Sales Ended

Ansawdd yn Bwysig - Digwyddiad 3 (Dydd 2)/Quality Matters - Event 3 (Day 2)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Maesmawr Hall

Longlength

Caersws

Newtown

SY17 5SF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*English below*

Mae Ansawdd yn Bwysig

Mae Cymwysterau Cymru, ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru, yn darparu nifer o ddigwyddiadau am ddim sy'n canolbwyntio'n fanwl ar ddatblygu gweithlu ar gyfer rheolwyr ansawdd, rheolwyr canolfannau ac aswirwyr ansawdd mewnol sy'n gweithio ym maes cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant a chwarae) ledled Cymru.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cynorthwyo datblygiad proffesiynol parhaus y gymuned sicrhau ansawdd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant a chwarae).

Mae'r rhain yn ddigwyddiadau deuddydd sydd wedi'u hanelu'n benodol at y rhai sydd mewn rôl sicrhau ansawdd. Caiff y diwrnod cyntaf ei gynnal ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2017 a chaiff yr ail ddiwrnod ei gynnal ym mis Chwefror/Mawrth 2018. Disgwylir i'r rhai sy'n bresennol gymryd rhan yn y ddau ddiwrnod felly cofiwch archebu'r ddau ddigwyddiad. Bydd y digwyddiadau yn rhyngweithiol, gyda chyfleoedd i'r rhai sy'n bresennol ystyried:

  • Rheoli Ansawdd v Sicrhau Ansawdd
  • Egwyddorion ac arferion Sicrhau Ansawdd
  • Cynllunio Sicrhau Ansawdd a'i roi ar waith
  • Gwerthuso Sicrhau Ansawdd
  • Rhoi adborth a chynorthwyo gwelliannau mewn canolfannau

Cewch gyfle hefyd i glywed gan City and Guilds a CBAC, y consortia cyrff dyfarnu newydd a gontractiwyd i ddarparu'r gyfres newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol yn 2019.

Bydd y rhai sy'n bresennol yn gallu asesu eu harferion presennol a nodi gwelliannau er mwyn sicrhau ansawdd cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd mewn ffordd gyson ac effeithiol.

Byddem yn annog pob canolfan i archebu hyd at dri lle ar gyfer y digwyddiadau, fel y gall cydweithwyr gydweithio i gytuno ar gamau gweithredu a'u rhoi ar waith.

Bydd angen i chi ddod â chopïau o gynllun rheoli ansawdd a dogfennaeth sicrhau ansawdd mewnol eich canolfan gyda chi fel sail ar gyfer trafodaeth mewn gweithgareddau grŵp.

Bydd achrediad DPP ar gael ar ffurf bathodyn agored a ddyfernir gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dyddiadau a lleoliadau:

14 Tachwedd 2017 ac 8 Mawrth 2018, Gwesty'r Celt, Caernarfon

23 Tachwedd 2017 a 14 Mawrth 2018, Gwesty'r Diplomat, Llanelli

28 Tachwedd 2017 a 22 Mawrth 2018, Gwesty Neuadd Maes Mawr, y Drenewydd

6 Rhagfyr 2017 a 27 Mawrth 2018, Gwesty Coldra Court, Casnewydd


Quality Matters

Qualifications Wales, in collaboration with Social Care Wales, are providing a number of free highly-focused workforce development events for quality managers, centre managers and internal quality assurers who work within health and social care (including childcare and play) competence-based qualifications throughout Wales.

These events will support the continuing professional development of the quality assurance community within the health and social care (including childcare and play) sector.

These are 2 day events aimed specifically at those in a quality assurance role. Day one takes place in November/December 2017 with day two taking place in February/March 2018. Attendees are expected to take part in both days so please book both events. The events will be interactive, with opportunities for attendees to explore:

  • Quality Control v Quality Assurance
  • Principles and practices of Quality Assurance
  • Planning and implementing Quality Assurance
  • Evaluating Quality Assurance
  • Providing feedback and supporting centre improvements

You will also have an opportunity to hear from City and Guilds and WJEC, the new awarding body consortia contracted to deliver the new suite of health and social care qualifications in 2019.

Delegates will be able to assess their current practice and identify improvements in order to deliver consistent and effective quality assurance of competence-based qualifications.

We would encourage each centre to book up to three places on the events, so that colleagues can work together to agree and implement actions.

You will need to bring copies of your centre’s quality management plan and internal quality assurance documentation as a basis for discussion in group activities.

CPD accreditation will be available by means of an open badge awarded by Social Care Wales.

Dates and venues:

14 November 2017 and 8 March 2018, Celtic Royal Hotel, Caernarfon

23 November 2017 and 14 March 2018, Diplomat Hotel, Llanelli

28 November 2017 and 22 March 2018, Maes Mawr Hall Hotel, Newtown

6 December 2017 and 27 March 2018, Coldra Court Hotel, Newport

Share with friends

Date and Time

Location

Maesmawr Hall

Longlength

Caersws

Newtown

SY17 5SF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved