Autism Awareness Workshop Part 2 Cardiff – Identifying and supporting pupil...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Open University in Wales

Custom House Street

Cardiff

CF10 1AP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn Gymraeg)

Free professional development sessions for school support staff

Come and join our free Saturday workshops running this spring and summer. Developed in partnership with Unison, this introductory workshop will be presented by a lecturer from The Open University School of Education, Childhood and Youth. This session will identify a range of autistic behaviours and how best to help their pupils and will help raise your confidence in the workplace and build a clear understanding of your roles and capabilities. Certificates are awarded at each session which build towards a dynamic CV and educational learning portfolio.

Autism Awareness Workshop Part 2 - Identifying and supporting pupils with autism

- Exploring the challenges faced by autistic pupils;

- Look at various methods to support them in school.

- Watch a range of videos of autistic children in learning environments

- Share our ideas and experiences of how various interventions could have been used.


Refreshments and lunch will be provided, please inform us of any dietary requirements by emailing: s.morris@unison.co.uk


We would like to keep you informed of future study opportunities at the OU/UNISON and other relevant information, please confirm that you would like to receive this information. Yes/No

Information you provide may also be used to help us plan and improve our services, we may contact you for the purposes of customer research.

Further information on the OU’s privacy policy is available at www.open.ac.uk/privacy. You can change your preferences at any time by contacting us. UNISON's general privacy statement https://www.unison.org.uk/privacy-policy/Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Dewch i ymuno â’n gweithdai am ddim a gynhelir bob dydd Sadwrn y gwanwyn a’r haf hwn. Wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag Unsain, bydd yn helpu cynorthwywyr addysgu i ganfod ystod o ymddygiadau awtistig a’r ffordd orau o helpu’u disgyblion. ac adeiladu dealltwriaeth glir o’ch dyletswyddau a’ch galluoedd. Dyfernir tystysgrifau ym mhob sesiwn a fydd yn cyfrannu at bortffolio dysgu a CV dynamig.

Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 2 – Canfod a chynorthwyo disgyblion ag awtistiaeth

- Byddwn yn dechrau trwy archwilio’r sialensiau sy’n wynebu disgyblion awtistig,

- Gan symud ymlaen wedyn i ystyried gwahanol ddulliau o’u cynorthwyo yn yr ysgol.

- Byddwn yn gwylio amrywiaeth o fideos o blant awtistig mewn amgylcheddau dysgu

- ac yn rhannu ein syniadau a’n profiadau ynghylch sut y gellid bod wedi defnyddio gwahanol ymyriadau.

Darperir cinio a lluniaeth, rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion dietegol drwy e-bostio: s.morris@unison.co.uk


Hoffem roi gwybodaeth i chi am gyfleoedd astudio yn y Brifysgol Agored/UNISON yn y dyfodol a gwybodaeth berthnasol arall. Cadarnhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn dymuno derbyn y wybodaeth hon. Ydw /Na

Efallai y defnyddir y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i’n cynorthwyo i gynllunio a gwella ein gwasanaethau, ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi at ddibenion ymchwil cwsmer.

Mae modd cael rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd y Brifysgol Agored yn www.open.ac.uk/privacy. Gallwch newid eich dewisiadau unrhyw bryd drwy gysylltu â ni. https://www.unison.org.uk/privacy-policy/

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

TRAIN: The Open University in Wales is very close to Cardiff Central Station and walking distance from Queen Street Station.

CAR: There are several carparks nearby including St Davids shopping centre https://www.stdavidscardiff.com/car-park

John Lewis carpark accessible from Hayes Bridge Road

BUS There are bus stops located throughout Cardiff city centre depending on where you've travelled from.

Share with friends

Date and Time

Location

The Open University in Wales

Custom House Street

Cardiff

CF10 1AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved