Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Peak

The Old School

Brecon Road

Crickhowell

NP8 1DG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

NAWR Artist Toolkit

Overview
The sessions are open to all creative practitioners who are seeking guidance on collaborating with schools. It will be an opportunity to gain useful background information on the rapidly changing curriculum and unpick how artists can best support a school community to expand their creative potential.

The sessions will include;

  • An overview of Creative Learning through the Arts – an Action Plan for Wales and the funding opportunities available to schools.
  • A curriculum in transition – how the arts can support this.
  • Building connections with schools.
  • Practicalities – contracts, risk assessments, insurance, health and safety, safeguarding, invoicing and payments.

Facilitators

Louise Morgan is a NAWR Arts Champion. She works part time as an art and design teacher in a special setting for secondary age young people with emotional difficulties. Louise has been part of both the Lead Creative School and Creative Collaboration programme funded through the Arts Council of Wales, Creative Learning through the Arts programme.

Bethan Page is a NAWR Arts Champion, a Creative Agent on the Arts Council of Wales' Creative Learning scheme and a Freelance Arts Consultant. Bethan's portfolio also includes programming Criw Celf (an ACW funded project for more able and talented pupils aged 12-18) for Oriel Davies Newtown.

Pecyn Cymorth NAWR i Artistiaid

Trosolwg

Mae'r sesiynau ar agor i bob ymarferwr creadigol sy'n chwilio am arweiniad ar gydweithio hefo ysgolion. Bydd yn gyfle i gael gafael ar wybodaeth gefndirol ddefnyddiol ar y newidiadau sydd ar ddigwydd yn y cwricwlwm ac i ddarganfod sut gall ymarferwyr creadigol gefnogi cymuned ysgol i ehangu eu potensial creadigol.

Bydd y sesiynau yn cynnwys:

Trosolwg o gynllun Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau - Cynllun
Gweithredu i Gymru a'r cyfleoedd i ysgolion ymgeisio am arian.

Cwricwlwm sy'n trawsnewid – sut gall y celfyddydau gefnogi hyn.

Creu cysylltiadau hefo ysgolion.

Camau ymarferol - cytundebau, asesiadau risg, yswiriant, iechyd a diogelwch, diogelwch plant, anfonebu a thaliadau. Hwyluswyr

Mae Louise Morgan yn Bencampwr Celfyddydau i NAWR. Mae'n gweithio rhan amser fel athrawes celf a dylunio mewn ysgol arbennig i bobl ifanc hefo anawsterau emosiynol. Mae Louise wedi bod yn rhan o'r Cynllun Dysgu Creadigol a Chynllun Cydweithredu Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Bethan Page yn Bencampwr Celfyddydau i NAWR, yn Asiant Creadigol ar Gynllun Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau ac yn Ymgynghorydd Celf Lawrydd. Mae portffolio Bethan hefyd yn cynnwys rhaglennu prosiect Criw Celf (prosiect sy'n cael ei ariannu gan CCC i ddisgyblion rhwng 12-18 oed sy'n fwy abl a thalentog mewn Celf) i Oriel Davies Y Drenewydd.

Share with friends

Date and Time

Location

Peak

The Old School

Brecon Road

Crickhowell

NP8 1DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved