£52.49

Artificial Intelligence: Challenges, Opportunities & Research Agenda

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

School of Management, Swansea University

Bay Campus

Fabian Way

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

A Workshop on Artificial Intelligence (AI): Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research and Practice

Organised by

Emerging Markets Research Centre (EMaRC)[1] and Swansea i-Lab (Innovation Lab)[2], School of Management, Swansea University, UK

Workshop Co-Chairs

 • Professor Yogesh K Dwivedi, Emerging Markets Research Centre, School of Management, Swansea University, UK
 • Professor Mike Williams, Swansea i-Lab (Innovation Lab), School of Management, Swansea University, UK
 • Professor Nripendra P Rana, Emerging Markets Research Centre, School of Management, Swansea University, UK
 • Dr D Laurie Hughes, Emerging Markets Research Centre, School of Management, Swansea University, UK
 • Dr Hatice Kizgin, Emerging Markets Research Centre, School of Management, Swansea University, UK

Workshop Overview

As far back as the industrial revolution, great leaps in technical innovation succeeded in transforming numerous manual tasks and processes that had been in existence for decades where humans had reached the limits of physical capacity. Artificial Intelligence (AI) offers this same transformative potential for the augmentation and potential replacement of human intelligence within a wide range of industrial, intellectual and social applications. The pace of change for this new AI technological age is staggering, with new breakthroughs in algorithmic machine learning and autonomous decision making engendering new opportunities for continued innovation.

The ability for AI to overcome some of the computationally intensive, intellectual and even creative limitations of humans, opens up new application domains within manufacturing, health, finance and education with resulting impacts on productivity and performance. AI enabled systems within organisations are expanding rapidly, transforming business (Daugherty & Wilson 2018; Miller 2018) and extending their reach into what would normally be seen as exclusively human domains. However, whilst this disruptive potential for some may be the next stage of an exciting technological phase, for other sections of society impacted by the redesign of business models and change of interaction, AI is a threat to society, a job killer and a backward step for the human race (Cellan-Jones 2014; Rawlinson 2015). Society is yet to fully grasp many of the ethical considerations associated with AI and its wider impact on human life and culture (Duan et al. 2019).

This workshop aims to bring together a variety of disciplines and a community for the advancement of knowledge regarding opportunities and challenges posed by fast emergence and applications of Artificial Intelligence in various domains. To achieve this goal, we are inviting researchers, practitioners from both private and public sectors for presenting their ideas and thoughts at the Workshop on the theme of “Artificial Intelligence (AI): Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research and Practice” to be held at the School of Management, Swansea University, UK on 13th June 2019.

Invited Experts and Workshop Contributors

 • Keynote speaker: Mr Lee Waters AM, Deputy Minister for Economy and Transport, National Assembly for Wales
 • Professor John Edwards, Operations & Information Management Department, Aston Business School, Birmingham, UK
 • Professor Biagio Lucini, Department of Mathematics, Swansea University, UK
 • Professor Yanqing (Yan) Duan - Business and Management Research Institute (BMRI), University of Bedfordshire, UK
 • Mr Santosh Misra, CEO, Tamil Nadu e-Governance Agency & Commissioner of e-Governance, Government of Tamil Nadu, India
 • Dr Paul Walton - Capgemini UK Ltd, Surrey, UK
 • Dr Adam Zachary Wyner, Associate Professor of Law and Computer Science, Swansea University, UK
 • Dr Kenneth Le Meunier-Fitzhugh, Norwich Business School, University of East Anglia, UK
 • Dr Emmanuel Mogaji, Department of Marketing, Events and Tourism, University of Greenwich, UK
 • Dr Spyros Samothrakis, School of Computer Science and Electronic Engineering (CSEE), University of Essex, UK
 • Ms Sarah Al-Hanfy, Innovate UK
 • Mr Peter Jones, Deputy Director Digital Health and Care Welsh Government
 • Ms Kimberley Littlemore, Director of PocketMedic, UK
 • Mr Chris Reeves, Country Digitisation Director, Cisco UK & Ireland
 • Mr Adam Wedgbury, Team Leader for Cyber Security Innovation, Airbus
 • Mr Peter Chow, AI & Cloud Product Design Manufacturing & Inspection, Fujitsu UK
 • Dr Annie Tubadji, University of the West of England, Bristol, UK
 • Mr Toby White, CEO of Artimus, Cardiff, UK
 • Mr Lee Waters AM, Deputy Minister for Economy and Transport, National Assembly for Wales

Workshop Activities

 • Short presentations by invited experts
 • A panel discussion on the workshop theme

Workshop Administrator

Interested in attending this workshop?

This workshop is open for attendance and participation to both academics and practitioners. Please contact Amy Jones or Professor Yogesh Dwivedi if you are interested in attending this workshop.

 • Workshop Registration Fee: £50 +£2.49 booking fee
 • Registration Due Date: 25th May 2019

References

Cellan-Jones, R. (2014). Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind. Retrieved from https://www.bbc.co.uk/news/technology-30290540

Daugherty, P. R., & Wilson, H. J. (2018). Human+ Machine: Reimagining Work in the Age of AI, Harvard Business Press.

Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data–evolution, challenges and research agenda. International Journal of Information Management, 48, 63-71

Miller, T. (2019). Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. Artificial Intelligence, 267, 1-38.

Rawlinson, K. (2015). Microsoft's Bill Gates insists AI is a threat. Retrieved from https://www.bbc.co.uk/news/31047780


[2] https://www.swansea.ac.uk/som/research/researchcentres/i-lab/Gweithdy ar Ddeallusrwydd Artiffisial: Heriau a Chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ac Agenda ar gyfer Ymchwil ac Ymarfer

Trefnwyd gan

Y Ganolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd ac i-Lab (Labordy Arloesi) Abertawe, yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, y DU

Cyd-gadeiryddion y Gweithdy

 • Yr Athro Yogesh K Dwivedi, Y Ganolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd, yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, y DU
 • Yr Athro Mike Williams, i-Lab (Labordy Arloesi) Abertawe, yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe y DU
 • Yr Athro Nripendra P Rana, Y Ganolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd, yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, y DU
 • Dr D Laurie Hughes, y Ganolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd, yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, y DU
 • Dr Hatice Kizgin, Y Ganolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd, yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, y DU

Trosolwg o'r Gweithdy

Mor bell yn ôl â'r chwyldro diwydiannol, llwyddodd camau bras mewn arloesi technolegol i drawsnewid nifer o dasgau a phrosesau ymarferol a oedd wedi bodoli ers degawdau lle'r roedd pobl wedi cyrraedd terfyn eu gallu corfforol. Mae Deallusrwydd Artiffisial yn cynnig yr un math o botensial trawsnewid i ychwanegu at ddeallusrwydd dynol ac, o bosib, ei ddisodli, mewn amrywiaeth eang o weithrediadau diwydiannol, deallusol a chymdeithasol. Mae cyflymdra newid yn yr oes dechnolegol newydd hon o ddeallusrwydd artiffisial yn syfrdanol, gyda datblygiadau newydd ym maes dysgu peirianyddol algorithmig a phenderfynu awtomataidd, yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer gwelliant parhaus.

Mae gallu deallusrwydd artiffisial i oresgyn rhai o'r heriau cyfrifiadol dwys, deallusol a hyd yn oed creadigol sydd y tu hwnt i allu dynol yn agor meysydd gweithredu newydd posib mewn gweithgynhyrchu, iechyd, cyllid ac addysg, gan greu effaith ar gynhyrchiant a pherfformiad. Mae systemau a weithredir gan ddeallusrwydd artiffisial yn ehangu'n gyflym mewn sefydliadau, gan drawsnewid busnes (Daugherty & Wilson 2018); Miller 2018) ac estyn eu cyrhaeddiad i feysydd a fyddai'n cael eu hystyried fel arfer yn feysydd dynol yn unig. Fodd bynnag, er y gallai rhai weld y potensial aflonyddu hwn fel cam nesaf cyfnod technolegol cyffrous, i rannau eraill o gymdeithas sy'nwynebu effeithiau ail-ddylunio modelau busnes a newid dulliau rhyngweithio, mae deallusrwydd artiffisial yn fygythiad i gymdeithas, sy'n lladd swyddi ac yn gam yn ôl ar gyfer dynolryw. (Cellan-Jones 2014; Rawlinson 2015). “Society is yet to fully grasp many of the ethical considerations associated with AI and its wider impact on human life and culture” (Duan et al. (Duan et al.) 2019).

Nod y gweithdy hwn yw dod ag amrywiaeth o ddisgyblaethau ynghyd a chreu cymuned er mwyn gwella gwybodaeth ynghylch y cyfleoedd a'r heriau sy'n deillio o ddatblygiad cyflym a chymwysiadau deallusrwydd artiffisial mewn meysydd amrywiol. I gyflawni'r nod hwn, rydym yn gwahodd ymchwilwyr ac ymarferwyr o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat i gyflwyno eu syniadau a'u meddyliau yn y gweithdy ar y thema "Deallusrwydd Artiffisial: Heriau a Chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ac Agenda ar gyfer Ymchwil ac Ymarfer" i'w gynnal yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol, y DU ar 13 Mehefin 2019.

Arbenigwyr a Chyfranwyr Gwadd

 • Yr Athro John Edwards, Adran Gweithrediadau a Rheoli Gwybodaeth, Ysgol Fusnes Aston, Birmingham, y DU
 • Yr Athro Biagio Lucini, Adran Fathemateg, Prifysgol Abertawe, y DU
 • Yr Athro Yanqing (Yan) Duan - Y Sefydliad Ymchwil Busnes a Rheoli (BMRI), Prifysgol Swydd Bedford, y DU
 • Mr Santosh Misra, Prif Swyddog Gweithredu, Asiantaeth e-Lywodraethu Tamil Nadu a Chomisiynydd e-Lywodraethu, Llywodraeth Tamil Nadu, India
 • Dr Paul Walton - Capgemini UK Ltd, Surrey, y DU
 • Dr Adam Zachary Wyner, Athro Cysylltiol y Gyfraith a Chyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe, y DU
 • Dr Kenneth Le Meunier-Fitzhugh, Ysgol Fusnes Norwich, Prifysgol East Anglia, y DU
 • Dr Emmanual Mogaji, Adran Marchnata, Digwyddiadau a Thwristiaeth, Prifysgol Greenwich, y DU
 • Dr Spyros Samothrakis, Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig (CSEE), Prifysgol Essex, y DU
 • Peter Chow, AI & Chynhyrchu ac Archwilio, Dylunio Cynnyrch
 • Adam Wedgbury, Arweinydd technegol ar gyfer AI a Arloesedd
 • Peter Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd a Gofal Digidol, Llywodraeth Cymru
 • Kimberley Littlemore, Cyfarwyddwr, PocketMedic
 • Chris Reeves, Cyfarwyddwr, Digideiddio Cenedlaethol, Cisco UK a’r Iwerddon
 • Avril Lewis, Rheolwr gyfarwyddwr (yn arwain panel sector technoleg wybodaeth Llywodraeth Cymru)
 • Sarah Al-Hanfy, Pennaeth AI, Innovation UK

Gweithgareddau'r Gweithdy

 • Cyflwyniadau byr gan arbenigwyr gwadd
 • Trafodaeth panel am thema'r gweithdy

Gweinyddwr y Gweithdy

Oes gennych ddiddordeb yn y gweithdy hwn?

Mae croeso i academyddion ac ymchwilwyr ddod i'r gweithdy hwn a chymryd rhan ynddo. Cysylltwch ag Amy Jones neu'r Athro Yogesh Dwivedi os oes gennych ddiddordeb mewn dod i'r gweithdy hwn.

 • Ffi Gofrestru am y Gweithdy: £50
 • Dyddiad Olaf i Gofrestru: 25 Mai 2019

Cellan-Jones, R. (2014). Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind. Adalwyd o https://www.bbc.co.uk/news/technology-30290540

Daugherty, P. R., & Wilson, H. J. (2018). Human+ Machine: Reimagining Work in the Age of AI, Harvard Business Press.

Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data–evolution, challenges and research agenda. International Journal of Information Management, 48, 63-71

Miller, T. (2019). Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. Artificial Intelligence, 267, 1-38.

Rawlinson, K. (2015). Microsoft's Bill Gates insists AI is a threat. Adalwyd o https://www.bbc.co.uk/news/31047780

Share with friends

Date and Time

Location

School of Management, Swansea University

Bay Campus

Fabian Way

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved