Free

AR-LEIN: Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cymwysterau ymarfer (29 M...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Bydd yr weminar o ddiddordeb i ddarparwyr dysgu yn y gwaith, sefydliadau addysg bellach ac eraill sy’n darparu Lefel 2 a 3

About this Event

Bydd yr weminar o ddiddordeb i ddarparwyr dysgu yn y gwaith, sefydliadau addysg bellach ac eraill sy’n darparu Lefel 2 a 3, Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cymwysterau ymarfer. Y nod yw rhoi cyfleoedd i ganolfannau gymryd rhan mewn gweithgareddau cefnogol a gofyn cwestiynau am ddarparu ac asesu’r cymhwyster.

Bydd y sesiwn o fudd i chi os ydych chi’n asesydd, yn hyfforddwr, yn athro neu’n helpu i sicrhau ansawdd, neu’n darparu cymwysterau mewn ystafell ddosbarth neu amgylchedd dysgu yn y gwaith.

Bydd yr weminar yn cael ei hwyluso gan Suzi Gray, Cynghorydd Technegol City & Guilds, a’i chefnogi gan Swyddog Pwnc o CBAC.

Bydd yr weminar yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr wneud y canlynol:

• Trafod y camau lliniaru a gytunwyd yn sgil Covid-19

• Gofyn cwestiynau am weinyddu’r asesiad mewnol, gan gynnwys argymhellion sy’n ymwneud â gweithgareddau safoni’r ganolfan, yn enwedig yn sgil y camau lliniaru a gytunwyd

• Cyfleoedd holi ac ateb

SYLWER

Bydd pawb sy’n cofrestru yn derbyn cyfarwyddiadau ymuno a manylion llinell dechnegol ar gyfer y sesiwn ar-lein hyd at 10 diwrnod cyn y digwyddiad. Er mwyn ymuno, bydd arnoch angen cyfrifiadur/gliniadur, mynediad i’r rhyngrwyd a seinyddion / clustffonau. NI fydd angen gwe-gamera na meicroffon arnoch chi. Byddwch yn gallu ymuno â’r cyfarfod o bell o’ch cartref a byddwch yn gallu rhwydweithio o bell â'r bobl eraill a fydd yn cymryd rhan a’n cyflwynwyr.

Mae hwn yn ddigwyddiad digidol a byddwch yn gallu llwytho’r holl ddeunyddiau perthnasol i lawr cyn ac ar ôl y sesiwn.

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, byddwn yn delio â’ch data personol yn ofalus ac yn gyfrinachol. Bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei rannu â darparwr y weminar Inset Online, dim ond er mwyn anfon cyfarwyddiadau ymuno a manylion y llinell gymorth dechnegol atoch cyn y sesiwn. Dim ond yn unol â’n polisi preifatrwydd byddwn yn prosesu eich data personol.

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved