Sales Ended

Arfarnu a gwella ansawdd addysgu yn effeithiol/ Effectively evaluating and...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Arfarnu a gwella ansawdd addysgu yn effeithiol drwy ddefnyddio Continua Addysgu - yr offeryn hunan arfarnu i athrawon - Gareth Coombes

Hyfforddiant ar gyfer holl benaethiaid neu arweinwyr dysgu ysgolion y rhanbarth

Lle i un cynrychiolydd o bob ysgol


Hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg ond deunyddiau i gyd ar gael yn y Gymraeg

Crynodeb o’r Cynnwys:

 • Gareth Coombes, Ymgynghorydd Annibynnol i gynnig hyfforddiant i bob arweinydd ysgol / addysgu ar draws y rhanbarth ar ddefnydd effeithiol o gontinwwm addysgu a dysgu.
 • Bwriad yr hyfforddiant yw cefnogi arweinwyr wrth ymgymryd â gwella addysgu ar gyfer dysgu mewn ffordd strwythuredig a chynaliadwy
 • Bydd yn galluogi arweinwyr i adnabod yn glir gryfderau a'r meysydd sydd angen eu gwella o fewn ymarfer athrawon unigol ac ysgol gyfan, ac wedyn i gymryd y camau angenrheidiol i godi safonau.

Nod:

 • Datblygu athrawon ac arweinwyr i arfarnu a monitro eu safonau a'u dulliau addysgu yn gywir ac yn gyson a chynllunio'n effeithiol ar gyfer gwelliannau pellach
 • Athrawon unigol o fewn ysgolion i fod yn gyfrifol am eu datblygiad dysgu a phroffesiynol eu hunain
 • Codi safonau addysgu a lleihau amrywiaeth mewn safonau addysgu mewn ysgolion cynradd ar draws y rhanbarth
Effectively evaluating and improving teaching quality using the self evaluation tool for teachers Teaching Continua - Garerth Coombes

Training for all primary school headteachers or leaders of learning

1 representative from each school

English presentation but Welsh and English materials and toolkit available

Summary of content:

 • Gareth Coombes, Independent Adviser to offer training to all school/ teaching leaders across the region on effective use of teaching and learning continua.
 • The course sets out to support leaders in undertaking the role of improving teaching for learning in a structured and sustained manner.
 • It will enable leaders to determine the specific strengths and areas in need of improvement in individual teachers and whole school practices. It will also help schools to take the necessary action to raise standards.

Aims:

 • Develop teachers’ and leaders to evaluate and monitor their teaching standards and methods accurately and consistently and plan effectively for further improvements
 • Individual teachers within schools to become responsible for their own learning and professional development
 • Raise teaching standards and reduce variance in teaching standards within primary schools across the region

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved