£0 – £10

Baptist Celebration / Dathlu y Bedyddwyr 150

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan yr Halliwell

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Heol Y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Diwrnod i holl Fedyddwyr Cymru i gyd-ddathlui nodi 150 mlwyddiant Undeb Bedyddwyr Cymru gyda rhaglen lawn o seminarau a siaradwyr gwadd i’n hannog a’n hysbrydoli.

Dewch yn llu - plant, pobl ifanc a theuluoedd, clybiau plant a grwpiau ieuenctid! Bydd yno ddigon o weithgareddau cyffrous i bobl o bob oed gan gynnwys rhaglen arbennig i blant a phobl ifanc yn y Neuadd Chwaraeon. Ymhlith yr atyniadau cewch sioe arbennig gan Rosfa’r Consuriwr, addoliad cyfoes gyda Martyn Geraint, Gemau, Zorbiau, gweithgareddau celf a chrefft a Pharti Pizza i’r ieuenctid – a’r cyfan yn rhad ac am ddim!

Os ydych yn dod â phlant/pobl ifainc, rhaid nodi’u henwau a’u hoed ynghyd ag unrhyw anghenion arbennig, enw’r person cyfrifol a rhif ffôn cyswllt. Cofiwch sicrhau bod ffurflen caniatâd yn cael ei llenwi ar gyfer pob plentyn. Bydd ffurflenni ar gael ar gyfer plant sy’n dod gyda’u teuluoedd ar y diwrnod.

Parti 150


A day for all Baptists in Wales to celebrate together marking 150 years of the Baptist Union of Wales with a full seminar programme and guest speakers to inspire and encourage us.

Please invite your youth and children clubs, families and all ages for one special celebration. Plenty of exciting events for everyone including a special programme of activities for children and young people in the Sports Hall. Amongst the attractions – Magic show with Rosfa, all age worship with Martyn Geraint, fun and games, Zorbs, Arts and Crafts and a Pizza Party for the youth- all free of charge!

If you are bringing children/young people, then please note their names and ages along with any special needs and the name of the responsible person with a telephone contact number in case of emergency. Please ensure that parents or guardians have completed a consent form for each child. Forms will be available for children coming on the day with their families.Logo 150

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan yr Halliwell

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Heol Y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved