Are Young people of North Wales work ready? Ydy pobl ifanc Gogledd Cymru yn barod at waith?

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Canolfan Busnes Conwy Business Week

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

                  


Dymunai’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Ffederasiwn y Busnesau Bach, roi cyfle i chi drafod pa gamau y dylem fod yn cymryd yng Ngogledd Cymru i fynd i'r afael â'r mater anodd o gefnogi anghenion cyflogwyr, yn ogystal a’r agenda mewn addysg, er mwyn sicrhau bod gweithlu'r dyfodol yn unigolion cyflawn gyda’r cymwysterau academaidd a sgiliau parod ar gyfer y byd gwaith.
 Fel rhanbarth, hoffem wneud mwy er mwyn rhoi sylw i anghenion cyflogadwyedd ieuenctid i sicrhau bod ein cyflogwyr yn cael gweithlu yn y dyfodol sydd â'r sgiliau priodol yn addas ar gyfer y cyfleoedd cyflogaeth; ar gyfer swyddi â thwf; sy'n ymateb i anghenion lleol; ac yn werthfawr i gyflogwr.
 Rydym yn eich annog i gymryd y cyfle hwn i achub y dyddiad ar gyfer Cynhadledd
Cyflogadwyedd Ieuenctid rhanbarthol cyntaf  fydd yn:

  • Dwyn ynghyd randdeiliaid sy'n rhan o'r Agenda Cyflogadwyedd Ieuenctid yng Ngogledd Cymru ac yn genedlaethol.
  • Gwrando ar arfer dda gan gyflogwyr rhanbarthol sydd yn deall y manteision o gynnig cyfleoedd i bobl ifanc.
  • Trafod goblygiadau’r newid yn nhrefn profiad gwaith a rhannu syniadau ynglŷn â sut i oresgyn hyn.
  • Gwerthuso'r sefyllfa bresennol yn y rhanbarth a chynllunio sut i weithredu agenda ar gyfer  blaenoriaethau’r      rhanbarth at y  dyfodol.
  • Ydych chi’n barod i rannu’r her ar gyfer gweithu’r dyfodol Gogledd Cymru


The North Wales Economic Ambition Board, in partnership with the Federation of Small Businesses, would like to give North Wales the opportunity to discuss what approach we should be taking in North Wales to address this difficult issue and how we can support both the employers needs, and the drivers in education, to ensure the future workforce is a well-rounded individual having both the academic qualifications and work ready skills.  
As a region, we would like to do more in order to address the needs of youth employability to ensure that our employers have a future workforce that has the appropriate skills which are fit for the employment opportunities; for jobs and growth; which respond to local needs; and that employer’s value.
We encourage you to take this opportunity to save the date for the inaugural regional Youth Employability Conference which will:

  • Bring together stakeholders involved in the Youth Employability Agenda in North Wales and nationally.
  • Hear about best practice from regional employer engagement and understand the advantages of offering      opportunities to young people.
  • Discuss the implications of the changes in work experience arrangements and share ideas around how to circumvent this.
  • Evaluate the current position within the region and plan how to implement changes that will shape the future agenda and regional priorities.
  • Share the challenge for North Wales’ future workforce 

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) yn grŵp ar y cyd o sefydliadau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

Rydym wedi ehangu dros y blynyddoedd diwethaf, gan weithio gyda mwy o bartneriaid ... gan gynnwys colegau lleol, prifysgolion ym Mangor a Wrecsam, a Chyngor Busnes Gogledd Cymru.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac mae ein hamcanion allweddol yn cynnwys annog buddsoddiad busnes yng Ngogledd Cymru, gan helpu cwmnïau lleol i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi, ac annog sgiliau cysylltiedig â gwaith yn y rhanbarth.The North Wales Economic Ambition Board (NWEAB) is a collaborative group of private and public organisations in North Wales committed to promoting economic growth in Anglesey, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd and Wrexham.

We've expanded in recent years, working with more partners…including local colleges, universities in Bangor and Wrexham, and the North Wales Business Council.

We work closely with Welsh Government, and our key objectives include encouraging business investment into North Wales, helping local firms tap into supply chain opportunities, and encouraging work-related skills in the regionYr FSB yw’r grŵp pwyso ac ymgyrchu mwyaf yn y Deyrnas Unedig gan hyrwyddo a diogelu buddiannau gweithwyr hunangyflogedig a pherchnogion cwmnïau bach. Fe’i sefydlwyd yn 1974, a bellach mae ganddo tua 200,000 o aelodau drwy’r Deyrnas Unedig, gyda 3,000 o’r aelodau hynny yng Ngogledd Cymru.. 

Mae’r FSB hefyd yn cynnig amryw o fuddion o ansawdd uchel i’r aelodau yn cynnwys cyngor cyfreithiol am ddim, system fancio i fusnesau am ddim, diogelwch yn erbyn archwiliad treth a thribiwnlysoedd cyflogaeth yn ogystal â chyfraddau gostyngedig ar gyfer yswiriant, prosesu cardiau credyd, telegyfathrebu, postio a llawer mwy! Yn ogystal â hyn, cynhelir digwyddiadau rhwydweithio rheolaidd i aelodau ynghyd â seminarau a gweithdai wedi eu trefnu gan eu cangen leol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.fsb.org.uk neu cysylltwch â Michael Learmond, Rheolwr Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru FSB ar01745 362492, e-bost: northwales@fsb.org.ukThe FSB is the UK's largest campaigning pressure group promoting and protecting the interests of the self-employed and owners of small firms. Formed in 1974, it now has around 200,000 members throughout the UK, with 3,000 of those members in North Wales. 

The FSB also offers its members a range of high-quality benefits including free legal advice, free business banking, protection against tax investigation and employment tribunals as well as discounted rates for insurance, credit card processing , telecoms, mailings and much more!   In addition, members enjoy regular networking events, seminars and workshops arranged by their local branch.

For more information, visit www.fsb.org.uk or contact Michael Learmond, FSB North Wales Regional Development Manager on 01745 362492, email: northwales@fsb.org.uk 


Mae'r digwyddiad hon yn rhan o Wythnos Busnes Conwy trefnwyd gan Tim Cefnogi Busnes Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

This event is part of Conwy Business Week which has been organised by Conwy Business Support team Conwy County Borough Council


Share with friends
Date and Time
Location

Canolfan Busnes Conwy Business Week

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved