Sales Ended

Angus Macleod Memorial Lecture

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Council Chamber

Comhairle Nan Eilean Siar

Sandwick Road

Stornoway

HS1 2BW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This year’s Angus Macleod Memorial Lecture on the subject ‘The Place of Gaelic in a Modern Scotland’ will be given by John Swinney MSP. John Swinney MSP is the current Depute First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills.

The lecture will take place on Wednesday 19th October at 3.30pm in the Council Chamber, Stornoway. This will be a free event and everyone is welcome. The lecture will be delivered in English.

This lecture is organised by Pairc Historical Society in conjunction with the Islands Book Trust.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘S e Iain Swinney BPA, Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam ‘s Sgilean a bhios a’ toirt seachad an Òraid Chuimhneachaidh air Aonghas ‘Ease’ MacLeoid am-bliadhna agus e gu bhith bruidhinn air a’ chuspair, “Àite na Gàidhlig ann an Alba Ùr-nodha”.

Thèid an òraid a lìbhreagadh air Diciadan 19mh an Dàmhair aig 3.30f ann an Seòmar Comhairle nan Eilean Siar. Tha fàilte air a h-uile duine agus tha e an-asgaidh. Thèid an òraid a thoirt seachad ann am Beurla.

Tha an òraid air a cuir air doigh le Comunn Eachdraidh na Pairc ann an co-bhonn le Urras Leabhraichean nan Eilean.

Share with friends

Date and Time

Location

Council Chamber

Comhairle Nan Eilean Siar

Sandwick Road

Stornoway

HS1 2BW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved