Free

Are you Safe and Cybersecure?

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
A sad truth is that most of us will have been affected by at least one information security breach in our lifetimes.

About this Event

A sad truth is that most of us will have been affected by at least one information security breach in our lifetimes. On the news we regularly hear about hackers, whether it be nation-state involvement in voting systems or script-kiddies in their bedrooms attacking corporations. However, what often doesn’t make the news is the information security teams within organisations and their response and defences against such attackers.

In this talk, Laura Blackwell, Senior Cyber Security Analyst from Simply Business, will be giving an overview of what Infosec means, what we do behind the scenes, and how to tell if you have ever been affected!

This event is designed for people of all technical abilities, so please come along and feel free to ask any questions you might have!

A general plan for the session will be:

What is Infosec and what is the CIA triad?

What does Infosec mean in businesses?

Some examples of data breaches people may have heard of

How to tell if you have ever been affected by a breach

The ways some breaches were achieved

What Infosec do to prevent the main sources of attack

What sort of roles are there in information security?

Interested? Where do I start?

______________________________________

Yn anffodus, bydd y rhan fwyaf ohonom wedi cael ein heffeithio gan o leiaf un toriad diogelwch gwybodaeth yn ystod ein bywydau. Ar y newyddion rydym yn clywed yn rheolaidd am hacwyr, p'un a yw'n ymwneud â systemau pleidleisio cenedlaethol neu

haciwr maleisus dibrofiad yn eu hystafelloedd gwely yn ymosod ar gorfforaethau. Yr hyn nad sy'n cael eu nodi yn y newyddion yn aml yw’r timau diogelwch gwybodaeth o fewn sefydliadau, a’u hymateb a’u hamddiffynfeydd yn erbyn yr ymosodwyr hyn.

Yn y sgwrs hon, bydd Laura Blackwell, Uwch Ddadansoddwr Seiberddiogelwch yn Simply Business, yn rhoi trosolwg o'r hyn y mae Infosec yn ei olygu, yr hyn rydym yn ei wneud y tu ôl i'r llenni, a sut i ddarganfod a ydych erioed wedi cael eich effeithio!

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl o bob gallu technegol, felly dewch a gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych chi!

Dyma gynllun cyffredinol ar gyfer y sesiwn:

Beth yw Infosec a beth yw'r triad CIA?

Beth yw Infosec yn ei olygu mewn busnesau?

Rhai enghreifftiau o dorri data y gallai pobl fod wedi clywed amdanynt

Sut i ddweud a yw toriad erioed wedi effeithio arnoch chi

Y ffyrdd y cyflawnwyd rhai toriadau

Beth mae Infosec yn ei wneud i atal y prif ffynonellau o ymosodiad

Pa fath o rolau sydd mewn diogelwch gwybodaeth?

Diddordeb? Ble ydw i'n dechrau?

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved