lawn o’r mynychwyr a’r sleidiau cyflwyno yn cael eu e-bostio at y mynychwyr cofrestredig ar ôl y digwyddiad.

Darperir lluniaeth, gan gynnwys cinio buffet, drwy gydol y diwrnod a bydd opsiynau llysfwytäol. Os oes gennych unrhyw anghenion eraill o ran diet, alergeddau neu anghenion mynediad, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk.

I gael gwybodaeth am sut y bydd SAILS yn casglu, yn storio ac yn prosesu eich data, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.
Darllenwch ein
canllaw gwybodaeth defnyddiol.


Beth yw fy opsiynau teithio/parcio i fynd a dod o’r digwyddiad?

Ceir cyfarwyddiadau teithio i Gampws y Bae yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/lleoliad/cyrraedd/. Cynhelir y digwyddiad ar Gampws y Bae nid Campws Singleton.

Defnyddiwch gludiant cyhoeddus neu’r cyfleusterau Parcio a Theithio ar Fabian Way, Abertawe, sydd yn agos iawn i Gampws y Bae. Mae’n costio £4.00 y car, y dydd.

Os oes gennych anghenion hygyrchedd, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fydd yn rhaid i mi ddangos tocyn wedi'i argraffu?

Nid oes yn rhaid i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.


A oes modd i mi drosglwyddo fy ffi cofrestru neu fy nhocyn i rywun arall?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fyddai'n dderbyniol pe na bai'r enw ar fy nhocyn yn cyfateb i'r person sy'n mynychu'r digwyddiad?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ei hun ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

The Great Hall

Bay Campus

Swansea University

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

Save This Event

Event Saved