Unavailable

Autumn Studio Course (yr 9s) - Criw Celf Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Canton

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

DescriptionCriw Celf Cardiff
Autumn Studio Course

If you are in year 9 from September and you are into art you might be interested in applying for the Criw Celf Cardiff Studio Course.

What is it?
A chance for young budding artists to work intensively over 4 weekends with 4 known working artists. This is a perfect opportunity for anyone interested in taking GCSE art & design, graphics or who is really keen on art and may not yet have been able to decide on their GCSE choices.

When is it?
The course will take place over 4 weekends from 10.00am – 2.00pm on:
Saturday 1 October & Sunday 2 October
Saturday 15 October & Sunday 16 October
Saturday 12 November & Sunday 13 November
Saturday 3 December & Sunday 4 December

You are expected to attend all of these dates.

How much does the course cost?
The full cost of the studio course (all 4 weekends) is £50. This will include a pack of artists’ materials to use in the run up to and in between weekend sessions. All materials will be provided for all of the sessions. Payment for the course will be taken when the places have been allocated – please do not pay until we confirm your place and send a payment request.

How can I apply?
If you would like to apply for a place on the studio course then please do so by reserving a free ticket here on Eventbrite and then send us an example of your art work and statement to bryony@artsactive.org.uk

Please tell us about the work you have submitted and why you have chosen it and why you would like to do the Criw Celf Cardiff Course and what your hope to get out of the experience. (see FAQs for more information).

The closing date for applications is Friday 15 July 5pm.

When will I know if I have been given a place on the course?
We will be letting all applicants know if they have a place on the course by email on Monday 18 July.

If you would like any more information about the course or about Criw Celf Cardiff please
contact Bryony Harris on 029 2087 8572 or email bryony@artsactive.org.uk

*******************************************************************************************************************************

FAQs
Submitting work

When completing the application for the Criw Celf Cardiff Autumn Studio course applicants will be asked to submit a piece of their art work. It should be a piece of which they are proud and about which they can write a very brief statement.

This can be an existing piece of work – it could be an example of recent art homework.

This can be work done in any medium - Paint, pencil, coloured pencil, charcoal, pastel, clay, digital media, textiles etc.

This can be a 3 dimensional piece – Please just take photograph of the work and send or email it to me.

This can be a scan or photograph of the original work that should be emailed to bryony@artsactive.org.uk

NB. Please make sure when submitting artwork that the Applicants name is clearly included in the email.


*******************************************************************************************************************************


Criw Celf Caerdydd
Cwrs Stiwdio’r Hydref

Os ydych chi ym mlwyddyn 9 o fis Medi ac yn mwynhau celf, efallai yr hoffech wneud cais i ddod ar Gwrs Stiwdio’r Hydref y Criw Celf.

Beth yw’r cwrs?
Mae’n gyfle i artistiaid newydd weithio’n ddiwyd dros 4 penwythnos gyda 4 artist adnabyddus sy’n gweithio ar hyn o bryd. Mae’n gyfle perffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd TGAU Celf a Dylunio, graffeg neu rywun sydd wrth ei fodd â chelf ond heb benderfynu eto pa bynciau TGAU y mae am eu gwneud.

Pryd bydd y cwrs?
Bydd y cwrs yn digwydd dros 4 penwythnos o 10.00am - 2.00pm ar:
Dydd Sadwrn 1 Hydref a Dydd Sul 2 Hydref
Dydd Sadwrn 15 Hydref a Dydd Sul 16 Hydref
Dydd Sadwrn 12 Tachwedd a Dydd Sul 13 Tachwedd
Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr a Dydd Sul 4 Rhagfyr

Disgwylir i chi fynychu pob un o'r dyddiadau hyn.

Beth yw pris y cwrs?
Pris llawn y cwrs stiwdio (pob un o’r 4 penwythnos) yw £50.
Bydd y pris yn cynnwys pecyn o ddeunyddiau’r artist i’w defnyddio cyn a rhwng y sesiynau penwythnos. Bydd yr holl ddeunydd ar gyfer y penwythnosau ar gael i chi yno. Byddwn yn cymryd tâl am y cwrs pan fydd yr holl lefydd wedi eu cymryd - peidiwch â thalu nes yr ydym yn cadarnhau eich lle ac rydych yn derbyn cais am dâl.

Sut mae gwneud cais?
Os hoffech wneud cais am le ar y cwrs stiwdio, gwnewch hynny trwy archebu tocyn am ddim yma ar Eventbrite yna anfonwch enghraifft o’ch gwaith celf a datganiad atom:
bryony@artsactive.org.uk

Dywedwch wrthym am y gwaith rydych yn ei anfon a dywedwch pam rydych wedi ei ddewis a pham yr hoffech wneud Cwrs Criw Celf Caerdydd a nodwch yr hyn rydych yn gobeithio ei gael o’r profiad. (cewch fwy o wybodaeth yn adran y Cwestiynau Cyffredin).

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau fydd Dydd Gwener 15 Gorffennaf 5pm.

Pryd y caf wybod a oes lle i mi ar y cwrs?
Byddwn yn rhoi gwybod i bob ymgeisydd a oes lle iddo ar y cwrs ai peidio dros e-bost ddydd Llun 18 Gorffennaf.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cwrs, neu am Griw Celf Caerdydd, cysylltwch â Bryony Harris ar 029 2087 8572 neu e-bostiwch bryony@artsactive.org.uk


*******************************************************************************************************************************

Cwestiynau Cyffredin
Cyflwyno gwaith

Pan ydych yn gwneud cais am le ar Gwrs Stiwdio Criw Celf Caerdydd, bydd gofyn i chi gyflwyno gwaith celf. Dylai hwn fod yn waith rydych yn falch ohono ac yn waith y gallwch ysgrifennu datganiad byr amdano.

Gall fod yn waith sydd eisoes wedi ei gwblhau, er enghraifft gwaith cartref celf diweddar.

Gall y gwaith fod mewn unrhyw gyfrwng: Paent, pensel, pensel liw, siarcol, pastel, clai, cyfryngau digidol, tecstilau a.y.b

Gall fod yn waith 3D – Cymerwch llun ffotograff o’r gwaith a’i anfon drwy e-bost ataf.

Gall fod yn lun wedi ei sganio neu’n ffotograff o’r gwaith gwreiddiol a dylid ei e-bostio i bryony@artsactive.org.uk

Nodyn: Sicrhewch wrth gyflwyno gwaith celf bod enw’r ymgeisydd wedi ei nodi’n glir yn yr e-bost.

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Canton

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved