Art Club

Art Club

Actions and Detail Panel

£6

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Join us for our regular art club where our youngest visitors can explore their creativity and be inspired by our exhibitions.

About this event

This season, participants will look at themes of mapping the self and identity through exploring materials used by three of the featured artists.

17 July 2022

The participants will create paintings on eclectic patterned textiles to create their own pieces of art inspired by the quilted works of Sanford Biggers.

21 August 2022

Taking inspiration from Jamie Lewis’s work Dusk Slug, the participants will create sculptures that combine clay and found objects. We invite you to bring your own objects to transform into a work of art!

18 September 2022

Through assembling structures and combining them with weaving and collage to explore identity and storytelling, this multimedia workshop will take inspiration from the work of Enam Gbewonyo.

Aimed for participants between the ages of 6-11. Parents, guardians, or carers can attend the workshop if needed without additional payment. Children under the age of 8 must be accompanied by a legal guardian.

The workshop at 10:30 is a Quiet Session designed for children with additional needs, or children who would rather work in a quieter space. They will have their own work space in the Learning Studio to be creative!

COVID-19 Safety Information for Workshop Participants, Parents, Guardians and Carers, Educational Institutions and Educational Groups for Visits to MOSTYN Gallery

The following good practice protocols and procedures were designed to ensure safety and wellbeing of any visiting groups.

  1. If you show any symptoms of COVID-19 please do not attend the workshop. You will be refunded the charge if you are unable to attend due to symptoms.
  2. Fresh materials will be used in each workshop to prevent cross-contamination.
  3. Before and after each workshop the Learning Studio will be cleaned thoroughly.
  4. All site visitors will be expected to use hand sanitiser on arrival and departure, avoiding shaking hands and physical contact, etc.
  5. Face coverings are no longer a requirement for visitors, however we still advise that people still wear them especially within 2-meter distance from others.

Please contact engagement@mostyn.org if you require more information on our COVID-19 policy or would like to request additional access support.

Y tymor yma fydd y cyfranogwyr yn edrych ar themâu mapio’r hunan a hunaniaeth trwy archwilio deunyddiau sydd wedi cael eu defnyddio gan dri artist o’r arddangosfa.

Gorffennaf 17 2022

Fydd y cyfranogwyr yn creu paentiadau ar decstilau patrymog i greu gwaith celf eu hunain wedi cael eu hysbrydoli gan waith cwilt Sanford Bigger.

Awst 21 2022

Gan gymryd ysbrydoliaeth o waith Jamie Lewis, Dusk Slug, fydd y cyfranogwyr yn creu cerfluniau sydd yn cyfuno clai a gwrthrychau. Rydym yn gwahodd chi i ddod ach gwrthrychau eich hunain i’w trawsnewid i weithiau celf.

Medi 18 2022

Trwy gydosod strwythurau a’u cyfuno gyda gwehyddu a gludwaith i archwilio hunaniaeth a straeon, bydd y gweithdy amlgyfrwng hwn yn cymryd ysbrydoliaeth o waith Enam Gbewonyo.

Wedi'i anelu tuag at gyfranogwyr rhwng yr oedran o 6-11. Gall rhieni, gwarcheidwaid neu ofalwyr fynychu'r gweithdy os oes angen heb daliad ychwanegol. Mae’n rhaid i blant o dan 8 oed fod yng nghwmni gwarcheidwad cyfreithiol.

Mae’r gweithdy 10:30 yn Sesiwn Dawel wedi cael ei ddylunio ar gyfer plant gydag anghenion ychwanegol, neu blant sy'n well ganddynt weithio mewn lle mwy tawel. Bydd gan bob plentyn bwrdd gwaith eu hunain yn y Stiwdio Ddysgu i fod yn greadigol!

Gwybodaeth Diogelwch COVID-19 ar gyfer Cyfranogwyr Gweithdai, Rhieni, Gwarcheidwaid a Gofalwyr, Sefydliadau Addysgol a Grwpiau Addysgol ar gyfer Ymweliadau ag Oriel MOSTYN.

Dyluniwyd y protocolau a’r gweithdrefnau arfer da i sicrhau diogelwch a lles unrhyw grwpiau sy’n ymweld.

  1. Os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau o COVID-19 peidiwch â mynychu'r gweithdy. Cewch eich ad-dalu os na allwch ddod oherwydd symptomau.
  2. Fydd deunyddiau glan yn cael eu defnyddio ym mhob gweithdy i atal traws-halogiad.
  3. Cyn ac ar ôl pob gweithdy bydd y Stiwdio Dysgu yn cael ei glanhau'n drylwyr.
  4. Disgwylir i bob ymwelydd defnyddio glanweithydd dwylo wrth gyrraedd a gadael, gan osgoi ysgwyd llaw a chyswllt corfforol, a.y.b.
  5. Nid yw orchuddion hwyneb yn ofynnol i ymwelwyr, ond rydym yn cynghori bod pobl dal i’w wisgo yn enwedig o fewn pellter o 2-fetr oddi wrth ei gilydd.

Cysylltwch â ni engagement@mostyn.org os oes angen mwy o wybodaeth ar ein protocolau COVID-19 neu os hoffech ofyn am gymorth mynediad ychwanegol.

Share with friends