Free

Annwn: Sgwrs ar Gymroddyfodolaeth // Discussion on Welsh Futurism

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Sgwrs ar Gymroddyfodolaeth a Dangosiad Ffilmiau // Discussion on Welsh Futurism and Film Screening

About this event

Annwn: Sgwrs ar Gymroddyfodolaeth // Discussion on Welsh Futurism

Cynhelir y digwyddiad hwn ar-lein drwy Zoom - darperir manylion y cyfarfod cyn y digwyddiad.

This event will be held online via Zoom - meeting details will be provided before the event.

Panelwyr/Panellists:

Rhodri ap Dyfrig

Miriam Elin Jones (Cadeirydd/Chair)

Ani Saunders

Bedwyr Williams

(bilingual text, scroll down for English)

Mae'r digwyddiad hwn, a gyflwynir yn yr iaith Gymraeg, yn dwyn ynghyd pedwar o nanelwyr i drafod y thema Cymroddyfodolaeth. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael i'r di-Gymraeg.

Wedi'i chydlynu gan Tŷ Pawb gyda'r Bwrdd Cynghori Ieuenctid (BCI) sydd newydd ei ffurfio, mae'r digwyddiad yn rhan o'r rhaglen gyhoeddus ar gyfer arddangosfa bresennol Tŷ Pawb, Annwn.

Mae'r Bwrdd Cynghori Ieuenctid wedi bod yn datblygu maniffesto i gynrychioli eu gweledigaeth ar gyfer eu Tŷ Pawb nhw, ac mae'r arddangosfa'n cwmpasu hyn. Mae Annwn (gair mytholegol am 'Arall-fyd') yn canolbwyntio ar themâu o werin, dyfodoliaeth a dianc, a ddewiswyd gan y Bwrdd.

Yng ngeiriau'r Bwrdd:

"Gan bontio'r dyfodol a'r gorffennol, rydym yn cwestiynu'r potensial i ail-ddychmygu diwylliant Cymru drwy greu ein byd ein hunain - yr arall-fyd o Annwn."

Mae'r pedwar panelwr wedi'u dwyn ynghyd oherwydd eu bod yn cymryd rhan yn yr arddangosfa a/neu eu cysylltiad â'r themâu a nodwyd gan y Bwrdd.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan bob panelwr, dangosiad o ffilm fer Bedwyr Williams 'Tyrrau Mawr', ac yn cau gyda thrafodaeth agored.

Rhodri ap Dyfrig: Comisiynydd Cynnwys Ar-lein S4C, blogiwr, ac arbenigwr yn y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg yw Rhodri ap Dyfrig. Fe'i rhestrir gan Brifysgol Aberystwyth ymhlith y 50 person mwyaf dylanwadol o fewn Addysg Uwch sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yng Nghymru. Cofnododd hanes y genre gwyddonias mewn erthygl o'r enw 'Cymroddyfodoliaeth' ar wefan 'Medium' yn Nhachwedd 2014, sy'n defnyddio’r hashnod #cymroddyfodol ar Twitter i roi sylw i'r genre yma yn y Gymraeg. Mae hefyd yn un o sefydlwyr y grŵp technoleg gwybodaeth Cymraeg Hacio'r Iaith, a sefydlodd ar y cyd gyda Carl Morris a Rhys Wynne ar 30 Ionawr 2010. Mae ei linell-amser Hanes y We Gymraeg, a gyhoeddwyd yn 2014, yn cofnodi rhai o'r cerrig milltir bwysig yn hanes y we.

Miriam Elin Jones: Astudiodd Miriam Elin Jones lenyddiaeth ffuglen wyddonol y Gymraeg yn rhan o'i gradd PhD o Brifysgol Aberystwyth, gan olrhain datblygiad y genre a dadansoddi'i ddelweddau ac ymddiddori yn yr hyn sydd gan bortreadau o'r dyfodol i'w ddweud am y presennol. Mae Miriam hefyd yn llenor creadigol, yn aelod o Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru ac yn rhan o'r criw sefydlodd gylchgrawn llenyddol Y Stamp.

Ani Saunders: Mae Ani Saunders yn artist adnabyddus - yn ddylunydd, ffotograffydd, ac yn gantores a chynhyrchydd bop electronig sy’n perfformio o dan yr enw Ani Glass. Ei gwaith diweddaraf, nodedig, yw ei halbwm gyntaf Mirores, a ddisgrifiwyd gan Y Twll fel “campwaith”. Yn wreiddiol o ardal Glan-yr-Afon yng Nghaerdydd, bellach mae’n byw yn y gymuned drws nesaf, Grangetown, sydd yn ffinio ar Drebiwt a Bae Caerdydd. Magwyd Ani yn y Gernyweg a’r Gymraeg, ac mae ei thad, ei chwaer a hithau yn aelodau o Orsedh Kernow. Graddiodd Ani yn wreiddiol o Brifysgol John Moores yn Lerpwl ym maes ffasiwn a dylunio ac yn 2018 dychwelodd i addysg uwch i gyflawni gradd Meistr yn Adran Daearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bellach mae hi wrthi’n gweithio ar ddoethuriaeth sy’n trafod sut y mae trefi ôl-ddiwydiannol yng Nghymru yn newid a datblygu. Mae’n ymddiddori’n fawr mewn materion cyfoes, diwylliannol ac ieithyddol.

Bedwyr Williams: Artist sy'n gweithio ar draws gwahanol gyfryngau gan gynnwys fideo, perfformiad, cerflun a thestun, gan ddod â nhw at ei gilydd yn aml fel gosodiadau mwy yw Bedwyr Williams. Mae ganddo ddiddordeb yn y gwrthdaro rhwng yr agweddau difrifol a'r agweddau banal ar fywyd modern. Yn aml, mae'n defnyddio hiwmor yng nghyd-destun rôl yr artist a rôl y curadur yn erbyn y cefndir hwn gan greu senarios creulon, hurt iddynt ymddangos ynddynt.

Mae sioeau unigol Bedwyr Williams yn cynnwys Oriel Barbican Curve yn Llundain, Limoncello yn Llundain, The Whitworth ym Manceinion, g39 yng Nghaerdydd, Pafiliwn Cymru ar gyfer 55fed Biennale Fenis, IKON ym Mirmingham, ac arddangosfa sydd ar y gweill, Milquetoast, yn Tŷ Pawb ym mis Gorffennaf 2021.

--

This event, delivered in the Welsh language, brings together four panellists to discuss the theme of Welsh Futurism. Simultaneous translation will be available for non-Welsh speakers.

Coordinated by Tŷ Pawb with the newly formed Youth Advisory Board (YAB), the event forms part of the public programme for Tŷ Pawb's current exhibition, Annwn.

The YAB have been developing a manifesto to represent their vision for Tŷ Pawb, which the exhibition encompasses. Annwn (Welsh for The Otherworld) focuses on the Board's chosen themes of folklore, futurism and escapism.

The Board are quoted as saying:

"Bridging both the future and the past, we question the potential to re-imagine Welsh culture by creating our own world - the Otherworld of Annwn."

The four panellists have been brought together due to their participation in the exhibition and/or their association with the themes set out by the Board.

The event will include presentations from each panelist, a screening of Bedwyr Williams' short film 'Tyrrau Mawr', and closes with an open discussion.

Rhodri ap Dyfrig: Rhodri ap Dyfrig is S4C's Online Content Commissioner, blogger, and Welsh-language social media expert. He is listed by Aberystwyth University as among the 50 most influential people in Higher Education who use social media in Wales. He recorded the history of the sci-fi genre in an article called 'Cymroddyfodoliaeth' (Welsh Futurism) on the 'Medium' website in November 2014, which uses the hashtag #cymroddyfodol (#welshfuturism) on Twitter to address this genre in Welsh. He is also one of the founders of the Welsh information technology group Hacio'r Iaith (Hacking the Language), which he founded jointly with Carl Morris and Rhys Wynne on 30 January 2010. His Welsh Web History timeline, published in 2014, records some of the important milestones in the history of the web.

Miriam Elin Jones: Miriam Elin Jones studied Welsh science fiction literature as part of her PhD degree from Aberystwyth University, tracing the development of the genre and analysing its images and taking an interest in what future portraits have to say about the present. Miriam is also a creative writer, a member of Theatr Genedlaethol Cymru's New Playwrights Group and part of the crew who founded literary magazine Y Stamp.

Ani Saunders: Ani Saunders is a well-known artist - a designer, photographer and an electronic pop musician and producer who performs under the name Ani Glass. Her most notable recent work is her debut album Mirores, described by Buzz Magazine as “A triumph from one of the leading figures of the Welsh-language pop-music boom”. Originally from the Riverside area in Cardiff, she now lives in the neighbouring community of Grangetown, which borders Butetown and Cardiff Bay.

Ani was raised in both Cornish and Welsh, and, along with her father and sister, is a member of Gorsedh Kernow. She graduated from John Moores University, Liverpool with a degree in fashion and design, and in 2018 returned to higher education to complete a Master’s degree in the Department of Geography and Planning at Cardiff University. She is currently working on a doctorate looking at how old-industrial towns in Wales are changing and developing. Ani is very interested in contemporary, cultural and linguistic issues.

Bedwyr Williams: Bedwyr Williams is an artist working across various media including video, performance, sculpture and text, often bringing them together as larger installations. He is interested in the friction between the deadly serious and the banal aspects of modern life. Often he satirises the role of the artist and that of the curator against this backdrop creating cruel, absurd scenarios for them to appear in.

Bedwyr Williams’ solo shows include Barbican Curve Gallery in London, Limoncello in London, The Whitworth in Manchester, g39 in Cardiff, the Welsh Pavilion for 55th Venice Biennale, IKON in Birmingham, and an upcoming exhibition, Milquetoast, at Tŷ Pawb in July 2021.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Tŷ Pawb

Organiser of Annwn: Sgwrs ar Gymroddyfodolaeth // Discussion on Welsh Futurism

Save This Event

Event Saved