£15 – £35

Asesiad Risg ar Leoliad / Risk Assessment on Location 4 Creatives

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hastings House

Fitzalan Place

Cardiff

Cardiff

CF24 0BL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Asesiad Risg ar leoliad


Mae'r sesiwn ryngweithiol hon wedi 'i chynllunio ar gyfer y rhai sy'n trefnu digwyddiadau, gigs neu saethiadau y tu allan i amgylchedd theatr neu stiwdio sefydlog. Mae'n egluro beth sydd angen ei ystyried wrth ysgrifennu asesiad risg a sut i addasu'r asesiad pan fydd amgylchiadau'n newid. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.

Yn ystod y ddwy awr a hanner byddwn yn trafod theori asesu risg a'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar wahanol lefelau cynhyrchiad/digwyddiad.

Bydd y gweithdy'n cynnwys elfennau ymarferol o ysgrifennu asesiad risg gan ddefnyddio sefyllfaoedd a roddir.

Bydd enghreifftiau a chwestiynau ymarferol gan gyfranwyr yn cael eu hannog yn amodol ar yr amser sydd ar gael.

Erbyn diwedd y sesiwn dylech fod yn gallu:
Diffinio perygl a'r risg
Esbonio beth sy'n ffurfio cymhwysedd
Defnyddio matrics risg
Nodi sut i reoli risg
Ysgrifennu asesiad risg
Egluro beth yw ystyr rhesymol ymarferol
Disgrifio beth yw asesiad risg deinamig
Amlinelli beth yw canfyddiad risg

Nid yw'r gweithdy hwn yn cael ei asesu na'i achredu'n ffurfiol.


Risk Assessment on Location 4 Creatives

This interactive session is designed for those who organise events, gigs or shoots outside of a static theatre or studio. It explains what needs to be considered when writing a risk assessment and how to adapt the assessment when circumstances change. No prior knowledge required.

During the two and a half hours we shall discuss the theory of risk assessment and the legal responsibilities at the various levels of a production / event.

The workshop will include practical elements of writing a risk assessment using given scenarios.

Practical examples and questions from participants will be encouraged subject to the time available.

By the end of the session you should be able to:
Define a hazard and the risk
Explain what makes up competence
Use a risk matrix
Identify how to control risk
Write a risk assessment
Clarify what reasonably practicable means
Describe what is a dynamic risk assessment
Outline what is risk perception

This workshop is not formally assessed or accredited.Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.
Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentially


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.ukShare with friends

Date and Time

Location

Hastings House

Fitzalan Place

Cardiff

Cardiff

CF24 0BL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved