ATMPs – The Landscape, Challenges & Opportunities in Wales

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
ATMP – Y Diwedd, yr Heriau a’r Cyfleoedd yng Nghymru | ATMPs – The Landscape, Challenges & Opportunities in Wales

About this event

Mewn partneriaeth â Therapïau Datblygedig Cymru, hoffai Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein sy’n canolbwyntio ar y dirwedd Therapïau Uwch yng Nghymru a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig i ofal iechyd, y byd academaidd a diwydiant.

Bydd ‘ATMP – Y Dirwedd, yr Heriau a’r Cyfleoedd yng Nghymru’ yn cael ei gadeirio gan Cath O’Brien MBE (Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Gwaed Cymru ac Aelod o Fwrdd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru), ynghyd â’r aelodau canlynol o’r panel:

 • Dr Mark Briggs, Pennaeth Therapi Genynnol a Chelloedd – Gwasanaeth Gwaed Cymru
 • Yr Athro Steve Conlan, Athro Bioleg Foleciwlaidd a Chelloedd - Prifysgol Abertawe
 • Len Richards, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Dr Ceri Jones, Consultant Haematologist, Cardiff & Vale University Health Board

Bydd ein panel gwesteion o arbenigwyr clinigol, academaidd, diwydiant a llunio polisïau yn gwneud y canlynol

 • Rhoi darlun o’r dirwedd bresennol drwy rannu astudiaethau achos a gwybodaeth am waith ATMP yng Nghymru ar hyn o bryd.
 • Rhannu manylion o ymchwil arloesol diweddar gan Therapïau Datblygedig Cymru a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.
 • Tynnu sylw at yr heriau y mae clinigwyr a’r diwydiant yn eu hwynebu gan nad yw gwasanaethau gofal iechyd wedi’u ffurfweddu i dderbyn, mabwysiadu a defnyddio’r therapïau hyn yn eang ac yn rheolaidd.
 • Edrych ar y newidiadau sydd eu hangen o ran y daith o’r ‘fainc i ochr y gwely a thu hwnt’ er mwyn sicrhau bod claf yn cael mynediad teg at y therapïau trawsnewidiol hyn o fewn GIG Cymru.
 • Rhoi darlun o’r sefyllfa unigryw y mae Cymru ynddi gyda’i grŵp agos a rhyngweithiol o arbenigwr amlddisgyblaethol ym maes Cynnyrch Meddyginiaethol Therapïau uwch.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Saesneg

______________________________________________________________________________

In partnership with Advanced Therapies Wales, Life Sciences Hub Wales would like to invite you to an online event focusing on the Welsh Advanced Therapies landscape and the opportunities it presents for healthcare, academia and industry.

‘ATMPs – The Landscape, Challenges & Opportunities in Wales’ will be chaired by Cath O’Brien MBE, (Director, Welsh Blood Service and Board member, Life Sciences Hub Wales), who will be joined by panel members:

 • Dr Mark Briggs, Head of Cell and Gene Therapy – Welsh Blood Service
 • Prof. Steve Conlan, Professor of Cell & Molecular Biology - Swansea University
 • Len Richards, Chief Executive, Cardiff & Vale University Health Board
 • Dr Ceri Jones, Consultant Haematologist, Cardiff & Vale University Health Board

Our guest panel of clinical, academic, industry and policymaking experts will:

 • Give a picture of the current landscape by sharing case studies and information on current ATMP work in Wales
 • Share details of recent innovative research from Advanced Therapies in Wales and future plans
 • Highlight the challenges that both clinicians and industry may face due to healthcare services that are not yet configured to accept, adopt and deploy these therapies on a broad and regular basis
 • Reflect on changes in the ‘bench to bedside and beyond’ journey that are required to ensure equitable patient access to these transformative therapies within NHS Wales
 • Give insight into the unique position Wales has with its close and interactive group of multidisciplinary experts in the field of Advance Therapies Medical Products

The event will take place in English

Date and time

Location

Online event

Organiser Life Sciences Hub Wales Ltd

Organiser of ATMPs – The Landscape, Challenges & Opportunities in Wales

Save This Event

Event Saved