Art of Health & Wellbeing, Training and Networking Seminar / Seminar Rhwydweithio ac Hyfforddiant, Celfyddyd mewn Iechyd a Lles
£0 – £11
Art of Health & Wellbeing, Training and Networking Seminar / Seminar Rhwydweithio ac Hyfforddiant, Celfyddyd mewn Iechyd a Lles

Art of Health & Wellbeing, Training and Networking Seminar / Seminar Rhwydw...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

STORIEL

Ffordd Gwynedd

Bangor, United Kingdom

View Map

Event description

Description

*Cymraeg isod*

Art of Health & Wellbeing, Training and Networking Seminar.   Join Helfa Gelf & Engage Cymru for a day at Storiel, Bangor's Museum & Art Gallery.

Aims:  

 • To explore inspiring and innovative practice in the field of arts and health in North Wales and beyond
 • To offer a range of inspiring practical workshops delivered by experts in the field of arts, health and wellbeing
 • Support delegates with their continuing professional development including signposting to key Welsh policy and agendas, and North Wales counties’ initiatives and programmes
 • Encourage valuable networking opportunities

Target Audience:            Artists, arts organisations, health professionals, arts facilitators/coordinators.

Speakers and facilitators:-

 • Claire Ford, creator of “We engAGE” - Digital Creativity for Older People inspiring curiosity and engagement
 • Teri Howson, Bangor University ‘Dementia & Imagination’- Theatre practitioner interested in using place, the senses and participation to create therapeutic experiences
 • Dr Maria Hayes, an award winning artist and educator, who successfully project managed Arteffact 2015 in North Wales
 • Sian Fitzgerald, Arts Development Officer, Denbighshire County Council – Lost in Art – a four county programme initiated by Denbighshire County Council for people with dementia and their carers
 • Gwawr Roberts, Arts Development Officer, Gwynedd County Council
 • Liz Aylett, BCUHB Head of Arts Therapies and Programme Manager Creative Well
 • Andrea Davies, BCUHB Arts in Health and Wellbeing Coordinator, Creative Well programme
 • Angela Rogers, engage Cymru – The All Wales Arts Health & Wellbeing Network
 • Katie Trent, Training Coordinator, Helfa Gelf

The afternoon session will provide an opportunity to participate in practical workshops where you will receive taster sessions that can be delivered to client groups

Light lunch and refreshments included

More information see https://helfagelf.co.uk/events


Seminar Rhwydweithio ac Hyfforddiant, Celfyddyd mewn Iechyd a Lles.

Ymunwch â Helfa Gelf & Engage Cymru am ddiwrnod yn Storiel, Amgueddfa ac Oriel Gelf Bangor. 

Amcanion:  

 • Archwilio gwaith ysbrydolgar ac arloesol ym maes y celfyddydau a iechyd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt
 • Cynnig amrywiaeth o weithdai ymarferol ysbrydolgar wedi'u darparu gan arbenigwyr ym maes y celfyddydau, iechyd a lles
 • Cefnogi cyfranogwyr yn eu datblygiad proffesiynol parhaus, gan gynnwys ystyriaeth o bolisïau ac agendâu Cymreig allweddol a rhaglenni a mentrau siroedd Gogledd Cymru
 • Hybu a chynnig cyfleoedd gwerthfawr i rwydweithio

Cynulleidfa Darged:Artistiaid, sefydliadau celfyddydol, gweithwyr iechyd proffesiynol, hwyluswyr / cydlynwyr yn y celfyddydau.

Siaradwyr a hwyluswyr:

 • Claire Ford, crëwr "We engAGE" - Creadigrwydd Digidol ar gyfer Pobl Hŷn sy’n hybu chwilfrydedd a chysylltedd
 • Teri Howson,Prifysgol Bangor, TheatrDementia & Dychymyg -gweithiwr proffesiynol sy'n ymddiddori yn y defnydd o le, y synhwyrau a chyfranogiad er mwyn creu profiadau therapiwtig
 • Dr Maria Hayes, artist ac addysgwr gwobrwyol, a oedd yn gyfrifol am reoli prosiect llwyddianusArteffact2015 yng Ngogledd Cymru
 • Sian Fitzgerald, Swyddog Datblygu'r Celfyddydau, Cyngor Sir Ddinbych -Ar goll mewn mewn Celfyddyd- un o raglenni Cyngor Sir Ddinbych a gyflwynwyd mewn pedair sir i bobl â dementia a'u gofalwyr
 • Gwawr Roberts, Swyddog Datblygu'r Celfyddydau, Cyngor Sir Gwynedd 
 • Liz Aylett, Pennaeth Therapïau Celf BIPBC a Rheolwr Rhaglen'Lles Creadigol'
 • Andrea Davies, Cydlynydd Y Celfyddydau, Iechyd a Lles BIPBC,rhaglen'Lles Creadigol'
 • Angela Rogers, engage Cymru - Rhwydwaith Cymru-gyfan ar gyfer y Celfyddydau, Iechyd a Lles
 • Katie Trent, Cydlynydd Hyfforddiant, Helfa Gelf

Bydd sesiwn y prynhawn yn gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol lle byddwch yn cael blas o sesiynau y gellir eu cyflwyno wedi hynny i grwpiau o gleientiaid.

Cinio ysgafn a lluniaeth yn gynwysedig

Mwy o wybodaeth: Helfa Gelf

--------------------------------------------------

FAQs

What are my transport/parking options getting to the event?

Public Transport Information / Gwybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus, http://www.traveline.cymru/
From Storiel the central bus station is 1 minute walk while Bangor train station is 12 minutes walk.

Lift Share: If you are able to offer or would like to receive a lift please let Katie know

There is no free car parking at Storiel.  2 parking space for blue badge holders.  The nearest all day parking to Storiel is Euro Car Park, Cathedral, Glanrafon, Bangor, LL57 1L , £3 all day.  For more info on car parking in Bangor see: Parking Info  (NB: Storiel is next to the North Wales Police)

What can I bring to the event?

Notebook & pen / llyfr nodiadau a phen

Where can I contact the organiser with any questions?

katie@helfagelf.co.uk  or  cymru@engage.org

 

ACWLottery logo

Share with friends
Date and Time
Location

STORIEL

Ffordd Gwynedd

Bangor, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved